Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Participatieplicht bij Bopa onder de Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParticipatieplicht bij Bopa onder de Omgevingswet
CiteertitelParticipatieplicht bij Bopa onder de Omgevingswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

05-07-2021

gmb-2023-525225

Tekst van de regeling

Intitulé

Participatieplicht bij Bopa onder de Omgevingswet

Kenmerk: 2021-200287

 

De raad van de gemeente Lochem

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021

 

Overwegende dat:

 

 • a.

  de gemeenteraad op grond van de Omgevingswet de bevoegdheid heeft om categorieën omgevingsvergunningen aan te wijzen waaruit blijkt wanneer participatie door de aanvrager van een Buitenplanse omgevingsvergunning verplicht dient te worden uitgevoerd;

 • b.

  de bijlage “Categorieën omgevingsvergunningen verplichte participatie” integraal onderdeel uitmaakt van onderhavig besluit.

 

B E S L U I T:

 

 • 1.

  Participatie bijna altijd verplicht te stellen bij het aanvragen van een Buitenplanse omgevingsvergunning.

 • 2.

  Dit besluit en de bijlage genoemd onder 1 in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de omgevingswet in werking treedt.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Lochem op 5 juli 2021.

Bijlage

Participatie in bijna alle gevallen, past het beste bij onze visie.

 

In het coalitie akkoord en het collegeprogramma stellen we dat de gemeente Lochem goed wil samenwerken met haar inwoners. We luisteren goed en gaan op zoek naar mensen die we nog niet hebben ontmoet.

 

Inwoners krijgen ruimte voor eigen ideeën. Plannen maken in de gemeente Lochem doe je niet alleen. Een goed voorstel vraagt om samenwerking en afstemming met bewoners, bedrijven en organisaties die ermee te maken hebben.

 

De gemeente helpt als dat nodig is om een idee uit te werken. We laten los waar dat kan en hakken knopen door waar dat nodig is. Met heldere spelregels die helpen om te zorgen dat het proces goed verloopt en iedereen het begrijpt. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan er snel en goed een besluit worden genomen. Deze doelstelling is ook uitgewerkt in de nota ‘Samen buurt maken’. In deze nota is ook een stappenplan opgenomen waarmee de initiatiefnemer aan de slag kan om belanghebbenden tebetrekken bij zijn plan.

 

Bijna alle categorieën van gevallen

De wettekst van de Omgevingswet is niet volledig duidelijk over de vraag of het mogelijk is om participatie in alle gevallen te verplichten. In de toelichting bij de regels is wel opgenomen dat op basis van dit artikel de gemeenteraad bepaalde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan kan wijzen waarbij participatie verplicht is. Daarom wordt voorgesteld om niet alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen, maar daar de volgende gevallen van uit te zonderen:

 

1. Het kampeerverbod zoals benoemd in de Verordening Fysieke Leefomgeving.

Dit is gekoppeld aan evenementen, waarbij er meer vergunningen nodig zijn en daarin participatie plaatsvindt.

 

2. Het verbod op voorwerpen op of aan de weg zoals benoemd in de Verordening Fysieke Leefomgeving

 

Dit zijn vaak kortdurende activiteiten of activiteiten die noodzakelijk zijn of ten dienste van het publiek.

 

Op deze manier is het juridisch gewaarborgd dat participatie een verplicht onderdeel uit maakt van de aanvraag bij een buitenplanse opa’s.