Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Nijmegen
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Nijmegen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

05-12-2023

gmb-2023-524224

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Nijmegen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 5 december 2023,

 

gelet op artikel 18.6 en artikel 18.7 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

 

Besluit vast te stellen: Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Nijmegen

Artikel 1 Aanwijzing

De medewerkers werkzaam bij en ten behoeve van de afdeling Stadsrealisatie van de gemeente Nijmegen met de volgende functies worden aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

 • a.

  Medewerker handhaving ruimtelijke ordening

 • b.

  Adviseur naleving ruimtelijke ordening

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 2 Binnentreden woning

De medewerkers werkzaam bij en ten behoeve van de afdeling Stadsrealisatie van de gemeente Nijmegen met de volgende functies zijn bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen:

 • a.

  Medewerker handhaving ruimtelijke ordening

 • b.

  Adviseur naleving ruimtelijke ordening

De aanwijzing tot toezichthouder bevoegd tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

Artikel 3 Legitimatiebewijs

Aan de in artikel 1genoemde toezichthouders wordt een legitimatiebewijs te verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Nijmegen.

Aldus vastgesteld d.d. 5 december 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

De gemeentesecretaris

A.P.W. van de Klift

De burgemeester

H.M.F. Bruls

Toelichting  

 

Aanwijzing

Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet komt in de plaats van een groot aantal wetten waaronder de Wabo. Op basis van deze wetten zijn er toezichthouders aangewezen. Omdat deze wetten per 1 januari 2024 komen te vervallen moeten de toezichthouders opnieuw aangewezen worden op grond van de Omgevingswet. Deze aanwijzing kan categoraal of individueel geschieden. Dit besluit is een categorale aanwijzing waarbij medewerkers in bepaalde functies worden aangewezen. De zinsnede ‘medewerkers werkzaam bij of ten behoeve van’ is zodanig geformuleerd dat zij zowel medewerkers in dienst bij de gemeente als tijdelijke medewerkers en medewerkers op inhuurbasis omvat.

 

Reikwijdte

De reikwijdte van de bevoegdheid om als toezichthouder op te treden, omvat de volle breedte van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet.

 

Binnentreden woningen

Artikel 5.13 Wabo en soortgelijke artikelen vervallen. In die artikelen werd wettelijk geregeld dat aangewezen toezichthouders ook de bevoegdheid hebben tot binnentreden van woningen mits de burgemeester hiervoor ook een machtiging verleend. Bij de Omgevingswet heeft de wetgever er in artikel 18.7 Ow bewust voor gekozen dit niet op die manier te regelen. Bedoeling is dat selectief een beperkte groep toezichthouders deze bevoegdheid erbij krijgt. Het geven van de bevoegdheid tot binnentreden van woningen is in dit aanwijzingsbesluit opgenomen voor de desbetreffende toezichthouders die deze bevoegdheid daadwerkelijk en regelmatig nodig hebben. Indien er daadwerkelijk over wordt gegaan tot het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner dient er voorafgaand hieraan een machtiging te worden verleend door de burgemeester op grond van de Algemene wet op het binnentreden.

 

Toezicht op bepalingen uit verordeningen

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan nog een aantal bepalingen in gemeentelijke verordeningen die tijdens de transitiefase zullen worden overgezet naar het omgevingsplan. Hiervoor hoeft niets te worden geregeld. Zolang die bepalingen nog in de gemeentelijke verordeningen staan, zijn er al toezichthouders aangewezen voor het toezicht op het bepaalde bij of krachtens die verordeningen. Zodra de bepalingen overgaan naar het omgevingsplan, zijn er bij onderhavig besluit toezichthouders aangewezen voor het toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, waaronder dus het omgevingsplan