Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Ondermandaatbesluit FUMO 2024 Omgevingswet gemeente Súdwest-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit FUMO 2024 Omgevingswet gemeente Súdwest-Fryslân
CiteertitelOndermandaatbesluit FUMO 2024 – gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpondermandaat FUMO
Externe bijlageOndermandaatbesluit FUMO; bijlagen I - IV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://organisaties.overheid.nl/28833066/Gemeenschappelijke_regeling_Fryske_Utfieringstsjinst_Miljeu_en_Omjouwing_-_2022
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR705089/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuw besluit

15-12-2023

gmb-2023-532110

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit FUMO 2024 Omgevingswet gemeente Súdwest-Fryslân

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn;

 

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten onder te mandateren alsmede ondermachtiging te verstrekken voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling;

 

gelet op de Gemeenschappelijke regeling FUMO - 2022, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek;

 

gelet op het Besluit mandaatregeling FUMO 2023 gemeente Súdwest-Fryslân;

 

besluiten:

 

ondermandaat en ondermachtiging te verlenen overeenkomstig het navolgende:

 

 

 

Artikel 1 Algemeen

 • 1.

  Aan de secretaris/ directeur en de medewerker aangesteld in de functie van afdelingshoofd worden voor de taken en bevoegdheden genoemd in de bijlagen bij dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, ondermandaat en ondermachtiging verleend.

 • 2.

  Tevens wordt aan de medewerker aangesteld in de functie van teamleider ondermandaat en ondermachtiging verleend voor de taken en bevoegdheden genoemd in bijlage II onder 2.5.2 en 2.5.3 en bijlage IV onder 4.4.1 en 4.4.2 bij dit besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken.

 • 3.

  Aan de medewerker aangesteld in de functie van (senior) toezichthouder (A, B en C) wordt ondermandaat en ondermachtiging verleend voor de taken en bevoegdheden genoemd in bijlage II onder 2.5.2 en bijlage IV onder 4.4.1 met inbegrip van de ondertekening van stukken.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2 worden onder de opgedragen taken en bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

 • 5.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt voor ondermandaat gelezen: ondermachtiging.

 

Artikel 2 Clausulering

 • 1.

  Bij de uitoefening van de krachtens dit besluit opgedragen taken en bevoegdheden wordt in elk geval in acht genomen:

  • a.

   het daaromtrent gestelde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, beleidsregel, richtlijn en specifieke instructies;

  • b.

   de door het bevoegde bestuursorgaan aangegeven beperkingen en instructies;

  • c.

   het door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde beleid en

  • d.

   het door het bevoegde bestuursorgaan beschikbaar gestelde budget.

 • 2.

  Dit besluit vindt geen toepassing in het geval de ondergemandateerde direct of indirect enig persoonlijk belang heeft.

 •  

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeente.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de invoering van de Omgevingswet. Voor zover bekendmaking van dit ondermandaatbesluit hierna plaatsvindt, werkt het terug tot en met de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen eerder genomen Ondermandaatbesluiten FUMO betreffende gemeente Súdwest-Fryslân, met dien verstande, dat het rechtsgevolg van de onder die mandaten genomen besluiten onverkort van kracht blijft, tenzij expliciet anders besloten.

 • 4.

  Het Ondermandaatbesluit FUMO 2022 betreffende omgevingstaken blijft van toepassing op gevallen die onder het overgangsrecht bij of krachtens de Omgevingswet vallen.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit FUMO 2024 – gemeente Súdwest-Fryslân”.

 

 

Aldus vastgesteld op 15 november 2023,

Mevrouw I. Groeneveld, voorzitter

De heer P. Hofstra, secretaris/directeur