Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024
CiteertitelVerordening rioolheffing 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Vervanging regeling

07-11-2023

gmb-2023-517557

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

De raad van de gemeente Goirle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023;

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024

Artikel 1 Definities

 

Deze verordening verstaat onder:

a. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente een en ander met inbegrip van het gemeentelijk grondwater en oppervlaktewater;

b. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater;

c. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

d. waterleidingbedrijf: de naamloze vennootschap Brabant Water, gevestigd te ’s-Hertogenbosch of diens rechtsopvolger;

e. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft;

f. woning: een perceel dat in hoofdzaak dient tot woning, daaronder mede begrepen recreatiewoningen;

g. niet-woning: een perceel dat niet in hoofdzaak dient tot woning;

h. garagebox: een perceel dat bestemd is voor en gebruikt wordt voor opslag van goederen en/of stalling van motorvoertuigen met een maximale oppervlakte van 24 vierkante meter;

i. jaar: kalenderjaar van 01 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Aard van de belasting

 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 

1. Onder de naam 'rioolheffing' wordt een belasting geheven van de eigenaar van een perceel, welke tot bewoning dient, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering kan worden afgevoerd. Verder te noemen: eigenarendeel woningen.

2. Onder de naam 'rioolheffing' wordt een belasting geheven van de eigenaar van een perceel, welke niet tot bewoning dient, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering kan worden afgevoerd. Verder te noemen: eigenarendeel niet-woningen.

3. Onder de naam 'rioolheffing' wordt een belasting geheven van de eigenaar van een perceel, welke als garagebox dient, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering kan worden afgevoerd. Verder te noemen: eigenarendeel garagebox.

4. Met betrekking tot de heffing als bedoeld in het eerste lid, tweede lid en derde lid wordt voor het eigenarendeel:

a. als het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op 1 januari van het belastingjaar, als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is;

b. dan wel degene die op 1 januari van het belastingjaar, naar omstandigheden beoordeeld, als eigenaar kan worden aangemerkt, ofwel zich als zodanig bekend maakt.

5. Onder de naam 'rioolheffing' wordt een belasting geheven van de gebruiker van een perceel, zijnde een woning of een niet-woning, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering en van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

6. Met betrekking tot de heffing als bedoeld in het vijfde lid wordt voor het gebruikersdeel:

a. gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

b. gebruik door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

c. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

 

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Vrijstellingen

 

Niet belastingplichtig is degene die bij het begin van het belastingjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, dan wel gebruiker is, van een object dat in de WOZ-administratie als objectomschrijving volkstuinen, hobbyweiland of overig agrarisch heeft.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

 

1. De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, tweede lid en derde lid wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

2. De belasting als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

3. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatst aan het belastingtijdvak voorafgaande afrekenperiode van Brabant Water naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij de herleiding wordt het verbruik bepaalt over een periode van 365 dagen.

4. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

5. Voor zover de gegevens, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet bekend zijn, wordt het waterverbruik door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar vastgesteld op basis van een schatting naar het tarief als bedoeld in artikel 7, lid 4, onderdeel a.

6. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd indien en voor zover dit is aangetoond door de gebruiker.

7. Ten aanzien van de percelen, die geregistreerd staan als "agrarische percelen" en waarvan voor aanvang van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar is gemaakt geen bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd middels de gemeentelijke riolering, wordt bepaald dat bij de heffing wordt uitgegaan van een forfaitaire hoeveelheid geloosd water per tijdvak. De hoogte van het forfait wordt berekend naar het tarief als bedoeld in artikel 7, lid 4, onderdeel c.

8. Voor zover er bij percelen alleen sprake is van afvoer van hemelwater wordt het tarief gehanteerd zoals vermeld in artikel 7 lid 4, onderdeel a van deze verordening.

Artikel 7 Belastingtarieven

 

1. De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid (woningen) bedraagt: € 178,42

2. De heffing als bedoeld in artikel 3, tweede lid (niet-woningen) bedraagt: € 187,92

3. De heffing als bedoeld in artikel 3, derde lid (garageboxen) bedraagt: € 53,47

4. De heffing als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, bedraagt voor percelen zijnde woningen en niet-woningen, per jaar, bij een hoeveelheid afgevoerd water, als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

a. tot en met 130 m³ € 33,96

b. van 131 m³ tot en met 250 m³ € 51,00

c. van 251 m³ tot en met 500 m³ € 164,64

d. van 501 m³ tot en met 750 m³ € 220,20

e. van 751 m³ tot en met 1.000 m³ € 273,24

f. van 1.001 m³ tot en met 2.500 m³ € 547,92

g. van 2.501 m³ tot en met 5.000 m³ € 1.097,16

h. van 5.001 m³ tot en met 10.000 m³ € 2.199,12

i. van 10.001 m³ of meer € 10.996,08

Artikel 8 Belastingjaar

 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 

1. De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

2. Indien de belastingplicht voor de heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, tweede lid en derde lid in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat geen aanspraak op restitutie.

3. De heffing als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

4. In aanvulling op het derde lid geldt dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, de belasting als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, verschuldigd is voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

5. In aanvulling op het derde en het vierde lid geldt dat indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, aanspraak bestaat op ontheffing van de belasting als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

6. Het vierde en het vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de belasting wordt geen kwijtschelding verleend voor de in artikel 7, eerste lid, tweede lid en derde lid genoemde belasting (eigenarendeel).

Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 14 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De 'Verordening rioolheffing 2023' van 29 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rioolheffing 2024”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 november 2023.

de raadsgriffier, de voorzitter,

Frits Harteveld Mark van Stappershoef