Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Besluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen op basis van mandaatbesluit Provincie Overijssel 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen op basis van mandaatbesluit Provincie Overijssel 2024
CiteertitelBesluit ondermandaat omgevingsdienst regio Nijmegen provincie Overijssel 2024
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpOndermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regelgeving

14-12-2023

bgr-2023-1309

Dir 2023.021

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen op basis van mandaatbesluit Provincie Overijssel 2024

 

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

- gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- gelet op de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

- gelet op het “Mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2024” d.d. 5 december 2023 van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel waarin mandaat wordt verleend aan de directeur van de omgevingsdienst regio Nijmegen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 

Besluit

 

 

I

Ondermandaat te verlenen aan de afdelingshoofden OD10 Interne dienstverlening, OD20 Handhaving Briks, OD30 Handhaving Milieu, OD40 Vergunningverlening BRIKS, OD50 Vergunningverlening Milieu en OD60 Juridisch advies en wel zodanig dat alle bevoegdheden worden gemandateerd zoals die na inwerkingtreding van het “Mandaatbesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2024” aan de directeur van de omgevingsdienst regio Nijmegen zijn gemandateerd. :

Onder de voorwaarde dat de bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig de instructies en voorwaarden van het verstrekte mandaat zoals in de aanhef vermeld.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

 

 

 

a. de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen,

en

b. de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

II

Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Dit besluit kan worden aangehaald als “ Besluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen mandaat provincie Overijssel 2024”.

 

Nijmegen, 14 december 2023

S. Kuils

Directeur