Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Vallei en Veluwe

Aanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Vallei en Veluwe
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
CiteertitelAanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregel lozingen buitengebied.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
 3. Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

17-10-2023

wsb-2023-15545

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;

 

overwegende dat,

 

 • -

  met ingang van 1 januari 2024 een deel van de regels voor lozingsactiviteiten waarvoor het waterschap bevoegd gezag is en welke nu nog in de Waterwet en het Activiteitenbesluit milieubeheer staan, onderdeel gaan uitmaken van de op de Omgevingswet gebaseerde Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Eem;

   

 • -

  deze regels – de zogenaamde bruidschatregels - in hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe zijn opgenomen;

   

 • -

  het wenselijk is naast het krachtens de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving geldende beleidskader, het reeds door het waterschap opgesteld en geldend beleid voor lozingen afkomstig van wasplaatsen, tankplaatsen en ontijzeringsinstallaties, expliciet van toepassing te verklaren op het stellen van maatwerkvoorschriften en het verlenen van vergunningen voor deze lozingen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe;

gelet op de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe, artikel 4:81van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, aanhef en sub h, van de Organisatieverordening Waterschap Vallei en Veluwe;

 

b e s l u i t e n het volgende beleidskader vast te stellen:

 

Aanvullend Beleidskader Hoofdstuk 4 Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Lozingen afkomstig van wasplaatsen, tankplaatsen en ontijzeringsinstallaties welke die onder de regels van hoofdstuk 4 van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe vallen, worden aanvullend getoetst aan het volgende beleidsdocument dan wel de geactualiseerde versie daarvan, voor zover van toepassing:

 

De beleidsregel lozingen buitengebied, vastgesteld op 7 december 2020, in werking getreden op 14 januari 2021.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Aldus vastgesteld door dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe in de vergadering van 17 oktober 2023.

Drs. Ing. K.A. Blokland

secretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPm

dijkgraaf