Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom
CiteertitelAanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanlijnregeling honden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2016, artikel 2:57

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2023Nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2023-522670

3384670

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Burgemeester en wethouders van Texel;

 

Overwegende dat het gewenst is gebieden aan te wijzen buiten de bebouwde kom waar honden alleen aangelijnd mogen verblijven en lopen, met het oog op het voorkomen van overlast en de bescherming voor personen, en flora en fauna;

 

Gelet op artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder c, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV);

 

Besluiten

 

Vast te stellen de Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom

Artikel 1  

Het is verboden een hond niet aangelijnd te laten verblijven of lopen in de gebieden en in de periodes zoals die zijn aangegeven op de in de bijlage bij deze regeling behorende kaart, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gebieden:

 • a.

  waar honden jaarrond moeten zijn aangelijnd (oranje gebieden);

 • b.

  waar honden moeten zijn aangelijnd in de periode van 1 maart tot 1 september (paarse gebieden);

 • c.

  waar honden moeten zijn aangelijnd op de bewaakte stranden in de periode dat dit als zodanig is aangegeven met borden bij de strandopgangen (blauwe gebieden);

 • d.

  waar honden moeten zijn aangelijnd in gebieden die jaarlijks worden afgezet als broedgebied voor vogels en waar dat met borden is aangeduid.

Artikel 2  

Het is daarnaast verboden een hond niet aangelijnd te laten verblijven of lopen op het eiland Noorderhaaks of Razende Bol.

Artikel 3  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 2.

  de Aanlijnregeling honden buiten de bebouwde kom van 27 juni 2017 komt hiermee te vervallen.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 28-11-2023.

Burgemeester en wethouders van Texe

De secretaris, De burgemeester,

E. Wolfkamp R.J. van der Zwaag

Bijlage Kaart hondenaanlijngebod Texel

Bijlage bij besluit college van B&W van 28-11-2023

Grondslag: artikel 2:57, eerste lid, onderdeel c, APV