Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Nadere Regel Leefbaarheid en Sociale Samenhang 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere Regel Leefbaarheid en Sociale Samenhang 2024
CiteertitelNadere regel Leefbaarheid en Sociale samenhang 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Bunschoten 2022

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-530185

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regel Leefbaarheid en Sociale Samenhang 2024

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

 

overwegende dat het gewenst is instellingen en activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Bunschoten;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2022

 

besluiten

 

de volgende nadere regel vast te stellen:

 

Nadere Regel Leefbaarheid en Sociale Samenhang 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Gemeente Bunschoten 2022;

 • b.

  Instelling: een rechtspersoon zonder winstoogmerk zoals blijkt uit de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • c.

  Inwoner: een natuurlijke persoon die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Bunschoten en op dat adres ook daadwerkelijk verblijft;

 • d.

  Vrijwilliger: een natuurlijk persoon die zich onbetaald voor de samenleving inzet;

 • e.

  Activiteit: een georganiseerde bezigheid waar een natuurlijk persoon of een groep van natuurlijke personen individueel of gezamenlijk aan deel kan nemen;

 • f.

  Exploitatie: het gebruik en beheer voor het daarvoor gestelde doel, met de daaruit voortkomende activiteiten, inkomsten en kosten;

 • g.

  Openbaar: toegankelijk voor iedereen, vrijelijk of tegen een redelijk tarief waardoor het voor een iedereen toegankelijk kan zijn;

 • h.

  Buurtbemiddeling: getrainde bemiddelaars (vrijwilligers) helpen het contact tussen ruziënde buren te herstellen, problemen bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken voor hun conflict.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  De activiteiten en geëxploiteerde voorzieningen waar subsidie voor kan worden verleend op grond van deze nadere regel:

  • a.

   moeten waar mogelijk een openbaar karakter hebben en voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk zijn;

  • b.

   worden voor zover dat binnen de (kwalitatieve) mogelijkheden ligt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers;

  • c.

   moeten door voldoende inspanning onder de aandacht gebracht worden van het publiek. Dit moet in het activiteitenplan aantoonbaar gemaakt worden

  • d.

   mogen niet uitsluitend een commercieel partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verleend voor de hierna in dit artikel volgende zaken.

 

 • 1.

  Beweging voor ouderen

  • a.

   Een instelling die gericht is op het organiseren van trainingen of lessen, educatie, recreatiewedstrijden of andere spelvormen voor en door ouderen waarbij de sport centraal staat kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    aan de activiteiten moet worden deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    de deelnemers zijn 65 jaar en ouder.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar voor het activiteitenprogramma Meer Bewegen voor Ouderen voor zover aan de activiteiten wordt deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

  • d.

   Er wordt geen subsidie verleend voor:

   • i.

    Activiteiten voor ouderen die onderdeel uitmaken van de subsidie bedoeld voor de uitvoering van gecoördineerde activiteiten voor ouderen.

 • 2.

  Zwemgroepen

  • a.

   Een instelling die gericht is op het organiseren van activiteiten die gericht zijn op wedstrijdzwemmen en/of waterpolo in verenigingsverband kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Een instelling die gericht is op het organiseren van activiteiten die tot doel hebben de verdrinkingsdood te bestrijden en het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder kan een subsidie ontvangen.

  • c.

   Subsidie als bedoeld sub a en b kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    De activiteiten moeten plaatsvinden in een zwembad in de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    De instellingen moeten aangesloten zijn bij een landelijke, provinciale of regionale overkoepelende sportbond, -organisatie of -federatie.

  • d.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar voor zover de activiteiten sub lid a vallen;

   • ii.

    een vast bedrag per jaar voor zover de activiteiten sub lid b vallen;

   • iii.

    een vast bedrag per gehuurd uur voor het gehele wedstrijdbad;

   • iv.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum voor de activiteiten genoemd onder lid a

   • v.

    Voorgaande bedragen met een maximum voor de activiteiten genoemd onder lid b.

 • 3.

  Schoolsportdagen

  • a.

   Instellingen die gericht zijn op het houden van wedstrijden of toernooien of schoolsportdagen voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs kunnen een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    De instellingen moeten een door het Rijk erkende onderwijsinstelling zijn of een sportinstelling die is aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag voor de schoolsportdag voor het basisonderwijs;

   • ii.

    een vast bedrag voor een schoolsportdag voor het voortgezet onderwijs;

   • iii.

    een vast bedrag voor een schooltoernooi op sportvelden of in een sporthal;

   • iv.

    voorgaande activiteiten in lid 1 en 2 niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar.

   • v.

    Voorgaande bedragen met een totaal maximum voor de activiteiten genoemd onder lid 3.

  • d.

   Er wordt geen subsidie verleend voor:

   • i.

    De kosten van consumpties aan deelnemers.

 • 4.

  Gesubsidieerde activiteiten leefbaarheid en sociale samenhang

  • a.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op veilige mobiliteit voor iedereen, maar in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    aan de activiteiten moet worden deelgenomen door (een) inwoner(s) van de gemeente Bunschoten;

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats in de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie sub a wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar voor zover de activiteiten onder sub a vallen;

   • ii.

    voorgaande bedragen met een totaal maximum.

 • 5.

  Buurtbusverenigingen

  • a.

   Een instelling die activiteiten aanbiedt op het gebied van het rijden van busroutes met een vaste dienstregeling, waarbij de busjes bestuurd worden door vrijwilligers kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de instelling ontvangt voor haar activiteiten een bijdrage van de provincie;

   • ii.

    de instelling ontvangt geen gemeentelijke subsidie voor haar activiteiten, maar werkt wel met vrijwilligers;

   • iii.

    de subsidie moet bedoeld zijn voor de vrijwilligers van de instelling.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 6.

  Sportactiviteiten gehandicapten

  • a.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op emancipatie, participatie en integratie binnen de samenleving van mensen met een lichamelijke functiebeperking in de gemeente Bunschoten kan een subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten gericht zijn op veilig sporten voor inwoners die niet regulier kunnen sporten;

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats in de gemeente Bunschoten.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 7.

  Sport en Bewegen in de Buurt

  • a.

   Een instelling die activiteiten organiseert die gericht zijn op de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026 kan subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld onder sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van de gemeente Bunschoten.

   • ii.

    de activiteiten vinden plaats in de gemeente Bunschoten.

   • iii.

    de activiteiten moeten georganiseerd worden in combinatie met lokale sportverenigingen, en/of lokale eerstelijns zorginstellingen, en/of lokale onderwijsinstellingen.

   • iv.

    de activiteiten moeten op basis van cofinanciering uitgevoerd worden.

   • v.

    de activiteiten moeten aansluiten bij doelstellingen zoals geformuleerd in het actuele beleidskader sociaal domein.

   • vi.

    de activiteiten moeten op draagvlak van het bestuur van stichting Sportplatform Bunschoten kunnen rekenen.

   • vii.

    alle activiteiten moeten voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de onder lid a genoemde Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

 • 8.

  Buurtbemiddeling

  • a.

   Een instelling die buurtbemiddeling uitvoert, kan subsidie ontvangen. Buurtbemiddeling is gericht op een preventieve, vroegtijdige aanpak van burenruzies.

  • b.

   Subsidie als bedoeld onder sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de buurtbemiddeling moet gericht zijn op inwoners van de gemeente Bunschoten

   • ii.

    de buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide vrijwilligers.

   • iii.

    de buurtbemiddeling wordt uitgevoerd volgende de richtlijnen van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

   • iv.

    buurtbemiddeling bevat projectcoördinatie. De projectcoördinatie zorgt voor een adequate uitvoering van buurtbemiddeling en juiste ondersteuning van de vrijwilligers.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    Een vast bedrag per jaar.

 • 9.

  Diversiteit en Inclusie

  • a.

   Een instelling die een jaarlijkse themadag met betrekking tot diversiteit en inclusie organiseert kan subsidie ontvangen.

  • b.

   Subsidie als bedoeld onder sub a kan worden verleend indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • i.

    de activiteit moet gericht zijn op inwoners van de gemeente Bunschoten.

   • ii.

    de activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Bunschoten.

   • iii.

    de activiteit moet georganiseerd worden in combinatie met lokale sportverenigingen, en/of lokale eerstelijns zorginstellingen, en/of lokale onderwijsinstellingen.

   • iv.

    de activiteit moet gericht zijn op het brede thema diversiteit en inclusie, waarbij specifiek naar voren moet komen dat iedereen kan zijn wie hij of zij wil, ongeacht geaardheid of achtergrond.

  • c.

   De subsidie wordt als volgt bepaald:

   • i.

    een vast bedrag per jaar.

  • d.

   Er wordt geen subsidie verleend voor:

   • i.

    de kosten van consumpties aan deelnemers.

Artikel 4 Verlening subsidie

 • 1.

  Indien er meerdere instellingen zijn die een subsidieaanvraag voor eenzelfde activiteit of exploitatie indienen zoals vermeld onder artikel 3, dan vindt de verlening van de subsidie plaats aan één instelling, waarbij door het college wordt beoordeeld op basis van:

  • a.

   kwaliteit, omvang, bereik, inhoudelijke en financiële haalbaarheid van de plannen;

  • b.

   referenties van eerdere door de instelling verrichte en vergelijkbare activiteiten en exploitaties;

  • c.

   evaluatie van een eerdere uitvoering van precies dezelfde activiteit of exploitatie in het verleden als waarvoor de subsidie is aangevraagd.

 • 2.

  Op het moment dat het vermelde onder lid 1 sub c van toepassing is en de volgende condities zijn overeenkomstig aan de orde voor een instelling:

  • a.

   de activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling heeft plaatsgevonden aansluitend op het subsidiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   uit evaluatie blijkt dat deze activiteit of exploitatie uitgevoerd door de instelling volledig naar behoren en tevredenheid is uitgevoerd;

  dan heeft het college de mogelijkheid om de nieuwe aanvragers zondermeer de subsidie te weigeren en de subsidie te verlenen aan de instelling.

Artikel 5 Bepaling hoogte subsidie

 • 1.

  De bedragen, waarnaar in de deze nadere regel gerefereerd wordt, kunnen jaarlijks door het college worden vastgesteld in een subsidielijst.

 • 2.

  Indien er voor het betreffende jaar geen subsidielijst zoals vermeld onder lid 1 door het college is vastgesteld, dan worden de bedragen waarnaar in deze nadere regel gerefereerd wordt, bepaald aan de hand van de laatst vastgestelde subsidielijst, waarbij er een jaarlijkse indexering op de bedragen kan plaatsvinden.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2024

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Nadere regel Leefbaarheid en Sociale samenhang 2024.

Bunschoten-Spakenburg, 5 december 2023

Burgemeester en wethouders,

drs. J.F.H. Jennekens

secretaris

M. van de Groep

burgemeester