Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet
CiteertitelCategorieën Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen van het omgevingsplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

05-07-2021

gmb-2023-522686

Tekst van de regeling

Intitulé

Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet

Kenmerk: 2021-200278

 

De raad van de gemeente Lochem

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021

 

Overwegende dat:

 

 • a.

  de gemeenteraad op grond van de Omgevingswet de bevoegdheid heeft om categorieën aan te wijzen waaruit blijkt wanneer burgemeester en wethouders een bindend advies van de raad nodig hebben om door middel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit af te kunnen wijken van het omgevingsplan;

 • b.

  de bijlage “Categorieën Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen Omgevingsplan” integraal onderdeel uitmaakt van onderhavig besluit.

 

B E S L U I T:

 

 • 1.

  De bijlage “Categorieën Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen Omgevingsplan” vast te stellen.

 • 2.

  Dit besluit en de bijlage genoemd onder 1 in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de omgevingswet in werking treedt.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Lochem op 5 juli 2021.

Bijlage

Categorieën Adviesrecht gemeenteraad bij afwijkingen Omgevingsplan

Inleiding

Onder de Omgevingswet kunnen vergunningen verleend worden door middel van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Daarmee kan het college – ondanks strijd met het Omgevingsplan – toch een vergunning verlenen.

De gemeenteraad kan categorieën van gevallen aanwijzen, waarin het college niet zonder meer van het omgevingsplan kan afwijken en een vergunning kan verlenen. In die gevallen vraagt het college de raad om bindend advies.

Categorieën met gevallen voor adviesrecht

De categorieën betreffen de volgende onderwerpen:

 • 1.

  Woningbouw

 • 2.

  Bedrijvigheid

 • 3.

  Antenne-installatie

 • 4.

  Projecten voor energie opwekking

 • 5.

  Maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen

 • 6.

  Infrastructurele projecten

 • 7.

  Projecten met een politiek, bestuurlijk, of maatschappelijk gevoelig karakter

Tabel: uitwerking en toelichting gevallen per categorie

Categorieën

Adviesrecht voor:

 • 1.

  Woningen

Het toevoegen van 5 of meer woningen binnen de bebouwde kom;

Het toevoegen of bouwen van 1 of meer woningen in het buitengebied, tenzij sprake is van functie veranderingsbeleid;

Het vergroten van (bedrijfs)woningen buiten de bebouwde kom, waardoor deze groter worden dan 750 m³, tenzij sprake is van functie veranderingsbeleid.

 • 2.

  Bedrijvigheid

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in een zwaardere categorie dan het omgevingsplan toestaat, zowel in de bebouwde kom als op bedrijventerreinen;

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied groter dan 750 m²

 • 3.

  Antenne-installatie

Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter.

 • 4.

  Projecten m.b.t. energie opwekking

Het realiseren van minimaal één windmolen van ten minste 40 meter tiphoogte, tenzij op een bedrijventerrein dan ten minste een tiphoogte van 34 meter;

Het realiseren van weiden met zonnepanelen van minimaal 2 hectare;

Het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals buurtbaterij, biomassa installatie en waterstof)

 • 5.

  Maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen

Het realiseren van grootschalige maatschappelijke voorzieningen, zoals een multifunctionele accommodatie (MFA) of multifunctioneel centrum (MFC);

Het realiseren van sportinfrastructuur, waaronder sportparken en sporthallen.

 • 6.

  Infrastructurele projecten

Het aanleggen/bouwen van grootschalige infrastructurele (kunst)werken.

 • 7.

  Projecten met een politiek, bestuurlijk, of maatschappelijk gevoelig karakter

Indien – naar het oordeel van het college – sprake is van Projecten met een politiek, bestuurlijk of maatschappelijk gevoelig karakter, omdat het gaat om een project:

 • a.

  Die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, of

 • b.

  Waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.

Toelichting woningen:

Ook recreatiewoningen en andere bijzondere woonvormen vallen hieronder. (Bedrijfs)woningen mogen volgens het huidige Omgevingsplan maximaal 750 m³ groot zijn.

Toelichting maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen:

Met ‘grootschalig’ wordt hier bedoeld die maatschappelijke voorzieningen, die normaal gesproken niet zonder meer overal in de woonomgeving passen, gelet op specifieke eisen ten aanzien van het gebruik, situering en bereikbaarheid. In veel gevallen gaat het hier om intensieve functies/ voorzieningen, die tot 7 dagen in de week / 24 u per dag toegankelijk zijn.

Toelichting infrastructurele projecten:

Grootschalig (bij adviesrecht): hiermee wordt bedoeld o.a. de nieuwe aanleg van rondwegen, spoortunnels en viaducten.