Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening reinigingsheffingen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening reinigingsheffingen 2024
CiteertitelVerordening reinigingsheffingen 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Deze regeling vervangt de Verordening reinigingsheffingen 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 van de Gemeentewet
 2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2023nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-539008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening reinigingsheffingen 2024

De raad van de gemeente Altena

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening reinigingsheffingen 2024

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 'gebruik maken': gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

 • 2.

  Onder gratis lus wordt verstaan: afzonderlijk afgebakend gedeelte van de milieustations waar gratis stromen kunnen worden aangeboden en gratis puin kan worden aangeboden tot een maximum van 30 liter/40 kilo.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 3.

  Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven voor zowel het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3. Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 4. Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel.

 • 2.

  De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 5. Grondslag van heffing en belastingtarief

De belasting als bedoeld in artikel 4, eerste lid, wordt geheven naar de volgende grondslagen die naast elkaar verschuldigd zijn, te weten:

 • 1.
  • a.

   een vast bedrag per perceel, en;

  • b.

   een vast bedrag per perceel voor elke container van een soort boven de eerste, en;

  • c.

   een vast bedrag per soort container per aanbieding, en;

  • d.

   een vast bedrag per inworp in een ondergrondse verzamelcontainer, en;

  • e.

   een vast bedrag per vervanging van een container voor een container van een andere maat, en;

  • f.

   een vast bedrag per vervanging van een container voor een van dezelfde maat, en;

  • g.

   een vast bedrag per vervanging van een afvalpas (voor ondergrondse verzamelcontainer) of sleutel (voor een bovengrondse verzamelcontainer) en;

  • h.

   een vast bedrag per perceel voor een aan meerdere individuele percelen verstrekte rolcontainer en;

  • i.

   een vast bedrag per perceel per container voor een per individueel perceel verstrekte rolcontainer en;

  • j.

   bedragen voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk restafval en;

  • k.

   bedragen voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval en;

  • l.

   bedragen voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op een milieustation;

 • een en ander naar de maatstaven en tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Het recht als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt geheven op grond van de volgende grondslag: een vast bedrag per inworp van bedrijfsafval in een ondergrondse verzamelcontainer, een en ander naar de maatstaf en het tarief zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 3.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is voor de belastingen verschuldigd naar de in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c, d, h, en i bedoelde grondslagen en voor de rechten als bedoeld in artikel 5, tweede lid, bedoelde grondslag: het kalenderjaar.

 • 2.

  De overige belastingen en rechten worden per belastbaar feit geheven.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting, verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a t/m i, wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De belasting, verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, h en i kan op hetzelfde aanslagbiljet vermeld worden als de belasting verschuldigd naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen c t/m g en het recht verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het daaraan voorafgaande jaar.

 • 3.

  De belasting, verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen j, k en l wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder ook wordt verstaan een nota of ander schriftuur of een bonnetje van de PIN betaling. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld, naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, h en i ontstaat bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  De belastingschuld, naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen c en d en artikel 4, tweede lid, ontstaat na het einde van elk kalenderjaar.

 • 3.

  Indien in afwijking van het tweede lid, de belastingplicht, voor de belasting verschuldigd naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen c t/m g en voor het recht, verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, tweede lid, in de loop van het kalenderjaar eindigt, ontstaat de belastingschuld bij het einde van de belastingplicht.

 • 4.

  Indien de belastingplicht voor de belasting verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, h en i in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Indien de belastingplicht voor de belasting verschuldigd naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a, b, h en i in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,-.

 • 6.

  Het vierde en vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

 • 7.

  Voor de belasting, verschuldigd naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a, b, c en d worden belastingbedragen van minder dan € 9,- niet geheven.

 • 8.

  Voor de toepassing van de bepalingen in het vijfde en zevende lid, wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 9.

  De belasting als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel e, f, g, j en k, is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 • 10.

  De belasting als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel l, is verschuldigd na afloop van de dienstverlening.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a t/m i en artikel 5, tweede lid, worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid moeten de belastingen verschuldigd naar de grondslagen als bedoeld in artikel 5, onderdelen j, k en l, worden betaald:

  • a.

   in geval van uitreiking van de kennisgeving, op het tijdstip van uitreiking.

  • b.

   in geval van toezending van de kennisgeving, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10. Overgangsrecht

De ‘Verordening reinigingsheffingen 2023’ van 20 december 2022 vervalt met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsheffingen 2024’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 12 december 2023.

De griffier,

drs. S.J. Peet

De voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Tarieventabel, behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2024

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1. Tarieven per containercombinatie, per extra container, per

aanbieding, bij een andere wijze van inzameling en per omwisseling

2024

2023

1.1

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid,

onderdeel a, bedraagt per belastingjaar per perceel

€ 238,23

€ 219,34

1.2

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid,

onderdeel b, bedraagt per belastingjaar voor een extra container

(maximaal één extra per afvalstroom):

1.2.1

140 of 240 liter container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 34,91

€ 24,91

1.2.2

140 of 240 liter container, bestemd voor fijn huishoudelijk restafval

€ 81,18

€ 74,74

1.2.3

140 of 240 liter container, bestemd voor papier

€ 34,91

€ 24,91

1.2.4

140 of 240 liter container, bestemd voor fijn huishoudelijk restafval,

noodzakelijk vanwege medische redenen

gratis

gratis

1.3

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid

onderdeel c, bedraagt per belastingjaar per aanbieding van een:

1.3.1

140 liter container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

gratis

gratis

1.3.2

240 liter container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

gratis

gratis

1.3.3

140 liter container, bestemd voor fijn huishoudelijk restafval

€ 11,20

€ 10,31

1.3.4

240 liter container, bestemd voor fijn huishoudelijk restafval

€ 19,20

€ 17,68

1.3.5

140 liter container, bestemd voor oud papier en karton

gratis

gratis

1.3.6

240 liter container, bestemd voor oud papier en karton

gratis

gratis

1.3.7

Wanneer vanwege medische redenen bij (vrijwel) elke inzamelronde

de container(s) bestemd voor fijn huishoudelijk restafval, worden

aangeboden, wordt voor de aanbiedingen, na het overleggen van

bewijs van een medische indicatie, maximaal in rekening gebracht.

€ 134,42

€ 123,76

1.4

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid

onderdeel d, bedraagt voor percelen waarvoor geen container in

bruikleen zijn gegeven, doch inzameling plaatsvindt via ondergrondse

verzamelcontainers per inworp

€ 1,93

€ 1,78

1.4.1

Wanneer om medische redenen (bijna) dagelijks afval wordt

ingeworpen in een ondergrondse afvalcontainer, wordt voor

de inworpen, na het overleggen van bewijs van een medische

indicatie, maximaal in rekening gebracht.

€ 134,42

€ 123,76

1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.4 bedraagt het recht naar

de grondslag als bedoeld in artikel 5, tweede lid, voor het verwijderen

van bedrijfsafval middels een ondergrondse verzamelcontainer,

per inworp, exclusief BTW

€ 4,84

€ 4,46

1.6

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid,

onderdeel e, bedraagt per wisseling voor het wisselen van een:

1.6.1

140 liter voor een 240 liter container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 32,58

€ 30,00

1.6.2

240 liter voor een 140 liter container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 32,58

€ 30,00

1.6.3

140 liter voor een 240 liter container, bestemd voor fijn huishoudelijk restafval

€ 32,58

€ 30,00

1.6.4

240 liter voor een 140 liter container, bestemd voor fijn huishoudelijk restafval

€ 32,58

€ 30,00

1.6.5

140 liter voor een 240 liter container, bestemd voor oud papier

€ 32,58

€ 30,00

1.6.6

240 liter voor een 140 liter container, bestemd voor oud papier

€ 32,58

€ 30,00

1.6.7

De onderdelen 1.6.1 tot en met 1.6.6 vinden geen toepassing indien de aanvraag

voor een wisseling van containers wordt ingediend binnen drie maanden na het

in gebruik nemen van een (ander) perceel waarop de belastingplicht als bedoeld

in hoofdstuk 1 rust.

1.6.8

Onderdeel 1.6.7 is niet van toepassing op een wisseling van container(s) binnen

3 maanden na ingebruikname van een nieuwbouwwoning.

1.7

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel f,

bedraagt voor het vervangen een container voor een container van dezelfde maat

per vervanging

€ 32,58

€ 30,00

1.7.1

Onderdeel 1.7 vindt geen toepassing indien de aanvraag wordt ingediend voor het

vervangen van een container van dezelfde maat die:

- gestolen of vermist is geraakt, indien aangifte is gedaan bij de politie en

deze aangifte is overlegd aan de gemeente;

- versleten of beschadigd is geraakt door normaal gebruik;

- tijdens de inzameling in het inzamelvoertuig achterblijft.

1.8

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel g,

bedraagt voor het vervangen een afvalpas (voor ondergrondse container) of een

sleutel (voor bovengrondse container) per vervanging

€ 16,91

€ 15,57

1.9

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel h,

bedraagt, voor percelen waar inzameling van fijn huishoudelijk restafval

plaatsvindt via een aan meerdere individuele percelen verstrekte rolcontainer of

een andere wijze van inzameling plaats heeft, per perceel per belastingjaar

€ 316,62

€ 281,85

1.10

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel i,

bedraagt voor percelen waar inzameling van fijn huishoudelijk restafval plaatsvindt

via een per individueel perceel verstrekte bovengrondse rolcontainer, per

rolcontainer van 1.100 liter per belastingjaar

€ 1.441,67

€ 1.327,35

Hoofdstuk 2. Op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk restafval en grof tuinafval

2024

2023

2.1

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel j,

bedraagt voor het op aanvraag inzamelen van uit huishoudens afkomstig grof

huishoudelijk restafval, per aanbieding

€ 60,00

€ 60,00

2.1.1

de belasting uit onderdeel 2.1 wordt vermeerderd met de verwerkingskosten

van het op aanvraag ingezamelde uit huishoudens afkomstig grof huishoudelijk

restafval, per kilogram

€ 0,22

€ 0,22

2.2

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel k,

bedraagt voor het op aanvraag inzamelen van uit huishoudens afkomstig

grof tuinafval, per aanbieding

€ 60,00

€ 60,00

2.2.1

de belasting uit onderdeel 2.1 wordt vermeerderd met de verwerkingskosten

van het op aanvraag ingezamelde uit huishoudens afkomstig grof tuinafval

(met een maximum van 3 m3 per keer), per kilogram

gratis

gratis

2.3

Wanneer het aangeboden afval als bedoeld in onderdeel 2.1 en 2.2 niet voldoet

aan de eisen qua afmeting, aard of gewicht, dienen wel de voorrijkosten als

bedoeld in onderdeel 2.1.1 en 2.2.1 betaald te worden

Hoofdstuk 3. Maatstaven en tarieven voor achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen

2024

2023

3.1

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel k,

bedraagt voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustations:

3.1.1

Grof en fijn huishoudelijk afval of andere afvalstoffen al dan niet gelijktijdig met

grof en fijn huishoudelijk restafval zoals A-, B- en C-hout, dakleer, gasbeton,

gipsblokken en puin, per kilogram

€ 0,22

€ 0,22

3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1. is het aanbieden van minder dan

30 liter/40 kilo puin op de gratis lus van de milieustations (zodra deze gratis lus

beschikbaar is)

gratis

gratis

3.1.3

van de afvalstoffen zoals genoemd in onderdeel 3.1.1 geldt bij aanbieding van

minder dan 11 kilo een verhoging tot

€ 2,50

€ 2,50

3.1.4

banden van een personenauto of motorfiets, per band zonder velg per kilo

gratis

gratis

3.1.5

banden van een personenauto of motorfiets, per band met velg per kilo

€ 0,22

€ 0,22

3.1.6

voor het achterlaten van de afvalstof zoals genoemd in onderdeel 3.1.4 en 3.1.5

geldt een maximum aantal banden per aanbieding van

2 stuks

2 stuks

3.1.7

van de afvalstoffen zoals genoemd in onderdeel 3.1.5 geldt bij aanbieding van

minder dan 11 kg een verhoging tot

€ 2,50

€ 2,50

3.1.8

van afvalstoffen behorende tot de volgende componenten:

Ferro en non-ferro-metalen, oud papier, textiel, koel- en vrieskisten, verpakkings-

en vlakglas niet zijnde autoruiten en spiegels, schoeisel, wit- en bruingoed, klein

chemisch afval, harde kunststoffen, kadaver dood gezelschapsdier, kunststof

verpakkingen als bedoeld in het Besluit beheer verpakkingen 2014, mits en voor

zover componenten niet gelijktijdig met componenten als genoemd in onderdeel

3.1.1 en 3.1.6 worden aangeboden

gratis

gratis

3.1.9

van composteerbaar snoei- en tuinafval

gratis

gratis

3.1.10

van asbest indien dit volgens de aanleveringvoorwaarden wordt aangeboden

per kilogram

gratis

gratis

3.1.11

Betaling per pin is verplicht. Wanneer niet per pin wordt betaald wordt een nota

gezonden. Het tarief voor administratiekosten bedraagt

€ 10,00

€ 10,00

Hoofdstuk 4. Maatstaven en tarieven indien weegbrug buiten werking is

2024

2023

4.1

De belasting naar de grondslag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel k

bedraagt, indien de weegbrug inclusief de daarbij behorende programmatuur voor

facturering al dan niet door een technische storing geen dienst doet, voor het

achterlaten van huishoudelijk restafval en afval dat gelijktijdig wordt aangeboden,

op de milieustations, in afwijking van hoofdstuk 4, voor:

4.1.1

schoon puin, met uitzondering van gasbeton en gipsblokken, gebracht met:

4.1.1.1

een personenauto

€ 10,00

€ 10,00

4.1.1.2

een personenauto of een busje met enkelassige aanhangwagen, danwel een

busje zonder aanhangwagen

€ 20,00

€ 20,00

4.1.1.3

een personenauto of een busje met dubbelassige aanhangwagen

€ 30,00

€ 30,00

4.1.2

bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, niet composteerbaar snoei- en

tuinafval gebracht met:

4.1.2.1

een personenauto

€ 7,50

€ 7,50

4.1.2.2

een personenauto of een busje met enkelassige aanhangwagen, danwel

een busje zonder aanhangwagen

€ 12,00

€ 12,00

4.1.2.3

een personenauto of een busje met dubbelassige aanhangwagen

€ 18,00

€ 18,00

4.1.3

Composteerbaar snoei- en tuinafval gebracht met:

4.1.3.1

een personenauto

gratis

gratis

4.1.3.2

een personenauto of een busje met enkelassige aanhangwagen, danwel

een busje zonder aanhangwagen

gratis

gratis

4.1.3.3

een personenauto of een busje met dubbelassige aanhangwagen

gratis

gratis

Hoofdstuk 5. Gemengde aanlevering

2024

2023

5.1

Indien gelijktijdig met huishoudelijk restafval ook overige huishoudelijke

afvalstromen als bedoeld in hoofdstuk 3 en 4 van de tarieventabel op een

milieustation worden aangeboden, geldt voor het totale gewicht of volume

het tarief voor huishoudelijk restafval, per kilogram

€ 0,22

€ 0,22

 

Behoort bij Verordening reinigingsheffingen 2024 van 12 december 2023.

 

De griffier,

drs. S.J. Peet