Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Regeling voor stimuleringsbijdragen aan duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor stimuleringsbijdragen aan duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties
CiteertitelRegeling voor stimuleringsbijdragen aan duurzaamheidsinvesteringen in buitensportaccommodaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier verduurzaming sportaccommodaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2023Nieuwe regeling

09-11-2023

gmb-2023-520363

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor stimuleringsbijdragen aan duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties

Achtergrond

De gemeente Terneuzen hecht waarde aan duurzaamheid. Onze doelstellingen zijn opgenomen in het "Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid Gemeente Terneuzen".

Voor onze gemeentelijke accommodaties geldt de "Routekaart Verduurzaming Vastgoed" als uitgangspunt voor verduurzaming. De buitensportaccommodaties zijn niet in deze routekaart opgenomen.

Het gebruik van energie voor buitensportaccommodaties kost veel geld. Door minder energie te gebruiken, vermindert daarmee de voetafdruk en CO² uitstoot, maar ook dalen de energiekosten/exploitatiekosten voor de vereniging of stichting.

Doelstelling

We werken aan de landelijke doelstellingen om in 2030 50% en in 2050 95% minder CO² uitstoot te hebben. Het ontwikkelen van een gemeentelijke regeling duurzaamheid ter ondersteuning van verduurzaming van de buitensportaccommodaties in de gemeente Terneuzen draagt hier aan bij.

De accommodaties die onder deze regeling vallen, zijn buitensportaccommodaties binnen de gemeente Terneuzen.

 

Inhoud regeling

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

• college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen.

• buitensportaccommodatie: voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van amateur(buiten)sport en gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Terneuzen;

• stimuleringsbijdrage: de financiële vergoeding op basis van de stimuleringsregeling;

• bestuur: bestuur van de vereniging of stichting die eigenaar dan wel beheerder zijn van de buitensportaccommodatie.

Artikel 2 Doelstelling

Deze nadere regels zijn bedoeld om de duurzaamheidsinvesteringen van de besturen van de buitensportaccommodaties te stimuleren en daarmee voeding te geven aan de bewustwording van verduurzaming van de leefomgeving en de CO² afdruk van de buitensportaccommodaties binnen onze gemeente te verkleinen.

Artikel 3 Doelgroep

De stimuleringsbijdrage op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt voor aanvragen voor duurzaamheidsinvesteringen voor de buitensportaccommodaties zoals hierboven genoemd.

Artikel 4 Berekening van de vergoeding en de selectie- en toetsingscriteria

• 1. De stimuleringsbijdrage wordt bepaald op basis van

a) de hoogte van de bij de aanvraag overgelegde offerte(s)/facturen;

b) het totale aantal aanvragen;

• 2. Het in totaal beschikbare bedrag voor deze regeling bedraagt € 140.111,53. Dit bedrag wordt verdeeld over de buitensportaccommodaties, zoals beschreven onder artikel 4 sub 1 van deze regeling.

• 3. Zijn of worden voor de kosten van de activiteiten ook andere bijdrage(n) ontvangen op basis van provinciale- en/of rijksregelingen, dan wordt bij het bepalen van de bijdrage vanuit deze regeling daarmee rekening gehouden. De bijdrage uit deze regeling wordt daardoor lager;

• 4. De offertes zoals bedoeld in artikel 4 sub 1 zien op verduurzaming van de buitensportaccommodatie, meer specifiek voor de volgende gevallen:

Gebouwafhankelijke verduurzamingsmaatregelen:

– Zonnepanelen

– Led-verlichting

– Dubbele beglazing

– Dak, vloer of spouwmuurisolatie

– Vervanging cv ketel in HR of waterpompinstallatie

Niet-gebouwafhankelijke verduurzamingsmaatregelen:

– Ledverlichting sportvelden

• 5. Bij akkoord wordt 90% van de totale gemeentelijke bijdrage uitbetaald. Het restantkrediet 10% wordt overgemaakt zodra verantwoording akkoord wordt bevonden en definitieve bijdrage is vastgesteld.

Artikel 5 Aanvrager

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• a. de aanvrager is een amateursportorganisatie en statutair gevestigd in de gemeente Terneuzen;

• b. de aanvrager is eigenaar en/of beheerder van de sportaccommodatie;

Artikel 6 Aanvraag

De aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

De aanvrager dient de aanvraag vóór 1 mei 2024 in.

Artikel 7 Financieel plafond

• 1. Voor deze regeling wordt een budget van € 140.111,53 beschikbaar gesteld dat geldt als plafond;

• 2. Het uit hoofde van het financieel plafond beschikbare bedrag wordt verdeeld over de aanvragen die binnen de termijn worden ingediend.

Artikel 8 Verlening

• 1. De stimuleringsaanvraag wordt ingediend vóórafgaand aan de duurzaamheidsinvestering(en) of binnen twee jaren nadat de duurzaamheidsinvestering heeft plaatsgevonden, doch uiterlijk vóór 1 mei 2024.

• 2. De duurzaamheidsinvestering waarvoor bijdrage is aangevraagd moet, voor zover deze niet is uitgevoerd, binnen 12 maanden, nadat de verlening is toegekend, worden gestart;

Artikel 9 Vaststelling

• 1. De aanvraag tot vaststelling van de bijdrage wordt uiterlijk 6 maanden na 1 mei 2024, indien de werkzaamheden reeds waren uitgevoerd voorafgaand aan de aanvraag als bedoeld in artikel 8, ingediend of, wanneer de werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd op het moment van aanvraag als bedoeld in artikel 8, binnen 12 maanden na voltooiing van de duurzaamheidswerkzaamheden.

• 2. De aanvraag tot vaststelling gaat vergezeld van (een) factu(u)r(en) en betaalbewijzen voor de duurzaamheidsactiviteiten op naam en adres van de organisatie met een buitensportaccommodatie.

• 3. Een controle ter plaatse naar de uitgevoerde werkzaamheden kan onderdeel uitmaken van de het besluit tot vaststelling;

• 4. Bij akkoord zal het restantbedrag ter hoogte van 10% van de totale bijdrage worden uitbetaald.

Artikel 10 Terugbetaling

Indien de vaststellingsaanvraag niet akkoord wordt bevonden, kan de stimuleringsbijdrage worden teruggevorderd.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op de dag van de bekendmaking. De aanvraagtermijn eindigt op 1 mei 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als:

Regeling voor stimuleringsbijdragen aan duurzaamheidsinvesteringen in buitensportaccommodaties.

 

 

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 9 november 2023.

griffier (plv)

Ing. N.M.J.Jansen-Geerinckx

voorzitter

H.J.A. van Merrienboer