Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waadhoeke

Financieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaadhoeke
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinancieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke
CiteertitelFinancieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Waadhoeke.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-528258

Tekst van de regeling

Intitulé

Financieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke;

 

gelet op de Jeugdwet;

 

gelet op de Verordening Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Financieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke

 

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

De begrippen die in dit Financieel Besluit gehanteerd worden hebben, tenzij anders aangegeven, de betekenis zoals omschreven in de wet en de verordening van de gemeente Waadhoeke.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Artikel 2 Trekkingsrecht

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân doet de uitvoering voor het college en betaalt het PGB aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB betaalt, na de toekenningsbeschikking van het college en de declaratie van de jeugdige en/of ouder(s), de zorgaanbieder met wie de jeugdige en/of ouder(s) een zorgovereenkomst is aangegaan.

Artikel 3 Verantwoording besteding PGB door jeugdige en/of ouder(s)

 • 1.

  Een gedeelte van de verantwoording van het PGB vindt vooraf plaats via de zorgovereenkomst die de jeugdige en/of ouder(s) met de zorgaanbieder afsluit. Deze wordt goedgekeurd door de SVB (arbeidsrechtelijk) en de gemeente (zorginhoudelijk).

 • 2.

  Iedere PGB budgethouder dient alle documenten die betrekking hebben op het PGB en de inhuur van een zorgaanbieder te bewaren.

 • 3.

  De PGB budgethouder dient de in het tweede lid betreffende documenten gedurende zeven jaar te bewaren en als daarom wordt gevraagd (een kopie van) de stukken aan de gemeente te verstrekken.

 • De gemeente kan de stukken opvragen bij een steekproefsgewijze controle op de kwaliteit en/of rechtmatigheid van het PGB of een controle naar aanleiding van signalen over onjuiste besteding van het PGB door de budgethouder en/of de zorgaanbieder.

PGB Specialistische Jeugdhulp

Artikel 4 Tarieven PGB Specialistische Jeugdhulp

 • 1.

  Bij de vaststelling van de PGB tarieven wordt, conform de Verordening Jeugdhulp van de gemeente Waadhoeke, onderscheid gemaakt tussen formele ondersteuning en informele ondersteuning zoals opgenomen in die verordening.

 • 2.

  De tarieven voor PGB zijn voor elke voorziening en product afzonderlijk berekend. De toegekende budgetten kunnen volledig ingezet worden.

 • 3.

  Het in de beschikking vastgestelde persoonsgebonden budget en tarief geldt gedurende het lopende kalenderjaar. Jaarlijks ontvang de jeugdige en/of ouder(s) een toekenningsbeschikking voorzien van het budget voor het navolgende jaar.

 • 4.

  Indien het tarief van de door de jeugdige en/of ouder(s) gekozen zorgaanbieder hoger is dan het maximum vastgestelde tarief in het Financieel Besluit Jeugdhulp van de gemeente Waadhoeke, zijn de meerkosten voor rekening van de jeugdige en/of ouder(s) zelf.

 • 5.

  Het aantal te beschikken uren, dagdelen en etmalen wordt vastgesteld aan de hand van de noodzakelijke ondersteuning op basis van een gestelde maatwerkvoorziening.

 • 6.

  Een etmaal heeft een omvang van 24 uur en bestaat uit vier delen: ochtend, middag, avond en nacht. Indien nodig wordt het tarief van een etmaal gedeeld door vier om te komen tot het tarief voor een dagdeel. Een dagdeel heeft een omvang van minimaal vier uren en maximaal zes uren, ongeacht het tijdstip van start of einde.

 • 7.

  De hoogte van het definitieve budget voor formele ondersteuning wordt vastgesteld op basis van:

  • a.

   de benodigde ondersteuning (activiteiten, omvang en frequentie) én het daarbij passende (marktconforme) tarief én;

  • b.

   het door de bewoner opgestelde budgetplan én;

  • c.

   het werkelijke uurtarief van de aanbieder, met een maximum van het in dit Financieel Besluit vastgestelde tarief.

 • 8.

  De hoogte van het PGB tarief 2024 voor Specialistische Jeugdhulp, Verblijf en Vervoer is als volgt vastgesteld:

 • 9.

  Bruto bedragen

  • a.

   De in dit Financieel Besluit genoemde bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.

  • b.

   De in dit Financieel Besluit opgenomen tarieven zijn bruto. Dat betekent dat hierin alle kosten besloten zijn, waaronder eventuele werkgeverslasten op het moment dat belanghebbende een overeenkomst in loondienst aangaat met de hulpverlener(s) in het kader van werkgever voor ondersteuning aan huis.

Slotbepalingen

Artikel 5 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Een besluit op een aanvraag wordt genomen op basis van de op de datum van het besluit geldend Financieel Besluit Jeugdhulp.

 • 2.

  Een jeugdige en/of ouder(s) houdt het recht op een verstrekte voorziening in PGB, ook na inwerkingtreding van een nieuw Financieel Besluit Jeugdhulp, tot de einddatum van de beschikking of tot het college een nieuw besluit genomen heeft.

 • 3.

  Bij bezwaarschriften wordt beslist met inachtneming van het Financieel Besluit dat geldig was ten tijde van het bestreden besluit op de aanvraag.

Artikel 6 Intrekking

Het Financieel Besluit Jeugdhulp 2023 gemeente Waadhoeke d.d. 14 februari 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Financieel Besluit Jeugdhulp 2024 gemeente Waadhoeke.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke op 5 december 2023,

M.C.M. Waanders, burgemeester

J.K. IJkema, gemeentesecretaris