Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Aanwijzingsbesluit Messen en Steekwapens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Messen en Steekwapens
CiteertitelAanwijzingsbesluit Messen en Steekwapens
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2023nieuwe regeling

30-11-2023

gmb-2023-530336

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Messen en Steekwapens

Overwegende dat:

 

 • het bij zich hebben van voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen worden onacceptabel is en effectief aangepakt moet kunnen worden om de openbare orde & veiligheid in de gemeente te kunnen handhaven;

   

 • een breed scala aan maatregelen is en wordt ingezet om problemen te voorkomen (voorlichting, fysiek toezicht, inleveracties etc.);

   

 • de politie sinds 2019 een duidelijke stijging waarneemt onder jeugdgroepen die messen en steekwapens bij zich dragen;

   

 • in aanvulling op de hierboven genoemde maatregelen een verbod wenselijk is;

   

 • dit verbod sinds 2 december 2021 voor de duur van één jaar van kracht is;

   

 • het gelet op de eerdere advisering van de politie waarbij aangegeven is dat het aanwijzingsbesluit mogelijk een preventieve werking heeft en er vrees bestaat omtrent wapengebruik in de drillrapscene, het wenselijk is om het aanwijzingsbesluit te verlengen;

   

 • deze wens nog steeds aanwezig is en er een groot belang wordt gehecht aan de mogelijk preventieve werking;

   

 • gelet op het voorgaande en de omstandigheid dat de verwachting is dat deze wens evenals de vrees ten aanzien van het wapengebruik in de drillrapscene voorlopig nog wel zal bestaan, gekozen wordt voor een aanwijzingsbesluit voor onbepaalde tijd;

   

 • de gemeente jaarlijks een evaluatiemoment heeft ingebouwd waardoor een verlenging voor onbepaalde tijd proportioneel is;

   

 • de gemeente Diemen qua oppervlakte gering is en sterk verstedelijkt waardoor een aanwijzing voor het gehele grondgebied proportioneel is;

   

 • de maatregel gelet op voorgaande proportioneel is in het kader van het legitieme openbare orde en veiligheidsdoel.

Besluit

 • 1.

  Het grondgebied van de gemeente Diemen aan te wijzen als gebied in de zin van artikel 2:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015 waar het verboden is om messen, zwaarden en andere als steekwapens te gebruiken voorwerpen bij zich te hebben behoudens de uitzonderingen dat:

  • -

   het verbod niet geldt voor voorwerpen die vallen onder de categorieën I, II, III, IV van de Wet Wapens en Munitie;

  • -

   het verbod niet geldt als het bij zich hebben van deze voorwerpen geen gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid.

 • 2.

  Het verbod geldt voor alle openbare wegen, met inbegrip van daaraan gelegen voor publiek toegankelijke gebouwen.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en is voor onbepaalde tijd.

Aldus besloten door de burgemeester

Op 30 november 2023

E. Boog

Rechtsbescherming

Met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken bij de burgemeester. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Wanneer het besluit tot één of meer belanghebbenden is gericht, dan gaat de zes-wekentermijn in op de dag na bekendmaking (= verzending) van het besluit aan die belanghebbende(n). Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Wanneer schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, dan dient het bezwaarschrift gestuurd te worden naar postadres: Postbus 191, 1110 AD Diemen. Verder dient het te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

 • -

  de dagtekening,

 • -

  naam en adres van de indiener,

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden.

 

Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website (www.diemen.nl) beschikbaar gestelde elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD.

 

De belanghebbende die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven