Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Albrandswaard 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Albrandswaard 2022
CiteertitelVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Albrandswaard 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

31-10-2022

gmb-2023-526025

479010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Albrandswaard 2022

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022;

 

gelet op de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a , van de Omgevingswet en artikel 149 van de gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie beraad en advies ruimte van 11 oktober 2022;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Albrandswaard 2022

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2.

  De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Albrandswaard 2022

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2022.

De griffier,

drs. Leendert Groenenboom

De voorzitter,

drs. Jolanda de Witte