Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidieregeling ondersteuning lokale energie initiatieven gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ondersteuning lokale energie initiatieven gemeente Raalte
CiteertitelSubsidieregeling Ondersteuning lokale energie-initiatieven gemeente Raalte 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Raalte 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202401-01-2025nieuwe regeling

12-12-2023

gmb-2023-535038

65256-2023

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ondersteuning lokale energie initiatieven gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

overwegende dat in het door de gemeenteraad gedragen coalitieakkoord 2022 - 2026 "Versterken, verbinden, vernieuwen" uitgesproken is dat we gaan voor een duurzame en schone leefomgeving en dat het gemeentebestuur hierbij lokale initiatieven van harte wil ondersteunen;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Raalte 2014

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ondersteuning lokale energie initiatieven gemeente Raalte

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Raalte 2014;

 • b.

  bestuurskosten: kosten voor bestuur zoals kosten voor het secretariaat, huur accommodatie voor reguliere vergaderingen, werkgroepen, representatie, contributie en verzekeringen;

 • c.

  inwoner: natuurlijk persoon die staat ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Raalte;

 • d.

  lokaal energie initiatief: (een groep van) inwoners van de gemeente Raalte, die met hun stichting, (energie)coöperatie, vereniging, of andere vorm van samenwerking of maatschappelijk initiatief, eventueel met steun van bedrijven, maatschappelijke organisaties en/of kennisinstellingen, activiteiten organiseren, projecten vormgeven en uitvoeren op het gebied van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking in de gemeente Raalte en die een voorbeeldfunctie zijn voor het dorp, de buurt of de wijk;

 • e.

  maatschappelijk initiatief: een niet commercieel project van buurten/wijken, verenigingen, stichtingen, scholen, maatschappelijke instellingen, netwerken, inwonerscollectieven, dorpshuizen.

 • f.

  oprichtingskosten: kosten gemaakt in het van oprichting noodzakelijk om een rechtspersoon op te richten, zoals bijvoorbeeld notariskosten en kosten van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.

 • g.

  organisatiekosten: noodzakelijke kosten gemaakt voor het organiseren van activiteiten door het lokaal energie initiatief, zoals bijvoorbeeld zaalhuur, communicatie uitingen ten behoeve van bijeenkomsten, catering voor deelnemers aan bijeenkomsten gericht op bijvoorbeeld het informeren en betrekken van buurtbewoners of werven van leden of participanten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel, subsidievorm en subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Doel van de subsidie is het ondersteunen en faciliteren van groepen inwoners die bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke opgave van de energietransitie gericht op energiebesparing, energieopslag en opwekking van duurzame energie door uitvoering van activiteiten.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een waarderingssubsidie.

 • 3.

  Subsidiabele activiteiten zijn:

  • a.

   organiseren van activiteiten en projecten door lokale energie initiatieven, die aantoonbaar bijdragen aan energietransitie doelen (organisatiekosten).

  • b.

   oprichting of het starten van lokale energie initiatieven (oprichtingskosten);

  • c.

   het functioneren van de lokale energie initiatieven (bestuurskosten);

 • 4.

  De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en provincie gericht de oprichting van lokale energie initiatieven in gemeente Raalte.

Artikel 4 Voorwaarden

Subsidie kan worden verleend als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  activiteiten hebben een openbaar karakter en geen commercieel karakter;

 • b.

  activiteiten worden uitgevoerd in de gemeente Raalte;

 • c.

  er is sprake van een samenwerkingsverband van meerdere inwoners en een bestuur van minimaal twee personen;

 • d.

  inwoners, organisaties of bedrijven in het dorp of de buurt worden actief uitgenodigd om deel te nemen, lid of klant te worden van het energie initiatief;

 • e.

  de activiteit staat open voor iedereen die wil deelnemen;

 • f.

  leden en klanten profiteren van de opbrengsten;

 • g.

  het initiatief heeft binding met de lokale gemeenschap;

 • h.

  de activiteiten zijn naar het oordeel van het college realistisch, haalbaar en uitvoerbaar.

Artikel 5 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   een groep inwoners, die een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken;

  • b.

   buurt- of dorpsinitiatief in de vorm van een rechtspersoon (in oprichting) zoals een stichting, vereniging of coöperatie met statutaire zetel in de gemeente Raalte, waarvan de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 gericht zijn op een wijk, buurt of dorp van de gemeente Raalte.

 • 2.

  Indien sprake is van een aanvrager in oprichting, dan wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat de aanvrager de beoogde rechtsvorm verkrijgt.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag met een maximum van € 2.000 per kalenderjaar.

 • 2.

  Een subsidie kan voor meerdere jaren verleend worden. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2024 is €14.000 voor 2025 is dit eveneens €14.000.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de volledig aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders op het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van art. 6 Asv overlegt de aanvrager bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de doelen en resultaten die de aanvrager nastreeft;

  • b.

   de schriftelijke motivering waaruit blijkt dat aan het doel van de Subsidieregeling ondersteuning lokale energie initiatieven wordt voldaan.

Artikel 11 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7, vierde lid, van de Asv, kan een aanvraag om een subsidie op elk moment worden ingediend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 12 Verplichtingen

Aan de subsidieverlening verbindt het college de volgende verplichtingen:

 • a.

  de subsidieontvanger werkt mee om de opgedane kennis en ervaringen te delen met andere lokale energie initiatieven of lokale energie initiatieven in oprichting in gemeente Raalte;

 • b.

  de subsidieontvanger werkt mee aan het op de website plaatsen van informatie en beeldmateriaal van het door hem ingediende initiatief;

 • c.

  de subsidieontvanger is verplicht bij de uitvoering van het initiatief aan te geven dat deze mede tot stand is gekomen door een financiële bijdrage van gemeente Raalte;

 • d.

  de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan communicatie-uitingen van gemeente Raalte;

 • e.

  de subsidieontvanger is verplicht deel te nemen aan evaluaties met de gemeente over inzet van subsidie voor lokale energie initiatieven, verbeteringen en gezamenlijke doelen.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024 en geldt tot en met 31 december 2025.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Ondersteuning lokale energie-initiatieven gemeente Raalte 2024’

Aldus besloten te Raalte op 12 december 2023.

burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

de secretaris

Moniquevan Esterik

de burgemeester

Arco Hofland