Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2024
CiteertitelSubsidieregel verhuisvouchers Venlo 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpverhuisvouchers

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202431-12-2024nieuwe regeling

20-12-2023

gmb-2023-528916

105519

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van 19 december 2023;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening 2020 van de gemeente Venlo, zoals vastgesteld tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 19 februari 2020;

overwegende, dat het doel van deze subsidieregeling primair het creëren van doorstroming op de woningmarkt en het matchen van de doelgroep van deze regeling aan een geschikt woonsegment is, waarbij: 1. Een eengezinswoning beschikbaar komt op de sociale woningmarkt; 2. Een levensloopbestendige woning door een passende doelgroep in de sociale markt wordt bewoond;

gehoord de commissies ;

 

besluiten:

vast te stellen de volgende:

Subsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2024

Artikel 1 Definities

 • a.

  Aanvrager: de natuurlijke persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner een verhuisbeweging maakt en op grond van deze subsidieregel tot de doelgroep van deze subsidieregel behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde verhuisbeweging gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

 • c.

  Distributiesysteem: betreft een transparant systeem dat toegankelijk is voor iedereen en bestemd is voor de toewijzing van woonruimte zoals beschikbaar gesteld door woningcorporaties. Bijvoorbeeld: Thuis in Limburg (TIL) of het toewijzingssysteem van corporatie Antares;

 • d.

  Eengezinswoning: een woontype dat is bedoeld voor één gezin;

 • e.

  Inschrijfduur: de periode vanaf het moment van inschrijving bij een woningcorporatie tot het moment van reageren op een woning;

 • f.

  Levensloopbestendige woning: ook wel levensloopgeschikte woning genoemd, is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen. Alle primaire voorzieningen van de woning (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) liggen gelijkvloers of zijn zonder traplopen bereikbaar;

 • g.

  Sociale huurwoning: maakt onderdeel uit van een sociaal stelsel voor een langere termijn (minimaal 20 jaar), is bestemd voor de lagere inkomensgroepen of bijzondere doelgroepen met een inkomen dat maximaal € 44.035 bedraagt voor eenpersoonshuishoudens en maximaal € 48.625 voor meerpersoonshuishoudens (prijspeil 2023), waarbij gehuurd wordt met een (kale) huur die bij aanvang van de huur niet hoger is dan de dan geldende liberalisatiegrens (prijspeil 2023: € 808,06 per maand), voor de toewijzing van woonruimte wordt gebruik gemaakt van een transparant distributiesysteem die voor iedereen toegankelijk is, gaat gepaard met enige vorm van (impliciete) subsidiëring en het exploitatieoverschot is bestemd voor de volkshuisvesting.

 • h.

  Verhuisvoucher: een subsidie op grond van deze subsidieregel;

 • i.

  Verhuizing / verhuisbeweging: blijvend van woning veranderen door de inboedel over te brengen naar de nieuwe woning;

 • j.

  Vrijkomende woning: woning die na verhuizing vrijkomt;

 • k.

  Woningcorporatie: stichting die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte (sociale woningbouw) oftewel op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam is en haar financiële middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting inzet. In de gemeente Venlo zijn de volgende woningcorporaties actief: Antares, Woonwenz en Wonen Limburg.

Artikel 2 Grondslag

De subsidieregel vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 (hierna: AsV Venlo 2020). Er is sprake van een eenmalige subsidie.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Een verhuisvoucher kan worden verstrekt voor het verhuizen vanuit een sociale huurwoning van het type eengezins gelegen binnen de gemeente Venlo naar een levensloopbestendige sociale huurwoning gelegen binnen de gemeente Venlo.

Artikel 4 Criteria subsidiabele activiteit

 • 1.

  De vrijkomende sociale huurwoning van het type eengezins:

  • a.

   in de gemeente Venlo staat;

  • b.

   de woning is een huurwoning van Woonwenz, Antares of Wonen Limburg;

  • c.

   beschikbaar blijft als eengezinswoning in de sociale sector;

  • d.

   ten minste twee slaapkamers heeft.

 • 2.

  De woning die wordt betrokken aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   In de gemeente Venlo staat;

  • b.

   de woning is een huurwoning van Woonwenz, Antares of Wonen Limburg;

  • c.

   de woning heeft maximaal twee slaapkamers;

  • d.

   de woning is levensloopbestendig en dus geschikt voor ouderen;

  • e.

   het huurcontract staat op naam van de aanvrager en wordt door aanvrager bewoond.

 • 3.

  Bij het proces rondom de subsidieaanvraag van voorliggende regeling is een huurmakelaar van de woningcorporatie betrokken.\

 • 4.

  De aanvrager aan de volgende criteria voldoet:

  • a.

   ten minste één aanvrager heeft de AOW leeftijd of ouder bereikt;

  • b.

   meerdere aanvragen voor eenzelfde nieuwe woning zijn niet mogelijk indien de oorspronkelijke aanvrager de woning niet heeft verlaten;

  • c.

   de aanvrager behoort tot de primaire doelgroep die door woningcorporaties wordt gehuisvest;

  • d.

   de aanvrager staat ingeschreven bij de woningcorporatie middels een daartoe bestemd distributiesysteem en komt op basis van inschrijfduur in aanmerking voor een passende woning;

  • e.

   aanvrager is tenminste één jaar woonachtig geweest in de vrijkomende sociale huurwoning van het type eengezins;

  • f.

   aanvrager heeft niet eerder een subsidie op basis van deze Subsidieregel ontvangen;

  • g.

   aanvrager komt en kon niet in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding op basis van een andere (toekomstige) regeling. Van een aanvrager wordt verwacht zo mogelijk hierop nog aanspraak te maken.

 • 5.

  De subsidie:

  • a.

   kan worden aangevraagd nadat de aanvrager samen met de verhuurmakelaar van de woningcorporatie (Woonwenz, Antares of Wonen Limburg) de woning die betrokken dient te worden heeft geaccepteerd;

  • b.

   aanvraag wordt binnen vier weken na acceptatie van de te betrekken woning ingediend;

  • c.

   de levensloopbestendige sociale huurwoning dient binnen 3 maanden te worden betrokken. Bij niet voorziene omstandigheden kan ons gevraagd worden deze termijn te verlengen, denk hierbij aan de oplevering van een nieuwbouwwoning waarvan de opleverdatum ongewis is.

 • 6.

  Weigeringsgronden:

  • a.

   de subsidie kan worden geweigerd of ingetrokken indien niet wordt voldaan aan de van toepassing zijnde criteria waaronder dat er andere (rijks)regelingen zijn, komen of in de toekomst kunnen worden aangesproken, die een vergelijkbaar effect opleveren en waarop een aanspraak bestond of bestaat;

  • b.

   als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan het college.

Artikel 5 Aanvraagprocedure

 • 1.

  Ten behoeve van de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het daartoe bestemde digitale aanvraagformulier;

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt door de aanvrager samen met de verhuurmakelaar van de woningcorporatie ingediend;

 • 3.

  Subsidies worden bij toekenning binnen 6 weken na aanvraag aan de aanvrager uitgekeerd via het aan deze toebehorende rekeningnummer;

 • 4.

  Bij de aanvraag dient de ondertekende acceptatiebrief / aanbiedingsbrief te worden bijgevoegd;

 • 5.

  Bij de aanvraag dient een kopie van de bankpas bijgevoegd te worden. Voor personen die onder bewind staan volstaat een kopie van de bankafschrift.

Artikel 6 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  De subsidieverlening en vaststelling vallen samen;

 • 2.

  In de Basisregistratie Personen van de gemeente Venlo wordt de verhuizing binnen 3 maanden na aanvraag gecontroleerd;

 • 3.

  Indien niet geregistreerd op nieuwe adres, wordt de vergoeding teruggevorderd.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 3.000,- per aanvraag.

Artikel 8 Budget / Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 163.000,- voor 2024.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige en ontvankelijke aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 2.

  Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één complete aanvraag is ontvangen, en niet kan worden vastgesteld welke van die aanvragen eerder is ingediend, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 10 Algemene subsidieverordening

Voor zover daarvan in deze subsidieregel niet wordt afgeweken, geldt de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 onverkort.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen een of meer bepalingen van deze regeling gemotiveerd buiten toepassing laten of daarvan gemotiveerd afwijken. Dit kan alleen gemotiveerd en in die gevallen dat de toepassing van die bepaling(en) een onwenselijk gevolg heeft, dat strijdig is met de doelstelling van deze subsidieregel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

De subsidieregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en loopt af op 31 december 2024. De subsidieregel blijft zijn werking houden voor mogelijke bezwaren en beroepen.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregel kan worden aangehaald als ‘Subsidieregel Verhuisvouchers Venlo 2024’.

Venlo, 19 december 2023

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris

Twan Beurskens de burgemeester

Antoin Scholten