Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Texel

Subsidieregeling aanpak energiearmoede Witgoed-omruilregeling gemeente Texel 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTexel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling aanpak energiearmoede Witgoed-omruilregeling gemeente Texel 2023
CiteertitelSubsidieregeling aanpak energiearmoede Witgoed omruilregeling gemeente Texel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEnergie- en co2 vermindering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Texel 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2024Gewijzigde subsidieregeling

14-05-2024

gmb-2024-230866

3344162
06-12-202301-06-2024Nieuwe subsidieregeling

28-11-2023

gmb-2023-518258

3312715

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling aanpak energiearmoede Witgoed-omruilregeling gemeente Texel 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel;

 

overwegende:

 

dat de Minister van Buitenlandse zaken op 20 januari 2022 en 29 juni 2022 een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpak energiearmoede aan de gemeente Texel heeft toegekend;

 

dat de gemeenteraad besloten heeft om de bestemmingsreserve aanpak energiearmoede beschikbaar te stellen voor o.a. de witgoed-omruilactie;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

gelet op artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de

 

Subsidieregeling aanpak energiearmoede Witgoed-omruilregeling gemeente Texel 2023.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening: de Algemene subsidieverordening Texel 2020;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel;

 • c.

  Gemeente: de gemeente Texel;

 • d.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon van 21 jaar of ouder, zelfstandig woonachtig in de gemeente Texel in een huurwoning die een aanvraag vaststelling subsidie indient in de zin van deze regeling;

 • e.

  Huishouden: alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin;

 • f.

  Energietoeslag: de door het Rijk in de participatiewet opgenomen tegemoetkoming voor lage inkomens voor de extra energiekosten in 2022 en mogelijk in 2023/2024;

 • g.

  Kostendeler: medebewoner van 21 jaar of ouder die in dezelfde woning als de bijstandsgerechtigde woont;

 • h.

  Slecht geïsoleerde woning: woning met energielabel D of lager;

 • i.

  Verouderd witgoed product: witgoedproduct van 6 jaar of ouder met een hoog energieverbruik;

 • j.

  Energiezuinig witgoed: wasmachine, warmtepompdroger, koelkast en koel-vriescombinatie met een energiezuinig label;

 • k.

  Voucher; tegoedbon met een unieke code die door de aanvrager bij een lokaal geselecteerde witgoedleverancier ingeleverd kan worden;

 • l.

  Lokale witgoedleverancier: EP Voordeelland, Expert Texel, Regt Witgoed Service.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  aanvragen die betrekking hebben op het omruilen van een verouderd witgoedproduct voor energiezuinig witgoed:

  • a.

   wasmachine met minimaal energielabel A;

  • b.

   warmtepompdroger met minimaal energielabel A+++;

  • c.

   koel/vriescombinatie met minimaal energielabel C;

  • d.

   Inductiekookplaten;

 • 2.

  aanvragers die zelfstandig in een huurwoning kadastraal gelegen in de gemeente Texel wonen;

 • 3.

  bewoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen of recht hebben op energietoeslag in 2023;

 • 4.

  de aanvrager moet verklaren dat het energiezuinig witgoedproduct is geïnstalleerd door de witgoedleverancier en dat het oude witgoed is ingenomen door de leverancier;

 • 5.

  per huishouden kan slechts eenmaal van de subsidie gebruik gemaakt worden;

 • 6.

  per huishouden kan slecht één witgoed artikel worden omgeruild.

Artikel 3 Doel(groep)

Deze regeling heeft tot doel het verlagen van het energieverbruik bij huurders die te maken hebben met energiearmoede. Onder energiearmoede wordt verstaan het ontstaan van financiële problemen als gevolg van een relatief laag inkomen en hoge energiekosten.

De doelgroep bestaat uit bewoners:

 • a.

  aan wie een Energietoeslag is toegekend in 2022 of bij een tweede ronde in 2023/2024;

 • b.

  die ouder zijn dan 21 jaar;

 • c.

  die huurder zijn van een slecht geïsoleerde woning kadastraal gelegen in de gemeente Texel, en;

 • d.

  die een zelfstandig huishouden voeren.

De aanpak is gericht op de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot kostenverlaging en CO2-reductie. Het gaat om het omruilen van een witgoedproduct met een hoog energieverbruik voor een energiezuinig witgoedproduct.

Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum geen zelfstandig huishouding voert, zoals degene die:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de Participatiewet, of;

 • b.

  is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres of;

 • c.

  inwonend is of normaliter als kostendeler wordt aangemerkt.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Gelet op het bepaalde in artikel 7, eerste lid van de Verordening dient een aanvraag voor een eenmalige subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling door het college te zijn ontvangen voor aankoop/bestelling van het te subsidiëren witgoedproduct van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Hierbij geldt de datum waarop de aanvraag door de gemeente compleet is bevonden.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 • 2.

  Het witgoedproduct kan alleen op grond van deze regeling worden verstrekt indien de aanvrager in bezit is van een voucher waarvan het nummer correspondeert met de NAW- gegevens van de aanvrager.

 • 3.

  Het is de aanvrager alleen toegestaan om de voucher te gebruiken voor eigen gebruik.

 • 4.

  De voucher heeft als waarde het bedrag van het energiezuinige witgoedproduct met een maximale waarde van €750,-.

 • 5.

  Het energiezuinig witgoedproduct wordt door de witgoedleverancier alleen geïnstalleerd als het oude witgoedproduct wordt meegenomen en wordt afgevoerd.

 • 6.

  Per voucher en per huishouden wordt één witgoedproduct vergoed tot het maximum bedrag.

 • 7.

  De voucher is alleen te verzilveren bij EP Voordeelland te Oudeschild, Expert Texel te Den Burg en Regt Witgoedservice te De Koog.

 • 8.

  De voucher kan tot 1 december 2024 bij één van de bovenstaande witgoedleveranciers verzilverd worden.

Artikel 6 Aanvraag subsidie

 • 1.

  Alleen huishoudens van de door de gemeente Texel geselecteerde adressen kunnen een aanvraag indienen voor de vervanging van een verouderd witgoedproduct.

 • 2.

  De aanvraag wordt gedaan bij het college middels het daartoe bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  De gemeente controleert de aanvraag en verleent de subsidie door middel van een voucher met een unieke code die gekoppeld is aan de NAW gegevens van de aanvrager.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

De subsidieverlening bedraagt het totaal van de factuur voor de in artikel 2 lid 1 beschreven witgoedartikel tot maximaal €750,- per huishouden.

Artikel 8 Verdeling van de beschikbare subsidie

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van in totaal € 397.500,--. Subsidie kan worden verstrekt zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Artikel 9 Vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1.

  Binnen 4 weken nadat de in artikel 2 bedoelde witgoedproduct is geleverd en geïnstalleerd dient de witgoedleverancier de factuur daarvan samen met de ingenomen voucher in bij het college.

 • 2.

  Het college neemt een besluit omtrent vaststelling van de subsidie binnen 4 weken na ontvangst van de in lid 1 bedoelde factuur.

 • 3.

  De subsidie wordt binnen 10 werkdagen na het besluit tot vaststelling betaald aan de witgoedleverancier.

 • 4.

  De uiterste datum voor het indienen van een factuur is 31 december 2024.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover van toepassing, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en vervalt op 31 december 2024.

 

 

Texel, 28 november 2023,

burgemeester en wethouders van gemeente Texel,

de secretaris, de burgemeester,

E. Wolfkamp drs. R.J. van der Zwaag (wnd.)

Bijlage aanvraagformulier  

 

Heeft u van ons een brief ontvangen over de witgoed-omruilactie en voldoet u aan onderstaande voorwaarden dan kunt u hier de voucher aanvragen.

 

Voorwaarden:

 • U heeft in 2023 energietoeslag ontvangen of komt daarvoor in aanmerking (link);

 • U bent 21 jaar of ouder;

 • U heeft een zelfstandig huishouden;

 • U woont in een huurwoning in de gemeente Texel;

 • U huurwoning heeft een slecht energielabel/is slecht geïsoleerd;

 • U heeft een witgoedproduct van 6 jaar of ouder met een hoog energieverbruik;

 • Binnen uw huishouden is nog geen voucher aangevraagd.

 

Ik voldoe aan de voorwaarden en wil de voucher aanvragen:

Naam:

Adres:

Postcode

Plaatsnaam:

Naam Verhuurder:

Geboortedatum

Heeft u in 2023 energietoeslag ontvangen? ja/ nee

Gezinssamenstelling:

 • alleenstaand

 • alleenstaand met kinderen

 • samenwonend/gehuwd

 • samenwonend/gehuwd met kinderen

U voert een zelfstandig huishouden? ja/nee

Kruis aan wat van toepassing is.

Voor welk verouderd witgoedproduct vraagt u de witgoed-omruilvoucher aan?

 • Wasmachine, merk:……………………serienummer:…………………..

 • Droger, merk:.………………………….serienummer:………...............

 • Koelkast, merk:…………………………serienummer:…………………..

 • Koel/vriescombinatie merk:…………serienummer:…………………...

 • Inductiekookplaat……………………...serienummer…………………….

 

Door het aanvragen van de voucher voor de witgoed-omruilactie verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Voldoet uw aanvraag dan ontvangt van ons een witgoed-omruilvoucher met een unieke code die gekoppeld is aan uw gegevens.

Met deze voucher kunt u uw verouderd witgoedproduct omruilen voor een energiezuinig witgoedproduct.

De voucher kunt u inleveren bij EP Voordeelland in Oudeschild, Expert Texel in Den Burg en REGT Witgoed Service in De Koog.

Bovenstaande bedrijven adviseren u bij uw keuze voor een nieuw witgoedproduct en komen het witgoed-product bij u thuis afleveren en instaleren. Tevens voeren ze het verouderde witgoedproduct af. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan de witgoed-omruilactie.