Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Winkeltijdenverordening 2023 gemeente Wierden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening 2023 gemeente Wierden
CiteertitelWinkeltijdenverordening 2023 gemeente Wierden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2023wijziging

06-06-2023

gmb-2023-532857

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening 2023 gemeente Wierden

 

 

De raad van de gemeente Wierden;

gelezen naar motie C uit de raadsvergadering van 20 september 2022;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023 en Z-22-45448;

gelet op artikel 3 de Winkeltijdenwet en artikel 149 Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie BFMO;

besluit vast te stellen de Winkeltijdenverordening 2023 gemeente Wierden:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 3.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • 4.

  de Wet: Winkeltijdenwet;

 

Artikel 2. Ontheffing

 • 1.

  Voor het in artikel 2, eerste lid, sub a, van de wet vervatte verbod geldt van 09.00 uur tot 20.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, om de winkels niet geopend te mogen hebben op feestdagen geldt niet op: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

 • 3.

  Op eerste Kerstdag, eerst Paasdag en eerste Pinksterdag moet de winkel gesloten blijven.

 • 4.

  Als een feestdag zoals genoemd in het tweede lid, valt op een zondag, moet de winkel gesloten blijven.

 • 5.

  Ingevolge de wet moeten de winkels op Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december tussen 19.00 uur en 06.00 uur gesloten te zijn.

 

Artikel 3. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1.

  Het college van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 lid 1 onder c van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel.

 • 3.

  Op de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 

Artikel 4. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

 

Artikel 5. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 6. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening 2018 gemeente Wierden wordt ingetrokken.

 • 2.

  Meldingen die zijn ingediend onder Winkeltijdenverordening 2018 gemeente Wierden komen te vervallen.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening 2023 gemeente Wierden.

 

Aldus vastgesteld in de gemeenteraad van 6 juni 2023