Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Budgethouders regeling RMN 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReinigingsbedrijf Midden Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBudgethouders regeling RMN 2023
CiteertitelBudgethoudersregeling RMN 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

29-11-2023

bgr-2023-1256

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethouders regeling RMN 2023

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1

Regeling

De gemeenschappelijke regeling “Reinigingsbedrijf Midden Nederland”

2

Algemeen Bestuur

Het bestuursorgaan genoemd in artikel 7 van de regeling

3

Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan genoemd in artikel 11 van de regeling

4

Secretaris-directeur

De functionaris genoemd in artikel 16 van de regeling

5

Het Managementteam

Managementteam bestaande uit de drie afdelingshoofden onder leiding van de secretaris-directeur

6

Afdelingshoofd

De leidinggevende van een afdeling, tevens lid van het Managementteam

7

Teamleider

de leidinggevende van een team binnen een afdeling

8

Product verantwoordelijke

verantwoordelijke voor een met name genoemd Product met de daarbij behorende toegewezen geheel van, resultaat- en prestatieafspraken, doelstellingen en middelen

9

Projectleider

de projectleider zoals bedoeld in het Functieboek RMN en belast met het betreffende project

 

10

Budgethouder

product verantwoordelijke of projectleider met bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. de aan hem/haar toegekende budgetten; een en ander binnen de kaders omschreven in deze budgethoudersregeling

11

Producten

door het Dagelijks Bestuur vastgestelde ‘producten/activiteiten’ die noodzakelijk zijn om invulling te geven aan de DVO’s alsmede voor de te koppelen budgetten en noodzakelijke kostenplaatsen

12

Grootboekrekening

kostenplaats in de financiële administratie

13

Verbijzonderingscode

administratieve onderverdeling van een grootboekrekening

14

Project

een in de tijd en middelen begrensde activiteit om iets te realiseren. Het onderscheidt zich van een product door zijn ‘eenmalige’ karakter.

15

Budget

samenhangend geheel aan doelstellingen, resultaat- en prestatieafspraken en de daarvoor toegekende middelen. Verantwoord op een grootboekrekening in combinatie met een verbijzonderingscode

16

Beheersing

het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk handelen op het geheel aan inkomsten en uitgaven en de beleidsmatige kant van een product of project

17

Investering

bijzondere onderdeel van producten waarbij een relatief groot bedrag ineens wordt uitgegeven aan goederen en zaken van economisch nut (automatisering, vuilniswagens, kantoor e.d.) ten behoeve van gebruik over een langere periode. Investeringen in activa leiden tot kapitaallasten, er moet voor ‘geleend’ woorden wat leidt tot (afschrijvings- en rentekosten) die weer ten laste komen van de producten

18

Prestatie beoordelaar.

medewerker die is belast met het onafhankelijk vast stellen van de geleverde prestatie volgens de factuur

19

Basis taken

de taken zoals genoemd in artikel 4 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling RMN

20

Additionele taken

de taken zoals genoemd in artikel 4 lid 4 van de gemeenschappelijke regeling RMN

Artikel 2 De aanwijzing van budgethouders en prestatiebeoordelaars

1. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de productenraming en toelichting ten tijde van de begroting, de productenrealisatie en toelichting ervan ten tijde van de jaarstukken. DVO’s worden verdeeld over diverse producten. Budgetten zijn financiële grootboekrekeningen die samen een product vormen.

2. Het Managementteam is eindverantwoordelijk voor het totaal aan budgetten.

3. Het Managementteam kan, met inachtneming van de mandaatregeling, afdelingshoofden, teamleiders, en medewerkers, aanwijzen als budgethouder.

 

Artikel 2.1 De aanwijzing van een budgethouder

 

a. De aanwijzing van een budgethouder wordt schriftelijk dan wel per email gedaan door het afdelingshoofd / teamleider van de desbetreffende afdeling /team (lijnwerkzaamheden)

b. Een afschrift van de schriftelijke aanwijzing dan wel email wordt ter beschikking gesteld aan de financiële administratie en opgenomen in het register bij de mandaatregeling

Artikel 2.2 De aanwijzing van prestatiebeoordelaars

 

a. De aanwijzing van een prestatiebeoordelaar wordt schriftelijk dan wel per email gedaan door het Managementteam

 

b. Een afschrift van de geparafeerde aanwijzing dan wel email wordt ter beschikking gesteld aan de financiële administratie en opgenomen in het register bij de mandaatregeling

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheden Managementteam

 

1. Het Managementteam is eindverantwoordelijk voor de beheersing van de begrotingsuitvoering, zoals deze is vastgelegd in de productenraming door het Dagelijks Bestuur en de tussentijdse wijzigingen daarvan.

 

2. Het Managementteam kan per geval of in het algemeen – na advies van het team financiën – instructies geven aan budgethouders over de administratieve vastlegging en verantwoording.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheden budgethouder en prestatiebeoordelaar Artikel 4.1 De budgethouder is in financieel economische zin verantwoordelijk voor:

1. de beheersing van die budgetten waarvoor hij op grond van artikel 2, derde lid van deze regeling als budgethouder aangewezen is;

2. de beheersing van de begrotingsuitvoering van die budgetten waarvoor hij is op grond van artikel 2, derde lid van deze regeling als budgethouder aangewezen op basis van de jaarlijkse productbladen en specifieke projectopdrachten;

3. het initiëren van inkoop- en aanbestedingsprocessen voor goederen, diensten of werken;

4. het verstrekken van bewijs van de geleverde prestaties aan de prestatiebeoordelaar;

5. het op basis van de afgesloten overeenkomsten (contracten) accorderen van facturen van de budgetten waarvoor hij op grond van artikel 2, vierde lid van deze regeling als budgethouder aangewezen;

6. het beheren van de overeenkomsten (contractmanagement) van de leveranciers waarvan hij facturen accordeert;

7. het realiseren van de in de begroting geraamde inkomsten;

8. het afleggen van verantwoording op zowel inhoudelijk/beleidsmatig terrein als financieel terrein.

 

Artikel 4.2 De prestatiebeoordelaar is verantwoordelijk voor:

1. het onafhankelijk vaststellen van het feit dat de prestatie zoals vermeld op de factuur heeft plaatsgevonden; dit op basis van het door de budgethouder aangeleverde bewijsmateriaal

2. de prestatiebeoordeling en vastlegging daarvan in het administratieve systeem is alleen van toepassing bij facturen met een waarde vanaf een bedrag dat wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur

 

Artikel 5 Bevoegdheden

 

1. De budgethouder is bevoegd tot het accorderen van facturen (nadat de prestatiebeoordelaar heeft vastgesteld dat de prestatie heeft plaatsgevonden) ter betaalbaarstelling door het team financiën:

a. tot maximaal het desbetreffende product- en kostenplaatsenbudget waarvoor hij op grond van artikel 2, derde lid van deze regeling als budgethouder is aangewezen;

b. tot maximaal het bedrag van (dat deel van) het door het Algemeen Bestuur vastgestelde en door het Dagelijks Bestuur beschikbaar gestelde investeringskrediet waarvoor hij op grond van artikel 2, derde lid van deze regeling als budgethouder is aangewezen.

c. in overeenstemming met de (financiële) afspraken zoals deze schriftelijk zijn vastgelegd binnen een overeenkomst (contract en/of addendum).

 

2. Het realiseren van extra budget voor bestaand beleid kan gedurende het boekjaar plaatsvinden, maar hierop zijn verschillende bevoegdheden van toepassing:

a. De budgethouder kan binnen het productenbudget verschuiven van de ene grootboekrekening naar het andere. Hierbij is leidend dat door de verschuiving nog steeds alle beoogde activiteiten van alle betrokken producten uitgevoerd worden. De verschuiving vindt voor de besteding plaats.

b. De teamleider is bevoegd om binnen een DVO te schuiven van het ene product naar het andere. Hierbij is leidend dat door de verschuiving nog steeds alle beoogde en in de DVO’s benoemde effecten bereikt worden. Het advies van de budgethouder is hier onontbeerlijk. De verschuiving vindt voor de besteding plaats.

 

3. Het realiseren van budget voor nieuw beleid of het doen van uitgaven ten laste van de post onvoorzien waarbij de voorwaarden van deze laatste zijn dat een uitgave onvoorzien én onvermijdelijk én onuitstelbaar moet zijn, is besluitvorming van het Algemeen Bestuur benodigd.

 

Artikel 6 Inkomsten

 

De budgethouder is verplicht van alle inkomsten die niet begroot zijn te melden aan het Managementteam en, onder verantwoordelijkheid van het Managementteam, aan het Dagelijks Bestuur, al dan niet voorzien van een voorstel tot aanwending van de middelen.

 

Artikel 7 Planning, rapportage en verantwoording

 

De budgethouder adviseert het Managementteam en, onder verantwoordelijkheid van het Managementteam , het Dagelijks Bestuur door middel van beleidsnotities en hij bereidt via zijn bijdragen mede de RMN begroting voor.

 

Artikel 8 Allocatie en verantwoording

 

1. Door vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur de verplichting om de productenraming in te richten. Na vaststelling van de productenraming in het Dagelijks Bestuur krijgt het Managementteam de verantwoordelijkheid tot uitvoer daarvan.

 

2. Tussentijds legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur middels tussentijdsrapportages op totaalniveau.

 

3. Met de jaarrekening legt het Managementteam verantwoording af van het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel.

 

4. Het Dagelijks Bestuur verleent aan het onder verantwoordelijkheid van het Managementteam decharge door het aanbieden van de jaarstukken aan het Algemeen Bestuur.

 

5. Door vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur wordt ook het Dagelijks Bestuur decharge verleend.

 

Artikel 9 Informatievoorziening door budgethouder

De budgethouder brengt in verband met het gestelde in de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin geregeld wordt hoe het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur tussentijds informeert met tussenkomst van het Managementteam, tussentijdse rapportages uit aan het Dagelijks Bestuur over de voortgang van de beleidsuitvoering en de realisatie van de budgetten.

 

Artikel 10 Informatievoorziening voor budgethouder

 

1. De financiële administratie is verantwoordelijk voor tijdige verstrekking van juiste en volledige informatie aan het managementteam en budgethouders over budgetten waarvoor zij op grond van artikel 2, derde lid van deze regeling als budgethouder aangewezen zijn.

 

2. Het Managementteam en de budgethouders zijn bevoegd alle in de financiële administratie over hun budgetten vastgelegde gegevens te raadplegen.

 

 

 

Artikel 11Slotbepalingen

 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023

2.Dit besluit wordt aangehaald als: Budgethoudersregeling RMN 2023.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur en de voorzitter van RMN op 29 november 2023

Het Dagelijks Bestuur van RMN

de secretaris-directeur,

S. Klein- De Jong

de voorzitter,

J. van Engelen