Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Vervanging regeling

07-11-2023

gmb-2023-517523

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024

De raad van de gemeente Goirle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2023;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024

Artikel 1 Kwijtschelding

 

1. Bij de invordering van de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen wordt kwijtschelding verleend:

- gebruikersdeel rioolheffing;

- afvalstoffenheffing;

- eigenaarslasten onroerende-zaakbelastingen woning;

2. Voor alle andere belastingen en heffingen waaronder begrepen alle rechten en leges, wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 

1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

 

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

 

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling wordt het totale bedrag aan financiële middelen verhoogd met:

1. € 2.000,00 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

2. 75% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande, en

3. 90% van het bedrag genoemd onder 1 voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

 

Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 

1. De “Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023” van 16 mei 2023 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend;

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024;

3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 november 2023.

de griffier, de voorzitter,

Frits Harteveld Mark van Stappershoef