Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
CiteertitelAanwijsbesluit vuurwerkvrije zones
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpvuurwerkvrije zones
Externe bijlageOverzichtskaart vuurwerkvrije zones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2023aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones

12-12-2023

gmb-2023-537160

2023-257369

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEEUWARDEN;

Overwegende dat,

• de gebieden als aangewezen in dit aanwijzingsbesluit kwetsbare gebieden zijn gelet op de daar aanwezige instellingen zoals zorgcentra, dierenverblijven etc.;

• Gevaar, schade of overlast in die gebieden als gevolg van vuurwerk zoveel mogelijk beperkt dient te worden;

• Het gewenst is dat het college handhavende maatregelen kan treffen die kunnen voorkomen dat gevaar, schade en overlast door vuurwerk wordt veroorzaakt;

Gelet op artikel 2:73, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden, titel 5.2 van de Algemene wet Bestuursrecht, artikel 6:1 en 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.

BESLUITEN:

Artikel 1  

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden is het, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast verboden consumentenvuurwerk te bezigen op de volgende aangewezen plaatsen. Dit gebied wordt begrensd door de volgende straten en aangeduid op bijgevoegde kaart:

 Gebied 1, Greunshiem: De Tjotterstraat, Boeierstraat en Potmargepaad.

 Gebied 2, Wijkzorgcentrum de Hofwijck en kinderboerderij Leeuwarden: Dammelaan, Dokkumertrekweg, Camstraburen, Dirk Zeperweg, Rengerslaan, Ubbo Emmiuslaan en Rengerspad.

 Gebied 3, Serviceflat Aldlânstate: Hempenserweg en Beatrixstraat.

 Gebied 4, De wissel: Egelantierstraat, Anne Vondelingweg, fietspad vanaf Anne Vondelingweg naar Kalverdijkje en Kalverdijkje.

 Gebied 5, Kinderboerderij Stiens: Truerderdyk, Mierenpaed en langs de perceelgrens van de kinderboerderij.

Artikel 2  

Het in artikel 1 genoemde verbod geldt niet voor het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit vuurwerkvrije zones.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023,

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden

Burgemeester,

secretaris