Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024
CiteertitelVerordening marktgelden 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Vervanging regeling

07-11-2023

gmb-2023-517609

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024

De raad van de gemeente Goirle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024.

Artikel 1 Voorwerp van belasting en belastbaar feit

 

1. Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor het innemen van een marktstandplaats op de markt.

2. Onder de naam 'energiekostenvergoeding' wordt een recht geheven voor het ter beschikking stellen van een door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorziening.

Artikel 2 Belastingplicht

 

Het recht wordt geheven van degene die, gelet op de Marktverordening van de gemeente Goirle, in het bezit is van een vergunning voor het innemen van een marktstandplaats op het marktterrein.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 

1. Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de verordening, bedraagt € 2,20 per strekkende meter per dag, met een minimum van € 8,80 per eenheid van 4 meter per dag.

2. De energiekostenvergoeding, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de verordening, bedraagt per aansluiting op een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening € 2,45 per dag.

3. De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de marktstandplaats in strekkende meters.

4. De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven afgerond, uitgedrukt in eenheden van 4 meter.

5. Voor de berekening van het recht marktgelden wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volle strekkende meter aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

 

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, of gedagtekende factuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

 

De rechten als bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd bij het begin van het kalenderjaar of, als dit later is, bij het ontstaan van de belastingplicht.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 

1. De rechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur.

2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De “Verordening marktgelden 2023” van 10 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2024”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 november 2023.

de raadsgriffier, de voorzitter,

Frits Harteveld Mark van Stappershoef