Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Delegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022
CiteertitelDelegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023nieuwe regeling

14-07-2023

gmb-2023-518808

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022

De raad van de gemeente Castricum

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 2021;

 

gezien het advies van de commissie d.d. 25 november 2021;

 

gelet op de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet naar verwachting per 1 juli 2022;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.8 van de Omgevingswet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het navolgende delegatiebesluit:

 

Delegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheden tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan in de volgende situaties:

 • a.

  het overnemen van verleende omgevingsvergunningen in het omgevingsplan;

 • b.

  het opnemen van nieuwe ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van de gevallen waarvoor de raad geen gebruik maakt van het adviesrecht;

 • c.

  het aanpassen van het omgevingsplan voor zover dat onder de Wet ruimtelijke ordening als uitwerkings- en wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan opgenomen was;

 • d.

  het uitvoeren van de instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hier geen afwegingsruimte in aanwezig is;

 • e.

  juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van omissies van het omgevingsplan, allen met geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit omgevingsplan Castricum 2022’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn openbare vergadering van donderdag 14 juli 2022.

De griffier,

Mevrouw R. Slootweg MSc

de voorzitter,

De heer drs. A. Mans

Toelichting

Artikel 1. Delegeren bevoegdheden vaststellen omgevingsplan

Het vaststellen van het omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. De Omgevingswet biedt de raad de mogelijkheid om deze bevoegdheid voor delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college. Dit biedt een mogelijkheid om de besluitvorming bij het wijzigen van het omgevingsplan te versnellen. Het delegatiebesluit is een afzonderlijk besluit, dat geen deel uitmaakt van het omgevingsplan.

 

Ad a.

De Omgevingswet bepaalt dat de raad vergunningen voor binnenplanse omgevingsplanactiviteiten (hierna: bopa) binnen vijf jaar moet verwerken in het omgevingsplan. Dit is een administratieve handeling en leent zich daarom goed voor delegatie.

 

Ad b.

Een initiatiefnemer heeft twee keuzes als het initiatief in strijd blijkt te zijn met het omgevingsplan: het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een bopa of het verzoeken om het wijzigen van het omgevingsplan. Om de keuze in procedure niet te laten afhangen van het bevoegd gezag of de snelheid in procedure, is een koppeling tussen het adviesrecht en het delegatiebesluit gelegd. Ontwikkelingen waarvoor het niet nodig is om bij een bopa een advies te vragen aan de raad, kunnen in het geval van een wijziging van het omgevingsplan ook door het college worden vastgesteld.

 

Ad c.

In de huidige bestemmingsplannen zijn wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten opgenomen waarin wordt bepaald dat voor deze specifieke gevallen of locaties het college bevoegd gezag is voor het wijzigen of uitwerken van het bestemmingsplan. Met de invoering van de Omgevingswet is er sprake van een omgevingsplan van rechtswege. De bestaande regels uit onder andere de bestemmingsplannen vallen automatisch binnen dit omgevingsplan. Alleen onder de Omgevingswet bestaan deze instrumenten tot het wijzigen of uitwerken van het omgevingsplan niet meer. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het college dus geen wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer vaststellen. In plaats daarvan kan de raad de bevoegdheid delegeren aan het college. De kaders (wijzigingsvoorwaarden en uitwerkingsregels) zijn reeds vastgesteld door de raad, voor deze gevallen kan het college bevoegd blijven voor het wijzigen van het omgevingsplan.

 

Ad d.

Een instructieregel is een algemene regel waarmee een bestuursorgaan aan een ander bestuursorgaan aangeeft hoe dat orgaan een taak of bevoegdheid moet uitoefenen. Vanuit het Rijk en de provincie zijn nu ook al instructieregels onder de huidige wetgeving opgenomen. Bijvoorbeeld het opnemen van de beschermingszones van de primaire waterkeringen in het bestemmingsplan. Indien binnen deze regels geen afwegingsruimte aanwezig is, kan de bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan naar aanleiding van een instructieregel gedelegeerd worden aan het college.

 

Ad e.

Het gaat hier om technische aanpassingen en kleine correcties waarbij inhoudelijke besluitvorming niet is vereist. Delegatie van dit onderdeel aan het college ligt hiermee voor de hand.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 3. Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.