Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Statuut Gemeenschappelijk Directeuren Overleg 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingStatuut Gemeenschappelijk Directeuren Overleg 2023
CiteertitelStatuut GDO 2023
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2023nieuwe regeling

08-11-2023

bgr-2023-1268

Tekst van de regeling

Intitulé

Statuut Gemeenschappelijk Directeuren Overleg 2023

De algemeen directeuren van de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe

 

en

 

de directeur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (hierna: BWB),

 

gelet op artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

 

overwegende

 

 • -

  Dat het uit oogpunt van het optimaliseren van de samenwerking tussen BWB en de deelnemers van belang is dat aard en omvang van de dienstverlening door BWB onderling wordt afgestemd en dat de voortgang en uitvoering van de dienstverlening wordt bewaakt;

 • -

  Dat daartoe een Gemeenschappelijk Directeuren Overleg is ingesteld;

 • -

  Dat de werkwijze en bevoegdheden op grond van artikel 15 van de GR in een statuut worden vastgesteld,

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen het navolgende statuut:

ARTIKEL 1 Algemene bepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

 • a.

  Bestuur: het bestuur van BWB;

 • b.

  BWB: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 • c.

  Deelnemer: de gemeente die deelnemer is van de GR BWB;

 • d.

  GDO: gemeenschappelijk directeuren overleg art. 15 GR BWB

 • e.

  GR BWB: de gemeenschappelijke regeling BWB;

 • f.

  Opdrachtgever: de algemeen directeur en/of de directeuren van de deelnemer;

 • g.

  Opdrachtnemer: de directeur van BWB.

ARTIKEL 2 Samenstelling GDO

 • 1.

  Het GDO bestaat uit twee directeuren per deelnemer (Opdrachtgevers) en de directeur BWB (Opdrachtnemer), die op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan het overleg.

 • 2.

  Opdrachtnemer is voorzitter van het GDO.

 • 3.

  Opdrachtnemer draagt zorg voor (secretariële) ondersteuning van het GDO.

 • 4.

  De leden van het GDO zorgen, als zij zelf afwezig zijn, voor een vervanger uit de eigen organisatie.

 • 5.

  Op verzoek van een deelnemer of BWB kunnen ook anderen worden uitgenodigd voor het GDO.

ARTIKEL 3 Taken Voorzitter

 • 1.

  De Voorzitter leidt de vergaderingen en kan zich, indien hij/zij dit nodig acht, laten vervangen.

 • 2.

  De Voorzitter stelt de agenda op en zendt de agenda tijdig aan de deelnemers van het overleg.

 • 3.

  De Voorzitter draagt zorg voor een afsprakenlijst en een actielijst.

ARTIKEL 4 Taken GDO

 • 1.

  In het overleg stemmen Opdrachtgevers en Opdrachtnemer de aard en omvang van de door BWB te leveren diensten, producten en de daarbij behorende samenwerking met elkaar af en wordt de voortgang en uitvoering van de dienstverlening bewaakt.

 • 2.

  In het GDO worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken:

  • a.

   de voortgang bij de uitvoering van de begroting;

  • b.

   de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en de productencatalogus (PDC);

  • c.

   de geleverde kwaliteit van de in de producten- en dienstencatalogus (PDC) afgesproken diensten;

  • d.

   de kaders bij de uitvoering van projecten;

  • e.

   de advisering over bestuursvoorstellen;

  • f.

   de voorbereiding van de besluitvorming door het Bestuur.

 • 3.

  De focus van het GDO richt op het “wat” en minder op het “hoe” en “wie”.

 • 4.

  Het GDO initieert en organiseert de randvoorwaarden voor verbeter- of ontwikkeltrajecten ten behoeve van de samenwerking tussen BWB en de deelnemers.

 • 5.

  Het GDO besluit over aangelegenheden die gerelateerd zijn aan de doelstellingen en taken, omschreven in dit statuut en streeft daarbij naar consensus en unanimiteit.

ARTIKEL 5 Uitgezonderde taken

Het GDO adviseert niet:

 • a.

  inzake operationele aansturing van teams of medewerkers BWB;

 • b.

  inzake sturing op het gebied van de interne bedrijfsvoering (PIOFACH-taken) van BWB.

ARTIKEL 6 Geschillen

Het Bestuur oordeelt en beslist over eventuele geschillen naar aanleiding van de uitvoering en toepassing van dit statuut.

ARTIKEL 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit statuut kan worden aangehaald als “Statuut GDO 2023”.

 • 2.

  Dit statuut treedt op 1 december 2023 in werking.

 • 3.

  Dit statuut wordt ter kennisname aangeboden aan het Bestuur.

 • 4.

  Het Statuut eigenaaroverleg, geldend vanaf 16-07-2020, wordt per die datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het GDO op 8 november 2023

J. Braam

Voorzitter