Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Staphorst 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Staphorst 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Staphorst 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Staphorst
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-202303-01-2024nieuwe regeling

11-12-2023

gmb-2023-536328

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Staphorst 2023

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

overwegende dat:

 

 • de burgemeester van gemeente Staphorst op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Staphorst (APV) kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;

 • het cameratoezicht op de hierna genoemde locaties voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit, overleg met Officier van Justitie);

 • in gemeente Staphorst de afgelopen drie jaren veel overlast is geweest in de aanloop naar en op Kerstavond en de Kerstdagen;

 • er tevens rond eerdere jaarwisselingen veel overlast is geweest;

 • er op deze momenten diverse incidenten hebben plaatsgevonden op/rond:

  • -

   de stovonde Wethouder Coster, gelegen aan de Gemeenteweg/Oude Rijksweg

  • -

   de rotonde Centrum Staphorst, gelegen aan de Ebbinge Wubbenlaan/Bergerslag/Gemeenteweg

  • -

   het kruispunt Rozenlaan/ Esdoornlaan te Rouveen

 • de overlast bestaat uit onder andere samenscholing door personen die zich ongewenst gedragen en die vernielingen plegen, waaronder het stichten van vuurhaarden/branden en/of (zwaar) vuurwerk gebruiken;

 • er op/rond voornoemde locatie(s) schade wordt toegebracht aan gebouwen, objecten en aan het openbaar gebied;

 • de kans aanwezig is door dit overlast gevende en ongewenste gedrag de openbare orde en veiligheid in gemeente Staphorst rond de jaarwisseling van 2023/2024 wordt verstoord;

 • bewoners, eigenaren en gebruikers van omliggende panden zich als gevolg hiervan niet veilig voelen in hun woon- en leefomgeving;

 • er vanwege belangen van bewoners, eigenaren en gebruikers van omliggende panden verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn/worden getroffen en het toezicht en beveiligingsniveau is verhoogd, om onrust, ongeregeldheden en strafbare feiten en/of overtredingen te voorkomen;

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van de bewoners, bezoekers of andere betrokken personen;

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van de aan te wijzen locaties proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • het aanwijzen van de locaties als gebied waar cameratoezicht kan plaatsvinden, zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • de inzet van het cameratoezicht achteraf wordt geëvalueerd.

BESLUIT

 

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2:77 APV;

 

 • 1.

  als openbare plaats waar cameratoezicht preventief kan worden uitgevoerd, de volgende locaties/gebieden aan te wijzen:

  • -

   de stovonde Wethouder Coster, gelegen aan de Gemeenteweg/Oude Rijksweg

  • -

   de rotonde Centrum Staphorst, gelegen aan de Ebbinge Wubbenlaan/Bergerslag/Gemeenteweg,

  • -

   kruispunt Rozenlaan/ Esdoornlaan Rouveen

 • een en anders zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte situatiekaarten I en II.

 • 2.

  dat dit besluit geldt van 18 december 2023 tot 3 januari 2024.

 • 3.

  dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en in werking treedt op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Staphorst 2023”

Staphorst, 11 december 2023,

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

J. ten Kate

 

 • Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum/uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van [gemeente]. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Het postadres is: postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor de inhoud van dit verzoek gelden dezelfde eisen als voor het indienen van het bezwaarschrift

Situatiekaart I behorende bij besluit “Plaatsingsbesluit Cameratoezicht Staphorst 2023”

 

 

Staphorst, 11 december 2023,

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

J. ten Kate

Situatiekaart II behorende bij besluit “Plaatsingsbesluit Cameratoezicht Staphorst 2023”

 

 

Staphorst, 11 december 2023,

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

J. ten Kate

 

Situatiekaart III behorende bij besluit “Plaatsingsbesluit Cameratoezicht Staphorst 2023”

 

 

Staphorst, 11 december 2023,

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

J. ten Kate