Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Bevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
CiteertitelBevoegdhedenbesluit BWB 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Algemeen Bevoegdhedenbesluit BWB 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023nieuwe regeling

23-11-2023

bgr-2023-1242

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Het bestuur en de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 5 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling BWB en artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen en titel 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN,

 

vast te stellen het Bevoegdhedenbesluit Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Artikel 1 Begripsbepalingen.

In dit besluit en in het Algemeen bevoegdhedenregister wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegdhedenregister: een overzicht van door de mandaat- en volmachtgever aan gemandateerde c.q. gevolmachtigde verleende bevoegdheden;

 • b.

  budgethouder: de budgethouder als bedoeld in de Regeling Budgetbeheer BWB;

 • c.

  BWB: de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 • d.

  functionaris: degene die werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuur en/of de voorzitter, dan wel door BWB ingehuurde medewerkers.

 • e.

  gemandateerde: de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om namens de mandaatgever besluiten te nemen;

 • f.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan of de bedrijfsvoeringsorganisatie handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • g.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • h.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • i.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de gemandateerde aan een ander;

 • j.

  plaatsvervanger: de daartoe aangewezen persoon;

 • k.

  volmacht: de bevoegdheid om namens de bedrijfsvoeringsorganisatie privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

Artikel 2 Reikwijdte

De bepalingen in het Algemeen bevoegdhedenbesluit en het Algemeen Bevoegdhedenregister zijn van toepassing op alle functionarissen met uitzondering van de directeur BWB. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in het directiestatuut BWB.

Artikel 3 Mandaat, ondermandaat en afwezigheid

 • 1.

  Er is een bevoegdhedenregister met nader omschreven bevoegdheden, die aan daarin genoemde functionarissen zijn toegekend, onder de daarin genoemde voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2.

  Functionarissen maken alleen gebruik van de in het register genoemde bevoegdheden, voor zover deze passen binnen de uitvoering van hun normale werkzaamheden.

 • 3.

  Een gemandateerde kan ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan medewerkers, tenzij in het bevoegdhedenregister is aangegeven dat geen ondermandaat is toegestaan.

 • 4.

  Een gemandateerde verleent alleen ondermandaat voor bevoegdheden die passen binnen de uitvoering van zijn normale werkzaamheden.

 • 5.

  Het verlenen van ondermandaat geschiedt schriftelijk conform bijlage 1 en wordt opgenomen in het bevoegdhedenregister.

 • 6.

  In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers.

 • 7.

  Bij (onder)mandaat wordt, indien geen plaatsvervanger is aangewezen, de betreffende bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende van de betreffende functionaris.

Artikel 4 Algemene regels, uitzonderingen

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, rechtshandelingen en feitelijke handelingen, die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, alsmede het verdagen van een beslissing en het buiten behandeling stellen van een aanvraag.

 • 2.

  Een besluit wordt niet in mandaat, maar door het bestuursorgaan zelf genomen, indien de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 3.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een beslissing omstreden kan zijn en mogelijk om een eigen afweging door het bestuursorgaan vraagt, is voorafgaande kennisgeving van het besluit aan het bestuursorgaan vereist. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   als betrokkenen gegroepeerd zijn in bijvoorbeeld een actiecomité;

  • b.

   als er publicitaire belangstelling is of wordt verwacht;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   advies nodig is van andere teams en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • e.

   het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden.

 • 4.

  Besluiten die genomen worden op grond van ondermandaat worden – in verband met het waarborgen van het vier-ogen principe- niet ondertekend door degene die het besluit ook heeft voorbereid/opgesteld, tenzij het ondermandaat wordt uitgeoefend door een functionaris met leidinggevende bevoegdheden.

Artikel 5 Ondertekeningswijze bij mandaat en ondermandaat

Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 • Namens het bestuur / de voorzitter van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe,

  <Handtekening>

  <Naam functionaris>

  <Functie>

Artikel 6 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  Van een ondertekeningsmandaat is sprake als het bestuursorgaan zelf een besluit heeft genomen en (alleen) mandaat heeft verleend voor het ondertekenen van het besluit.

 • 2.

  In de uitgaande stukken staat welk bestuursorgaan het besluit heeft genomen en op welke datum.

Artikel 7 Aangaan van overeenkomsten

 • 1.

  Overeenkomsten mogen slechts worden aangegaan nadat de betreffende budgethouder heeft geconstateerd dat een toereikend budget beschikbaar is.

 • 2.

  Overeenkomsten worden aangegaan met inachtneming van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid, de Regeling budgetbeheer en het Treasurystatuut van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Bevoegdhedenbesluit BWB 2023.

 • 2.

  Dit besluit treedt op 1 december 2023 in werking.

 • 3.

  Het Algemeen Bevoegdhedenbesluit BWB 2019, geldend vanaf 10-01-2020 wordt per die datum ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 november 2023

M.M.E. Peters

Voorzitter

J. Braam

Secretaris

Vastgesteld door de Voorzitter op 23 november 2023

M.M.E. Peters

Voorzitter

Bijlage 1 bij Bevoegdhedenbesluit BWB

 

Besluit ondermandaat

 

<functienaam>

 

Overwegende

dat ondergetekende over gemandateerde bevoegdheden beschikt;

dat artikel 2 van het Bevoegdhedenbesluit BWB de mogelijkheid biedt om ondermandaat te verlenen;

 

dat daarvan gebruik wordt gemaakt,

 

besluit

 

ondermandaat te verlenen aan < functienaam> voor de uitoefening van de volgende bevoegdheden:

 

< onderdeel> <nummer mandaatregister> <omschrijving>

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, <datum>

 

functienaam

 

handtekening

 

<naam>

Bijlage 2 Bevoegdhedenregister

 

Het bevoegdhedenregister BWB bevat alle mandaten en volmachten aan de ambtelijke organisatie van BWB behalve die van de directeur. De directeur heeft mandaat en volmacht voor alle bevoegdheden van het bestuur en zijn voorzitter, met uitzondering van de bevoegdheden opgenomen in de bijlage bij het Organisatiebesluit BWB 2023.

 

Kolom 1 Nummering

In kolom 1 wordt het mandaatnummer vermeld. Dit nummer wordt gebruikt om een specifiek mandaat te benoemen zonder de volledige omschrijving te geven. Dat is met name van belang bij het verlenen van ondermandaat en het in mandaat aangaan van overeenkomsten.

 

Kolom 2 Wettelijke bepaling

In de tweede kolom wordt de wettelijke grondslag van de over te dragen bevoegdheid vermeld. De over te dragen bevoegdheden kunnen hun grondslag vinden in wettelijke bepalingen, maar ook in regelgeving van de bedrijfsvoeringsorganisatie zelf.

 

Kolom 3 Omschrijving van het mandaat

In de derde kolom is steeds de bevoegdheid omschreven die wordt gemandateerd of waarvoor volmacht wordt gegeven. Als het gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals inkoop etc. dan wordt gelijktijdig met het mandaat tot een dergelijke handeling te besluiten (wat een bevoegdheid van het bestuur is) volmacht verleend voor de bijbehorende rechtshandelingen, zoals het ondertekenen van een overeenkomst (wat een bevoegdheid van de voorzitter is).

Eventuele specifieke voorwaarden die gesteld worden aan het gebruik van de bevoegdheid staan vermeld in kolom opmerkingen en voorwaarden. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan blijft de besluitvorming voorbehouden aan het bestuursorgaan zelf en mag geen gebruik gemaakt worden van het mandaat.

 

Kolom 4 Mandaatgever en gemandateerde

In de vierde kolom is het bestuursorgaan genoemd dat het mandaat, de volmacht of de machtiging verleent. Dit wordt aangegeven met "bestuur” voor het bestuur van BWB of “voorzitter” voor de voorzitter van BWB. Tevens wordt hier vermeld aan welke functionaris het mandaat wordt verleend of aan welke functionaris de machtiging/volmacht wordt gegeven. Mandaten worden altijd verleend aan functionarissen en nooit op naam. In beginsel zijn de bevoegdheden gemandateerd aan leidinggevende functionarissen van BWB. Leidinggevenden kunnen ondermandaat verlenen, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten.

 

Kolom 5 Ondermandaat

In het bevoegdhedenbesluit staat vermeld dat de mandaatgever toestaat dat ondermandaat wordt verleend, tenzij dat uitdrukkelijk is uitgesloten in de kolom ondermandaat. Degene die het mandaat heeft gekregen kan die bevoegdheid daarmee normaal gesproken nog een keer doorgeven.

Het ondermandaat moet schriftelijk worden verleend. Voor het verlenen van ondermandaat wordt gebruik gemaakt van een format, die als bijlage bij het bevoegdhedenbesluit is gevoegd. Het verlenen van ondermandaat wordt bij herzieningen opgenomen in het bevoegdhedenregister door in de laatste kolom te vermelden dat en aan welke functionarissen ondermandaat is verleend, zodat dit voor een ieder kenbaar is. Als ondermandaat wordt verleend betekent dat tevens voor de eventuele bijbehorende volmacht ondervolmacht wordt verleend. Aan het ondermandaat kunnen beperkingen worden gesteld, die in kolom 6 worden opgenomen. Deze beperkingen gelden ook voor ondervolmachten.

We proberen de ondermandaten zoveel mogelijk te verlenen aan specifieke functies. Daar waar dat niet lukt wordt het ondermandaat verleend aan de "functionaris die op grond van zijn normale werkzaamheden hiermee is belast."

 

Kolom 6 Opmerkingen en voorwaarden

Aan het verlenen van een mandaat kunnen, naast de spelregels in opgenomen in het Algemeen bevoegdhedenbesluit, nog extra voorwaarden worden opgenomen. Die worden in deze kolom opgenomen. Aan het verlenen van een mandaat kan bijvoorbeeld de voorwaarde worden verbonden, dat het mandaat niet geldt voor afwijzende beschikkingen. Als dat het geval is, dan staat dat in deze kolom vermeld. Aan volmachten kunnen beperkingen worden gesteld in de vorm van de limitering van bedragen waarvoor overeenkomsten aangegaan kunnen worden. Deze voorwaarden kunnen specifiek omschreven worden, maar het is ook mogelijk dat verwezen wordt naar bijvoorbeeld het inkoopbeleid.

 

In het Bevoegdhedenbesluit is opgenomen dat als de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen er geen gebruik mag worden gemaakt van het mandaat. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een beslissing omstreden is en om een eigen afweging door het bestuursorgaan vraagt, is voorafgaande kennisgeving van het besluit aan het bestuursorgaan vereist. Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

 • -

  als betrokkenen gegroepeerd zijn in bijvoorbeeld een actiecomité;

 • -

  als er publicitaire belangstelling is of wordt verwacht;

 • -

  als er met betrekking tot een dossier raadsvragen gesteld zijn;

 • -

  het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  advies nodig is van andere teams en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • -

  het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden;

 • -

  in geval van ongewone voorvallen: bij (dreigende) ernstige gevolgen voor het milieu en/of slachtoffers.

Bovenstaande instructie houdt in dat dat de betrokken functionaris ook in deze gevallen mandaat heeft, maar daar pas gebruik van maakt nadat dit is afgestemd met de portefeuillehouder. Naar buiten toe werkt het mandaat altijd. Ook als per abuis geen afstemming heeft plaatsgevonden met het bestuursorgaan.

 

ALGEMEEN DEEL, MANDAAT ORGANISATIEBREED (mandaat directeur is geregeld in het Organisatiebesluit BWB 2023)

Correspondentie en afhandeling aanvragen

Nummer

Wettelijke bepaling

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat, volmacht, machtiging van / aan

Ondermandaat verleend aan

Opmerkingen en voorwaarden

1.1

Diverse wetten en regelingen

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van bestuurs- en voorzittersbesluiten.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

1.2

Awb

Art. 2:3

Besluit tot door- of terugzending geschriften die kennelijk bestemd zijn voor een ander bestuursorgaan en het doen van mededeling daarvan aan een ander

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

1.3

Awb

art. 4:4

Vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

1.4

Awb

Art. 4:5

Besluit tot buiten behandelingstelling van een aanvraag

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat omvat tevens het mandaat om de aanvrager een hersteltermijn te bieden

1.5

Awb

Art. 4:6

Besluit tot afwijzing van herhaalde aanvraag

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

1.6

Awb

Art. 4:7 tot en met 4:12

Besluit tot het al dan niet in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

1.7

Awb

4:14 en 4:15

Besluit tot verlengen of opschorten van de beslistermijn

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

1.8

Awb

4:18

Besluit tot verlenen of weigeren van een dwangsom na ingebrekestelling op grond van de wet dwangsom

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Tenzij het besluit in combinatie met een niet gemandateerd besluit wordt genomen.

1.9

Ondertekening van de beslissing op een bezwaarschrift

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Geen ondermandaat

Betreft uitsluitend een ondertekeningsmandaat.

1.10

Besluit tot het aanvragen van vergunningen bij publiekrechtelijke rechtspersonen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

1.11

Awb

1:3

Besluit op verzoek om handhaving niet zijnde een verzoek om bestuursdwang of last onder dwangsom

Van bestuur aan:

Teammanagers.

Bestuursdwang

Last onder dwangsom

Bibob

Klachten en bezwaarschriften

5.1

Awb

Verordening op de bezwarencommissie

Correspondentie, contact en inhoudelijke behandeling bezwaarschriften

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers;

Secretaris bezwarencommissie.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat (m.u.v. het mandaat aan de secretaris van de bezwarencommissie) ziet niet op besluiten en werkzaamheden die voortvloeien uit de taken van het secretariaat van de bezwarencommissie

5.2

Awb

Hoofdstuk 9

Klachtenverordening

Correspondentie, contact en inhoudelijke behandeling klachten

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers;

Klachtencoördinator;

Secretaris bezwarencommissie.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat (m.u.v. het mandaat aan de klachtencoördinator en de secretaris van de klachtencommissie) ziet niet op besluiten en werkzaamheden die voortvloeien uit de taken van het secretariaat van de klachtencommissie en/of de klachtencoördinator

Procesrecht (bestuursrecht)

6.1

Diverse wetten en regelingen

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

6.2

Besluit tot en het indienen van bezwaar-, beroep- en hoger beroepsschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening en het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Het mandaat betreft tevens het nemen van een procesbesluit

6.3

Awb

Art 5:4, 7:1, 8:1, 8:81 en 8:104

Besluit tot en het indienen van verweerschriften inzake bezwaar-, beroep- en hoger-beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening en het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

6.4

Awb

Art 7:15

Besluit tot vergoeding van proceskosten tijdens bezwaar

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Niet gemandateerd voor zover het bestuursorgaan zelf de beslissing op bezwaar neemt. Het mandaat omvat tevens de gevallen waarin aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen zonder beslissing op bezwaar.

6.5

Awb

Hoofdstuk 6, 7 en 8.

Optreden tijdens zittingen in bezwarenprocedures en zittingen bij de rechtbank, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het Bestuur van Beroep voor het bedrijfsleven en het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat houdt tevens de bevoegdheid in om tijdens de zitting een schikking te treffen.

6.6

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Wetboek Rv art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Procesrecht (civiel recht)

7.1

Diverse wetten en regelingen

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

7.2

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot en het indienen van beroep- en hoger-beroepschriften en in kort geding en het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Geen ondermandaat

Het mandaat betreft tevens het nemen van een procesbesluit

7.3

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot en het indienen van verweerschriften inzake beroep- en hoger-beroepschriften en in kort geding en het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Het mandaat betreft tevens het nemen van een procesbesluit

7.4

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

7.5

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

wetboek van rechtsvordering

Optreden tijdens zittingen in civiele procedures en arbitrage zaken en het verrichten van alle noodzakelijke proceshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Het mandaat houdt tevens de bevoegdheid in om tijdens de zitting een schikking te treffen.

Procesrecht (strafrecht)

8.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Wetboek van Strafvordering

Art.161, 162 en 164

Besluiten tot en het doen van aangifte of indienen klacht inzake strafbare feiten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Beveiligingsbureaus werkzaam voor de gemeente.

8.2

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot en het indienen van zienswijzen of bedenkingen voor zover daartoe ingevolge wettelijk voorschrift voor het bestuursorgaan de mogelijkheid bestaat

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

8.3

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Wetboek van Strafvordering

Art. 51a t/m/ 51h

Besluit tot voeging als benadeelde partij als bedoeld in een strafproces en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Het mandaat betreft tevens het nemen van een procesbesluit

8.4

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Wetboek Rv

art. 700 e.v.

Besluit tot het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Woo

9.1

Woo

Besluit op aanvragen in het kader van de Woo

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

9.2

Woo

Actieve openbaarmaking van informatie

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

9.3

Woo

Aanwijzen van contactpersonen Woo

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Bekendmaking regelgeving

10.1

Awb

Afdeling 3.6

Bekendmakingswet

Bekendmaken van beleidsregels, algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Inkoop, aanbesteding, levering, huur en verhuur

11.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot (meervoudig) onderhands, openbaar en Europees aanbesteden en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen (inclusief besluiten tot gunnen of niet gunnen).

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethouders

regeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.2

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Handelingen ter voorbereiding van overeenkomsten (precontractuele fase).

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

11.3

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van overeenkomsten inzake leveringen, diensten en werken door of aan de bedrijfsvoeringsorganisatie en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethoudersregeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.4

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verhuur en huurovereenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Van toepassing zijn het inkoopbeleid en de budgethoudersregeling.

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

11.5

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van bruikleenovereenkomsten, beheerovereenkomsten en bewaarovereenkomsten met betrekking tot de bij de bedrijfsvoeringsorganisatie in eigendom zijnde zaken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

11.6

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot ingebrekestelling en/of vordering tot nakoming bij contractspartijen van de onder 11.3 tot en met 11.6 genoemde overeenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

11.7

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot en vertegenwoordigen van de bedrijfsvoeringsorganisatie in gerechtelijke procedures op het gebied van inkoop, levering en verhuur.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De eventuele kosten van proces vertegenwoordiging moeten passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting.

Informatieverstrekking

12.1

Diverse wetten en regelingen

Opstellen en inzenden van opgaven, declaraties, jaarverslagen, accountantsrapporten, gereedmeldingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Om te voldoen aan voorschriften van rijks- en provinciale subsidie- en bijdrage regelingen.

12.2

Diverse wetten en regelingen

Beantwoording van verzoeken om informatie, deelnemen aan enquêtes, aanleveren gegevens CBS.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Mandaat Woo verzoeken is elders in het register geregeld.

12.3

Diverse wetten en regelingen

Aanleveren statistieken

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

12.4

AVG en privacy

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verwerkersovereenkomsten en overige overeenkomsten op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

12.5

AVG en privacy

Besluiten op grond van de privacywetgeving, met uitzondering van de benoeming van de Functionaris Gegevensbescherming

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Betreft bijv. correctierecht, verwijderen gegevens, etc.

12.6

AVG en privacy

Overige taken op grond van de privacywetgeving

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Betreft bijv. melden datalek, bepalen doelen van verwerkingen, bijhouden register, etc.

Rechten (o.a. leges) en Belastingen

Archiefbeheer

14.1

Archiefwet

Archiefverordening

De uitoefening van alle bevoegdheden van het bestuur als bedoeld in de archiefwet 1995 en de uitvoering van de archiefverordening.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

.

Subsidies

15.2

Awb, titel 4.2

De uitoefening van alle bevoegdheden opgenomen in de subsidietitel van Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van het aanvragen van subsidies bij derden en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen;

alsmede het besluiten tot en het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van een uitvoeringovereenkomst.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Het betreft zowel subsidieaanvragen om verlening als om vaststelling

Aansprakelijkheid en verzekeringen

16.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot melden van schadegevallen waarvoor of waartegen de bedrijfsvoeringsorganisatie is verzekerd, de afwikkeling daarvan en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Voorwaarden en termijnen zijn vermeld in de diverse polissen.

16.2

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot het aansprakelijk stellen van derden na door de bedrijfsvoeringsorganisatie geleden schade en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

16.3

Besluiten tot voorlopige maatregelen ter voorkoming van (verdere) schade aan werken of gemeentelijke eigendommen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Rechtspositionele zaken

17.1

BW 7 titel 10

Besluiten tot het inzetten van stagiaires, werkervaringsplaatsen, etc. en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

17.2

BW 7 titel 10

WWZ

Was

Werving en selectie externe adviseurs/medewerkers, tijdelijk en/of bijzonder personeel, (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten, arbeidscontractanten, banenpools) en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

17.3

Selecteren van personen voor sollicitatiegesprekken

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

17.4

BW 7: titel 10

Besluiten tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, inclusief besluiten inzake terugbetalingsverplichtingen

en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Geen ondermandaat

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

17.5

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Vaststellen en toekennen van salaris, vergoedingen, vakantieuren, en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

 

Het besluit moet passen binnen de daarvoor vastgestelde post in de begroting

17.8

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

In afwijking van bedrijfstijd vaststellen tijden waarop individuele personeelsleden binnen afdelingen aanwezig moeten zijn en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Ondermandaat niet mogelijk

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

17.9

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Besluiten inzake het verrichten van andere werkzaamheden in geval van buitengewone omstandigheden, niet zijnde omstandigheden en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

17.10

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Besluiten tot doorschuiven verlofuren boven 72 uur naar het volgende jaar en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

17.11

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Het toekennen van een voorschot op het salaris en/of vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Geen ondermandaat

Mandaat wordt verstrekt voor voorschotten tot maximaal één maandsalaris en betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Mandaat geldt alleen voor het naastgelegen hogere echalon

17.13

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Het uitvoeren van het vastgestelde opleidingsplanen daarbij behorende rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

17.14

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Geven van toestemming voor deelname aan congressen, seminars en studiedagen die buiten het opleidingsplan vallen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Mandaat betreft uitsluitend het eigen organisatieonderdeel

 

Specifiek deel: Mandaat voor specifieke teams en/of functionarissen (mandaat directeur is geregeld in het Organisatiebesluit BWB 2023)

FINANCIËN

Huur, (erf)pacht en grond verkoop

Gemeentegaranties

Verzekeringsovereenkomsten

Nummer

Wettelijke bepaling

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat, volmacht, machtiging van / aan

Ondermandaat verleend aan

Opmerkingen en voorwaarden

20.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot het aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van verzekeringsovereenkomsten en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Incasso privaatrechtelijke geldschulden

21.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot het verlenen van uitstel van betaling, het treffen van betalingsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Betreft betalingsverplichtingen die hun grondslag vinden in het privaatrecht (overeenkomsten, onrechtmatige daad, onverschuldigde betalingen).

21.2

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

6:82 BW

6:119 en 6:119a BW

Besluit tot aanmanen, het vaststellen van de wettelijke rente en de verdere incasso van openstaande vorderingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Betreft betalingsverplichtingen die hun grondslag vinden in het privaatrecht (overeenkomsten, onrechtmatige daad, onverschuldigde betalingen).

21.3

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot oninbaar verklaren privaatrechtelijke vordering.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Tot maximaal € 5.000,- per geval.

21.4

Ondertekening van alle brieven en besluiten inzake incasso van gemeentelijke vorderingen

Van voorzitter aan:

Teammanagers.

Dit betreft een ondertekeningsmandaat voor besluiten die door het bestuur zelf worden genomen.

Incasso bestuursrechtelijke geldschulden

22.1

Awb

art. 4:94 en 4:96

Besluit tot verlenen van uitstel van betaling het treffen van betalingsregelingen.

Van bestuur aan: Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

22.2

Awb

art.4:94

Besluit tot vaststelling van de wettelijke rente.

Van bestuur aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

22.3

Awb

art. 4:112

Besluit tot aanmanen van de schuldenaar.

Van bestuur aan: Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

22.4

Awb

art. 4:93

Besluit tot verrekening.

Van bestuur aan: Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

22.5

Awb

paragraaf 4.4.4.2

Besluit tot invordering bij dwangbevel.

Van bestuur aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

22.6

Awb

art. 4:86

Besluit tot intrekking van een bestuursrechtelijke geldschuld.

Van bestuur aan: Teammanagers.

Tot maximaal € 5.000,- per geval

22.7

Ondertekening van alle brieven en besluiten inzake incasso van gemeentelijke vorderingen

Van bestuur aan:

Teammanagers.

Dit betreft een ondertekeningsmandaat voor besluiten die door het bestuur zelf worden genomen.

Informatieverstrekking

23.1

Wet op de Omzetbelasting

Art. 14

Doen van BTW aangifte

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

23.2

Wet op de vennootschaps-belasting

Doen van aangifte vennootschapsbelasting

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

23.3

Algemene wet Rijksbelastingen

Hoofdstuk 2

Ondertekening opgaven aan rijksbelastingdienst inzake uitbetaalde vergoedingen aan niet in de salarisadministratie opgenomen personen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Treasuryfunctie en budgethouderschap

24.1

Gemeentewet

Art. 212

Financiële verordening

Alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden van en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Hierbij wordt in ieder geval gedacht aan:

 • Financiering, deelnemingen en financieel relatiebeheer, schatkistbankieren

 • Kasgeldbeheer (saldobeheer en liquiditeitsbeheer)

 • Renterisicomanagement

 • Garantieverstrekkingen aan instellingen en verenigingen met een publieke taak

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Mandaten, volmachten en voorwaarden zijn opgenomen in het treasurystatuut

24.3

Gemeentewet

Financiële verordening

Budgethouders-regeling

Het aanwijzen van budgetbeheerders als bedoeld in de budgethoudersregeling

Van bestuur aan budgethouders als bedoeld in de budgethoudersregeling

Rechten (o.a. leges) en Belastingen

 

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Bedrijfsvoering

Nummer

Wettelijke bepaling

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat, volmacht, machtiging van / aan

Ondermandaat verleend aan

Opmerkingen en voorwaarden

26.1

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Uitvoeren salarisadministratie in ruimste zin waaronder de uitvoering van vigerende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde rechtspositieregeling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Binnen de beschikbare budgetten

26.2

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Uitvoering personeelsadministratie, in de ruimste zin, waaronder de uitvoering van vigerende wet- en regelgeving en van toepassing zijnde rechtspositieregeling en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Binnen de beschikbare budgetten

26.3

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Uitvoeren Reglement ABP en Loyalis, APPA

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

26.4

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Betreffende socialeverzekeringswetgeving

Wachtgeldregeling

Besluiten o.g.v. wachtgeldregelingen, sociale verzekeringswetgeving en daaraan verwante uitkeringsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

26.5

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Betreffende socialeverzekeringswetgeving

Wachtgeldregeling

Uitvoering wachtgeldregelingen, sociale verzekeringswetgeving en daaraan verwante uitkeringsregelingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

26.6

Ondertekening opgaven aan rijksbelastingdienst inzake uitbetaling aan niet in de (salaris)administratie opgenomen personen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

26.7

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Het afgeven van werkgeversverklaringen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

26.8

Reglementen Zorgverzekeraars, ABP, Loyalis, APPA

Declaraties zorgverzekeraars, ABP, Loyalis, Loonbelasting, Arbodienst en A&O fonds, het voeren van correspondentie met deze instellingen daaronder begrepen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

26.9

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Besluiten vergoedingen inzake bedrijfsongevallen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Voor zover de zaak niet is overgedragen aan de verzekeraar.

26.10

Af- en aanmelding collectieve ziektekostenverzekering inclusief correspondentie

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

26.11

Het voeren van correspondentie over personele voorzieningen voor zover deze zijn ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Voor zover de zaak niet is overgedragen aan de verzekeraar.

26.12

Algemene wet Rijksbelastingen

Hoofdstuk 2

Pensioenreglement ABP 2015

art. 1.12

Doen van aangifte bij

De belastingdienst, het pensioenfonds en de bedrijfsvereniging, evenals het instellen van bezwaar en beroep

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Rechtspositionele zaken

27.1

Besluiten tot aangaan, verlengen, wijzigen, opzeggen, beëindigen van overeenkomsten met de Arbo-dienst en ondertekening daarvan en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

27.2

BW 6:162 en 6 afdeling 10

Besluit m.b.t. het verhalen van loonschades en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

27.3

Aanwijzen van een werknemer als secretaris van de geschillencommissie personele aangelegenheden/functiewaardering

Van bestuur aan:

Teammanagers.

27.4

Het opmaken en plaatsen van (interne) personeelsadvertenties in het kader van werving en selectie van nieuw personeel

Van bestuur en voorzitter aan

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

27.5

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Besluiten tot (laten) uitvoeren van antecedent en geneeskundige onderzoeken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

27.6

BW 7: titel 10

CAO SGO en lokale regelingen

Besluiten tot afwijzing en afschrijven van sollicitanten die niet in aanmerking komen voor benoeming inclusief open sollicitaties en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

 

Juridische zaken

Secretariaat klachten en bezwaarschriften

Nummer

Wettelijke bepaling

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat, volmacht, machtiging van / aan

Ondermandaat verleend aan

Opmerkingen en voorwaarden

28.1

Awb

Art. 7:10

Art. 9:11

Opschorten, verdagen van de beslistermijn besluit op bezwaar en of klacht.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

Functionarissen van team Advies

28.2

Verordening op de bezwarencommissie art. 2 lid 3

Besluit om al dan niet ambtelijk te horen

Van bestuur aan adviseurs van team Advies

Geen ondermandaat

28.3

Awb

Art. 7:11

Horen van belanghebbenden en beslissen op bezwaarschriften waarbij ambtelijk is gehoord

Van bestuur aan de adviseurs van team Advies

Geen ondermandaat

Het besluit wordt niet genomen door de adviseur die heeft gehoord.

28.4

Awb, artikel 2:1, tweede lid,

6:6, 6:14, eerste lid, 6:15, eerste lid, 7:3, 7:4, tweede lid, 7:6, vierde lid, 7:9.

Opvragen en beoordelen machtiging, hersteltermijnen, ontvangstbevestiging, doorzendplicht, afzien horen, ter inzage leggen stukken, achterwege laten toezending verslag, nieuwe feiten en omstandigheden.

Van bestuur aan Teammanagers.

Functionarissen van team Advies

28.6

Awb, art. 7:5, tweede lid

Besluit om af te zien van openbaarheid zitting

Van voorzitter bezwarencommissie, bestuur en voorzitter aan adviseurs van team Advies

Aansprakelijkheid

29.1

Burgerlijk wetboek, boek 6, titel 3

Besluiten tot toekennen en afwijzen van aansprakelijkheidsstellingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen.

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast.

Betreft alleen de gevallen die vallen onder het eigen risico van de betreffende aansprakelijkheidsverzekering

Documentenbeheer

Basisregistratie adressen en gebouwen

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

Documentenbeheer

32.1

Archiefverordening

Het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Van bestuur aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

32.2

Archiefverordening

Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Van bestuur aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

I&A

33.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluit tot verkoop van oude en overtollige automatiseringsapparatuur en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

33.2

Uitvoering wijzigingsbeheer m.b.t. documenten die directe relaties hebben met DigiD

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

Facilitaire zaken

Facilitair

34.1

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluiten tot het tijdelijk in gebruik geven van ruimten in door BWB gehuurde onroerende zaken aan externen voor vergaderingen en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast

34.2

Art. 5 lid 3 GR BWB

Art. 33d Wgr

Besluiten tot en het nemen van veiligheidsmaatregelen in en met betrekking tot door BWB gehuurde onroerende zaken en het verrichten van de daarvoor benodigde rechtshandelingen

Van bestuur en voorzitter aan:

Teammanagers.

De functionaris die hier op grond van zijn normale werkzaamheden mee is belast