Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dantumadiel

Verordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDantumadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel
CiteertitelVerordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 108 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

31-10-2022

gmb-2023-516363

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel

Besluit van de raad van de gemeente Dantumadiel tot vaststelling van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel

 

De raad van de gemeente Dantumadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade indient;

 • b.

  bestuursorgaan: het bestuursorgaan van de gemeente die bevoegd is te beslissen op de aanvraag om tegemoetkoming in schade;

 • c.

  belanghebbenden:

  • degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en

  • als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet: de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht.

 • d.

  adviescommissie: een schadebeoordelingscommissie, bestaande uit een of meerdere adviseurs.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening heeft betrekking op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan de aanvrager stelt dat die wordt veroorzaakt door een bestuursorgaan van de gemeente.

Artikel 3. Heffen recht

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 300,- geheven.

 • 2.

  Het bestuursorgaan wijst de indiener van de aanvraag op de verschuldigdheid van het recht en deelt hem mee dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente dan wel op de aangegeven plaats dient te zijn gestort. Indien het bedrag niet binnen deze termijn is bijgeschreven of gestort, verklaart het bestuursorgaan de aanvraag niet-ontvankelijk, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

Artikel 4. Aanvraag

De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het bestuursorgaan vastgesteld (elektronisch) formulier.

 

Artikel 5. Adviescommissie

 • 1.

  Het bestuursorgaan wint slechts advies in bij een adviescommissie voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2.

  Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

 • b.

  b) de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan genomen besluit of verrichte handeling;

 • c.

  c) de aanvraag naar het oordeel van het bestuursorgaan voldoende gelijkenis vertoont met andere aanvragen waarvoor al advies is uitgebracht;

 • d.

  d) de schadevergoeding kennelijk minder bedraagt dan € 500,- voor natuurlijke personen en € 1.000 voor rechtspersonen;

 • e.

  e) naar het oordeel van het bestuursorgaan in de gemeentelijke organisatie voldoende deskundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

 • 3.

  Een adviescommissie bestaat uit een of meer deskundigen.

 • 4.

  Een adviescommissie kan worden benoemd als:

 • a.

  vaste commissie, waarbij de leden door burgemeester en wethouders voor een termijn van maximaal vier jaar worden benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal vier jaar, of

 • b.

  tijdelijke commissie voor advisering met betrekking tot een of meer aanvragen, door het bestuursorgaan dat de aanvragen behandelt.

Artikel 6. Procedure

 • 1.

  Als advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, informeert het bestuursorgaan de aanvrager en belanghebbenden.

 • 2.

  Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager voor zover van toepassing betrokken:

 • a.

  degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten, en,

 • b.

  als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht, tenzij:

 • 1.

  de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuursorgaan, of

 • 2.

  de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.

Artikel 7. Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Aanvraag voorschot

Het bestuursorgaan kan, vooruitlopend op de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding, een voorschot verlenen als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een verplichting tot betaling zal worden vastgesteld.

Artikel 9. Intrekking oude regeling

De ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Dantumadiel 2019’ wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop de ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel’ in werking treedt. De ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Dantumadiel’ blijft van toepassing op planschadeprocedures die moeten worden behandeld volgens overgangsrecht.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op dezelfde dag als titel 4.5 Awb in combinatie met de Omgevingswet in werking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening nadeelcompensatie gemeente Dantumadiel.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2022.

De griffier,

M. Jonker,

De burgemeester,

N.L. Agricola.