Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van Orde voor de vergaderingen van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
CiteertitelReglement van orde bestuur BWB 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Reglement van orde bestuur BWB, vastgesteld op 18 juni 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023nieuwe regeling

23-11-2023

bgr-2023-1232

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe,

 

gelet op

 

artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Op dit reglement zijn de begripsbepalingen opgenomen in artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Daarnaast wordt in dit reglement verstaan onder:

  • a.

   bestuur: het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, bedoeld in hoofdstuk twee van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

  • b.

   secretaris: de secretaris, genoemd in artikel 17 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, en

  • c.

   voorzitter: de voorzitter van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe, bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Het bestuur bepaalt de plaats, dag en het uur van de vergaderingen van het bestuur.

Artikel 3 De Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter leidt de vergaderingen en bepaalt de orde van de vergaderingen.

 • 2.

  De voorzitter formuleert de tijdens de vergadering genomen besluiten.

 • 3.

  Op verzoek van de voorzitter of een lid kan het bestuur bij meerderheid besluiten een ambtelijk medewerker of een derde voor de vergadering uit te nodigen.

Artikel 4 Aanwezigheid secretaris

 • 1.

  De secretaris staat het bestuur ter zijde in de uitoefening van zijn taak.

 • 2.

  De secretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur. Hij kan aan de beraadslagingen deelnemen en heeft daarin een adviserende stem ten behoeve van het bestuur.

Artikel 5 Aanwezigheid gemeentesecretarissen

De gemeentesecretarissen van de deelnemers zijn aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur. Zij kunnen aan de beraadslagingen deelnemen en hebben daarin een adviserende stem ten behoeve van hun bestuurder.

Artikel 6 Openbaarheid van de vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het bestuur zijn besloten.

  • a.

   Het bestuur kan besluiten dat (gedeeltelijk) in openbaarheid wordt vergaderd.

Artikel 7 Toehoorders en pers bij openbare vergadering

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is niet toegestaan.

Artikel 8 Agenda

 • 1.

  De secretaris doet een voorstel voor de agenda voor de vergadering van het bestuur.

 • 2.

  De voorzitter stelt de agenda vast en zendt deze met de bijbehorende stukken als regel tenminste 6 dagen voor de vergadering aan de leden van het bestuur.

 • 3.

  Het tweede lid geldt niet voor vergaderingen die spoedshalve worden belegd.

 • 4.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgaaf van reden(en) van urgentie voor de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter.

 • 5.

  Na opening van de vergadering stelt het bestuur de agenda vast. Op voorstel van de voorzitter of een lid kan het bestuur bij de vaststelling van de agenda onderwerpen van de agenda afvoeren of de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

 • 6.

  Indien op de agenda onderwerpen staan als bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt de agenda voor dat deel openbaar gemaakt en worden de bijbehorende stukken voor een ieder (digitaal) beschikbaar gesteld

Artikel 9 Opening vergadering en quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien in ieder geval twee leden van het bestuur, onderscheidenlijk hun plaatsvervangers, aanwezig zijn.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip het vereiste aantal leden niet aanwezig is, bepaalt de voorzitter, de dag en het uur van de volgende vergadering. Dit tijdstip ligt ten minste 24 uur na het bezorgen van de nieuwe uitnodiging.

Artikel 10 Verslag

 • 1.

  Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat in elk geval het volgende bevat:

  • a.

   de namen van de voorzitter, van de aanwezige en van de afwezige leden en van de secretaris;

  • b.

   de vermelding van de ingekomen stukken, mededelingen en de voorstellen met hetgeen daarover is besloten;

 • 2.

  De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag.

 • 3.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 4.

  De secretaris maakt van het verslag een uittreksel met de besluiten die openbaar zijn.

Artikel 11 Besluiten buiten de vergadering

 • 1.

  Het bestuur kan buiten de vergadering besluiten nemen.

 • 2.

  Door de voorzitter wordt een conceptbesluit aan de leden van het bestuur toegezonden. Het besluit komt tot stand, indien binnen een circulatietermijn van een week door alle leden van het bestuur akkoord is gegeven, schriftelijk dan wel elektronisch.

 • 3.

  Indien is voldaan aan het gestelde in het tweede lid ondertekenen de voorzitter en de secretaris het besluit.

 • 4.

  Het besluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van dagtekening van de voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter verstrekt elk lid van het bestuur een kopie van het genomen besluit.

 • 6.

  Artikel 10, vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Overige gevallen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement beslist het bestuur.

Artikel 13 Citeertitel en Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van orde bestuur BWB 2023.

 • 2.

  Dit reglement treedt op 1 december 2023 in werking.

 • 3.

  Het reglement van orde bestuur BWB, geldend vanaf 16-07-2020 wordt per die datum ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe op 23 november 2023,

M.M.E. Peters

Voorzitter

J. Braam

Secretaris