Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuid-Holland

Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuid-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland
CiteertitelBesluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2023nieuwe regeling

21-11-2023

prb-2023-14452

PZH-2023-843538909

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

 

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

 

Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Artikel 1 Hoogte subsidieplafonds

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke hoofdstukken van de subsidieregeling wonen Zuid-Holland genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de behorende bedragen en verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Den Haag, 21 november 2023,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

plv. voorzitter,

M.E. van Leeuwen

Bijlage behorende bij het Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

 

Tabel deelplafonds

 

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Hoofdstuk 2A

Knelpuntenpot sociale huur

€ 7.825.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot middenhuur

€ 2.500.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Hoofdstuk 3

Woonvormen senioren

€ 2.500.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Hoofdstuk 4

Vliegende brigade

€ 7.000.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Hoofdstuk 6

Plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland

€ 75.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

 

Toelichting

N.v.t.