Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Besluit gegevensverstrekking SVHW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit gegevensverstrekking SVHW
CiteertitelBesluit gegevensverstrekking SVHW
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBesluit gegevensverstrekking SVHW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit gegevensverstrekking SVHW

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2023Besluit gegevensverstrekking SVHW

06-12-2023

bgr-2023-1184

D.B. 23-27

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gegevensverstrekking SVHW

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW);

Gelet op:

 

 • de ‘Gemeenschappelijke Regeling SVHW’ 2023;

 • artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67 van de Invorderingswet 1990, artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht, artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 

en in overweging nemende dat:

 

 • SVHW in het kader van zijn taakuitoefening over veel gegevens beschikt die, naast het heffen en innen van belastingen en de uitvoeringen van de Wet WOZ en de Wet BAG, ook voor andere publiekrechtelijke taken van zijn deelnemers relevant kunnen zijn;

 • Bij de deelnemers van SVHW sprake is van een behoefte aan bepaalde gegevens;

 • SVHW waarde hecht aan de juridische grondslagen voor het verstrekken van gegevens aan de deelnemers;

BESLUIT

 

Het hiernavolgende besluit gegevensverstrekking SVHW vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1. Ontheffing geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, en artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht geldt niet voor verstrekking aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde bestuursorganen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

 

Artikel 2. Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken wordt geacht aanwezig te zijn bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde bestuursorganen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

 

Artikel 3. Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De grondslagen in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c en/of onder e, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing bij het verstrekken van persoonsgegevens door SVHW aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde bestuursorganen ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

 

Artikel 4. Verstrekking aan de deelnemers van SVHW

 • a.

  De in de artikelen 2, 3 en 4 bedoelde gegevens worden verstrekt op verzoek van het betreffende bestuursorgaan.

 • b.

  De gegevens worden verstrekt op een passende beveiligde wijze.

 • c.

  Op de uitwisseling van persoonsgegevens is de Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW - Deelnemers van toepassing.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  Dit besluit (Besluit Gegevensverstrekking SVHW versie 3.0 d.d. 5 december 2023 ) treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking

 • b.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit gegevensverstrekking SVHW.

 • c.

  Het Besluit Gegevensverstrekking SVHW versie 2.0 d.d. 9 december 2020 wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van SVHW d.d. 5 december 2023

Directeur SVHW Voorzitter

Toelichting

Algemeen

SVHW beschikt door zijn taakuitoefening over veel gegevens die ook voor andere publiekrechtelijke taken van bestuursorganen relevant kunnen zijn. SVHW mag gegevens die het bekend zijn geworden als gevolg van een strikte (fiscale) geheimhoudingsplicht en als gevolg van privacy wet- en regelgeving niet zonder meer gebruiken voor andere doeleinden en ook niet zomaar verstrekken aan andere bestuursorganen.

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van gegevens (zowel belastinggegevens als persoonsgegevens) verkregen in het kader van de heffing en invordering van belastingen aan andere bestuursorganen is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990. Het dagelijks bestuur van SVHW kan voor bepaalde publiekrechtelijke taken bepalen dat de (fiscale)geheimhoudingsplicht niet geldt.

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van WOZ-waarden van niet-woningen door de bronhouder aan andere bestuursorganen, niet zijnde afnemers, is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde van een niet-woning is niet openbaar en kan slechts worden verstrekt aan eenieder die kan aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verkrijging daarvan. Het dagelijks bestuur van SVHW kan bepalen dat voor bepaalde publiekrechtelijke taken sprake is van een gerechtvaardigd belang. Artikel 40, tweede lid Wet waardering onroerende zaken bepaalt verder dat uitsluitend aan degene te wiens aanzien een beschikking is genomen, op verzoek het taxatieverslag kan worden verstrekt. De Wet waardering onroerende zaken verbiedt dus om, anders dan aan degene te wiens aanzien een beschikking is genomen, het taxatieverslag te verstrekken.

Een belangrijke voorwaarde voor het verstrekken van persoonsgegevens is dat dit geschiedt binnen het wettelijke kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking (verstrekking) is alleen rechtmatig indien en voor zover één of meerdere grondslagen, bedoeld in artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden geacht van toepassing te zijn.

Bij het bepalen van het vorenstaande moet het dagelijks bestuur rekening houden dat gegevensverstrekking te allen tijde in overeenstemming dient te zijn met de beginselen van proportionaliteit (het doel van de gegevensverstrekking moet in redelijke verhouding zijn met het belang van geheimhouding) en subsidiariteit (het doel van gegevensverstrekking moet niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden bereikt). Bij het verstrekken van gegevens op grond van dit besluit worden nooit meer gegevens verstrekt dan waarom gevraagd wordt.

In dit besluit zijn de bestuursorganen opgenomen die structureel informatie opvragen bij SVHW voor zover aan hen – in het besluit genoemde - informatie kan worden verstrekt. Ten aanzien van de bestuursorganen heeft een belangenafweging plaatsgevonden of de betreffende gegevens kunnen worden verstrekt.

Dit besluit bevat een bijlage met een overzicht van de bestuursorganen aan wie SVHW structureel gegevens verstrekt. Hierin is vastgelegd voor welke publiekrechtelijke taak de verstrekking van gegevens noodzakelijk is. Het besluit bevat in de bijlage een overzicht van welke gegevens verstrekt worden aan alle deelnemers van SVHW, aan het waterschap Hollandse Delta of aan (enkele of alle) gemeenten.

In andere gevallen, waarin gegevensverstrekking (nog) niet van structurele aard is, kan aan het dagelijks bestuur van SVHW om ontheffing als bedoeld in artikel 67, derde lid van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en Invorderingswet 1990 verzocht worden.

Op de uitwisseling van persoonsgegevens is de Data Uitwisselingsovereenkomst van toepassing. SVHW heeft deze overeenkomst afgesloten met zijn deelnemers, waarin de wederzijdse afspraken, te stellen eisen en de procesgang staan vermeld.

 

Aanhef

SVHW is gehouden aan een (strikte) geheimhoudingsverplichting. Slechts onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens verstrekt worden aan andere bestuursorganen. Voor belastinggegevens zijn de regels met betrekking tot geheimhouding opgenomen in artikel 67 van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen en artikel 67 van de Invorderingswet 1990. De voorwaarden voor het verstrekken van WOZ-waarden van niet-woningen zijn opgenomen in artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken. SVHW is verder gehouden aan privacy wet- en regelgeving bij het verwerken van persoonsgegevens. Slechts onder bepaalde voorwaarden mogen persoonsgegevens verstrekt worden aan andere bestuursorganen. De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn opgenomen in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1: Geen geheimhoudingsplicht

Dit artikel bepaalt dat enkel gegevens verkregen in het kader van de heffing en invordering van belastingen verstrekt worden aan bestuursorganen die genoemd worden in de bijlage bij dit besluit. Aan die bestuursorganen worden uitsluitend gegevens verstrekt voor de doeleinden die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit. Gegevens worden enkel verstrekt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens is rekening gehouden worden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Artikel 2: Gerechtvaardigd belang

Dit artikel bepaalt dat sprake is van een gerechtvaardigd belang bij de in de bijlage bij dit besluit genoemde bestuursorganen voor zover het betreft de genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak. Aan die bestuursorganen worden uitsluitend die gegevens verstrekt die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit. Gegevens worden enkel verstrekt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens is rekening gehouden worden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Artikel 3: Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Dit artikel bepaalt dat de grondslagen in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c en/of onder e, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing zijn bij het verstrekken van persoonsgegevens door SVHW aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde bestuursorganen ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taak.

SVHW verwerkt persoonsgegevens voor het goed uitvoeren van zijn (wettelijke) taken op het gebied van basisadministraties, uitvoering wet WOZ en belastingheffing en inning voor zijn deelnemers. Hiermee is sprake van een noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de SVHW rust, dan wel sprake van een noodzaak voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan SVHW is opgedragen. De bij SVHW aanwezige persoonsgegevens kunnen voor de deelnemende gemeenten verder noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de gemeente is opgedragen.

Aan die bestuursorganen worden uitsluitend gegevens verstrekt voor de doeleinden die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit. Aan die bestuursorganen worden uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die zijn genoemd in de bijlage bij dit besluit. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taak. Bij de beoordeling van de noodzaak van het verstrekken van gegevens is rekening gehouden worden met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Artikel 4: Verstrekking aan de deelnemers van SVHW

In dit artikel wordt verwezen naar de bijlage. In de bijlage zijn publiekrechtelijke taken opgenomen waarvoor specifieke, genoemde gegevens verstrekt kunnen worden. Dit betreft publiekrechtelijke taken die voor komen bij (enkele of alle) deelnemers van SVHW.

Uit dit artikel volgt dat de betreffende gegevens uitsluitend verstrekt worden op verzoek.

Indien de gegevens, waarom verzocht wordt, tot een natuurlijke persoon of personen herleidbare gegevens bevatten dan is het gestelde in de Data uitwisselingsovereenkomst SVHW–Deelnemers eveneens van toepassing. Voor verzoeken om persoonsgegevens, anders dan genoemd in de bijlage bij dit besluit, geldt dat het formulier bijlage A “Format gegevensuitwisseling SVHW en Deelnemer” gebruikt dient te worden.

Het verstrekken van gegevens gebeurt op een passende beveiligde wijze. Dit betekent dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de gegevens te beveiligen, alvorens deze te verstrekken.

 

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel bepaalt dat dit besluit pas inwerking treedt na bekendmaking. Bekendmaking vindt plaats in het Elektronische blad gemeenschappelijke regeling van SVHW. Het besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gegevensverstrekking SVHW’

 

Bijlage

 • 1.

  Verstrekking aan de deelnemers van SVHW (algemeen)

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden of vaststellen van belastingverordeningen, begroting en rekening van de deelnemers.

Een deelnemer van SVHW moet jaarlijks een belastingverordening, begroting en rekening vaststellen. Om de begroting, rekening of tarieven vast te stellen zijn gegevens over bijvoorbeeld de begrote of gerealiseerde belastingopbrengsten noodzakelijk. Dit zijn gegevens waarover enkel SVHW beschikt. In beginsel verstrekt SVHW enkel kengetallen en/of totaalcijfers. Dat wil zeggen cijfers die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden. SVHW verstrekt voor dit doel aan de deelnemers waarde-arealen bijvoorbeeld aantallen rioolaansluitingen, aantallen honden, aantallen overnachtingen van toeristen, totaal aantal woningen per kern, aantallen/totalen aanbiedingen afvalstoffen per containersoort en gesplitst naar éénpersoons- en meerpersoonshuishouden etc., maar ook financiële gegevens betreffende de belastingopbrengsten.

 

 • b.

  Gegevens met betrekking tot de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen.

In het kader van zijn dienstverlening verstrekt SVHW aan de deelnemers overzichten met totalen van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen. SVHW verstrekt voor dit doel onder meer de kohierplanning en de realisatie hiervan en de stand van zaken van bezwaren en beroepen. Verder verstrekt SVHW ten behoeve van controles in verband met verminderde (of vermeerderde) ontvangsten van een bepaalde heffing een analyse van de verschillen tussen de door SVHW verstrekte raming en de daarop gebaseerde gemeentelijke begroting van de opbrengst. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

 • c.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de Wet Bibob.

Bestuursorganen zoals gemeenten en waterschappen hebben op grond van de Wet Bibob de bevoegdheid om voor bepaalde branches vergunningen, subsidies en ontheffingen te weigeren of in te trekken, gegadigden voor een overheidsopdracht uit te sluiten van een gunning van een aanbesteding en af te zien van het aangaan van vastgoedtransacties of op te schorten of te ontbinden indien ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut. SVHW verstrekt voor de uitvoering van deze publiekrechtelijke taak aan de deelnemers persoonsgegevens, objectgegevens en financiële gegevens.

 

 • 2.

  Verstrekking aan het Waterschap Hollandse Delta

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk voor het vaststellen van de (kostentoedelings)verordening als bedoeld in artikel 120 Waterschapswet.

Een waterschap is verplicht om periodiek een verordening vast te stellen waarin voor elk van de categorieën heffingsplichtigen voor de watersysteemheffing de toedeling van het kostendeel is opgenomen. Hiervoor dient het waterschap bijvoorbeeld te beschikken over de (totale) WOZ-waarde van de onroerende zaken en het aantal inwoners in haar verzorgingsgebied. De gegevens die verstrekt worden betreffen gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

 • b.

  Gegevens die noodzakelijk voor het uitvoeren van een discrepantieonderzoek.

Het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties is een wettelijke taak van het waterschap. Een discrepantieonderzoek om het verschil tussen geloosde eenheden en heffing op te sporen is een uitvloeisel van deze wettelijke taak. Een discrepantieonderzoek richt zich op de bronnen bij bedrijven die discrepantie kunnen veroorzaken. Om een discrepantieonderzoek uit te voeren is het daarom noodzakelijk om te beschikken over persoonsgegevens en objectgegevens van eigenaren en gebruikers van niet-woningen. SVHW verstrekt voor de uitvoering van deze wettelijke taak aan de deelnemers daarom de NAW-gegevens en objectgegevens van eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

 

 • c.

  Gegevens die noodzakelijk voor het bepalen van rioolwateraanbod op zuiveringstechnisch werken.

Het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties is een wettelijke taak van het waterschap. Voor het bepalen van het rioolwateraanbod is gerichte informatie nodig om hier plannen voor te ontwikkelen. Het is daarom noodzakelijk om te beschikken over gegevens over heffingen, inwoners en vervuilingseenheden van woningen en bedrijven. SVHW verstrekt voor de uitvoering van deze wettelijke taak daarom (riolerings)kengetallen en/of totaalcijfers over het aantal vervuilingseenheden dat is afgevoerd in een afgebakend gebied van een gemaal, RWZI of binnen het gehele waterschap.

 

 • d.

  Gegevens die noodzakelijk voor het via een schouw controleren van het onderhoud aan watergangen.

Eén van de taken van het waterschap is het via een schouw controleren van het onderhoud aan watergangen. Hiervoor zijn persoonsgegevens van de heffingsplichtige subjecten op kadastrale percelen noodzakelijk. SVHW verstrekt voor de uitvoering van deze wettelijke taak daarom de NAW-gegevens van de heffingsplichtige subjecten op kadastrale percelen.

 

 • 3.

  Verstrekking aan de deelnemende gemeenten

 • a.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de aanpak van situaties van ondermijnende criminaliteit.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid waaronder ook het voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten. Om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen is het noodzakelijk om te beschikken over gegevens zoals namen van vastgoedeigenaren, individuele WOZ-waarden van (niet-)woningen, en de (invorderings)status van aanslagen. SVHW verstrekt daarom voor dit doel aan de deelnemende gemeenten gegevens die tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

 • b.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle leegstand.

Gemeenten mogen op grond van de Leegstandwet in de leegstandverordening bepalen dat de leegstand van een of meer daarbij aangewezen categorieën gebouwen of gedeelten daarvan, gelegen in de gemeente of daarbij aangegeven delen van de gemeente, door de eigenaar wordt gemeld. Gemeenten houden vervolgens een lijst bij van de overeenkomstig het eerste lid gemelde gebouwen of gedeelten daarvan. Om te kunnen controleren of de leegstaande panden die volgen uit de eigen administratie overeenkomen met de leegstaande panden die volgen uit de administratie van SVHW zoals ontstaan in het kader van de heffingen is het noodzakelijk om te beschikken over een gedetailleerd overzicht van de leegstaande panden uit de administratie van SVHW. SVHW verstrekt daarom voor dit doel aan de deelnemers objectgegevens van de betreffende panden.

 

 • c.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie als bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

SVHW is voor een aantal van de deelnemende gemeenten bronhouder van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). De resterende gemeenten zijn zelf bronhouder van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en alle gemeenten zijn zelf bronhouder van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). SVHW is bronhouder van de basisregistratie WOZ. Er bestaat samenhang tussen deze basisregistratie.

Over het realiseren van samenhang tussen deze basisregistratie schrijft de Waarderingskamer in de Waarderingsinstructie 2017, pagina 83:

“De uitvoering van de Wet WOZ vergt het verwerken van grote hoeveelheden informatie. De WOZ-administratie moet immers steeds een actuele weergave zijn van de werkelijkheid. Diverse basisregistraties uit het stelsel van basisregistraties leveren mutaties die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie en/of signalen over veranderingen in de werkelijkheid die naar verwachting moeten leiden tot mutaties in de WOZ-administratie. Basisregistraties die mutaties leveren die verwerkt moeten worden in de WOZ-administratie of die signalen leveren voor de bijhouding van de WOZ-administratie zijn in ieder geval de Basisregistratie Personen, het Handelsregister, de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Het gebruik van informatie uit basisregistraties is voor overheden verplicht. Deze verplichting betreft dus ook het gebruik van de genoemde basisregistraties bij de uitvoering van de Wet WOZ en de koppeling van de WOZ-administratie (Basisregistratie WOZ) aan deze basisregistraties.

Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt en verwerkt, is het belangrijk dat de aansluiting van de WOZ-uitvoeringen de WOZ-administratie op deze basisregistraties regelmatig wordt beoordeeld door de gemeente.

De aansluiting van de WOZ-administratie en WOZ-uitvoering op andere basisregistraties is overigens geen eenrichtingsverkeer, waarbij de WOZ-uitvoering uitsluitend gebruiker is. Bij koppeling van gegevens, bij verwerking van mutaties en bij uitvoering van WOZ-controles heeft men de plicht de andere basisregistratie te melden, wanneer er mogelijk sprake is van een onjuistheid (terugmelding bij gerede twijfel). En waar de WOZ-uitvoering gebruik maakt van signalen uit andere basisregistraties over mogelijke WOZ-relevante mutaties, leveren de diverse WOZ-activiteiten ook signalen die van belang zijn voor de bijhouding van andere basisregistraties zoals de BAG en de BGT.”

Om te waarborgen dat de informatie uit deze basisregistraties op een adequate, consistente en doelmatige wijze wordt gebruikt is het noodzakelijk dat SVHW, als bronhouder van de WOZ, gegevens uitwisselt met de gemeenten als bronhouder van de BAG en BGT.

SVHW verstrekt voor dit doel aan de gemeenten: adres, postcode, objectsoort, objectsoort omschrijving, objectsoort code, kadastraal perceel, wozobjectnummer, bouwjaar, bouwlaag, ontsluiting, objectonderdelen, inhoud, oppervlakte, gebruikscode.

 

 • d.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede geografische objectadministratie als bedoeld in de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Zie de toelichting bij c.

 • e.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede subjectadministratie als bedoeld in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het verwerken van mutaties in de BAG ten behoeve van de BRP maakt onderdeel uit van een wettelijke verplichting voor gemeenten. Om de mutaties in de BAG te kunnen verwerken is het noodzakelijk om te beschikken over de BAG-gegevens. SVHW verstrekt voor dit doel daarom BAG-gegevens via een geautomatiseerde koppeling van de BAG-applicatie, dan wel per maand via BAG-mutatiebestanden.

 

 • f.

  Gegevens die noodzakelijk zijn om de hoogte van het bedrag van een ondernemersfonds te kunnen bepalen.

Gemeenten hebben als taakveld onder meer de economische ontwikkeling binnen de gemeente. Een Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers en de aandachtsgebieden (cultuur, zorg, onderwijs et cetera) in een gemeente te financieren. Een Ondernemersfonds levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling in een gemeente. Om de hoogte van het bedrag van een ondernemersfonds te kunnen bepalen is het noodzakelijk om te beschikken over gegevens zoals totalen van WOZ-waarden van niet-woningen per postcode gebied of per kern. SVHW verstrekt voor dit doel aan de deelnemende gemeenten gegevens die niet tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

 • g.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met een Bedrijven Investeringszone (BIZ).

Op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones kan de gemeente onder de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente (bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een BIZ voor een gemeente verstrekt SVHW alleen aan de deelnemende gemeenten, en niet aan BIZ-stichtingen of BIZ-verenigingen individuele WOZ-waarden, de oppervlakten in m2 van niet-woningen van bepaalde (postcode) gebieden, en/of dorpskernen en NAW-gegevens van BIZ-bijdrageplichtigen. Voor de uitvoering van een informele draagvlakmeting verstrekt SVHW de NAW-gegevens van (potentiële) BIZ-bijdrageplichtigen aan de deelnemende gemeenten en aan BIZ-stichtingen, BIZ/ondernemingsverenigingen en/of ingehuurde externe partijen als het college van B&W van de betreffende deelnemende gemeente een besluit zal nemen dat zij de invoering/verlenging van een BIZ wil onderzoeken, daar na vaststelling van de verordening een draagvlakmeting voor wil doen, en daarvoor – ter voorbereiding van deze wettelijke taak van het college - op voorhand de NAW-gegevens van (potentiële) BIZ-bijdrageplichtigen opvraagt bij SVHW.

 

 • h.

  Gegevens met betrekking tot hondenbezitters

Openbare orde en veiligheid is een wettelijke taak van een gemeente. Om hondenbezitters persoonlijk aan te kunnen schrijven in verband met (de aanscherping van) het hondenpoepbeleid, zoals voor het realiseren van hondenuitlaatzones, en het inzetten voor openbare orde en veiligheid zoals project "Waaks", is het noodzakelijk om te beschikken over de NAW-gegevens van hondenbezitters. Het doel van de verstrekking van de verzochte gegevens is het aanschrijven van de specifieke doelgroep hondenbezitters in de gemeente in verband met het bekend maken van de aanscherping van het hondenbeleid. Aangezien het doel het persoonlijk aanschrijven van de hondenbezitters betreft en niet enkel het bekend maken van (de aanscherping van) het hondenbeleid, kan dit doel niet op een andere wijze gerealiseerd worden dan door het verstrekken van de namen van de hondenbezitters. SVHW verstrekt voor dit doel aan de deelnemende gemeenten daarom gegevens die tot een persoon, belastingplichtige, belastingschuldige of object zijn te herleiden.

 

 • i.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijk beleid op sociaal, economisch, sociaaleconomisch gebied en de openbare ruimte.

Gemeenten hebben wettelijk bepaalde taakvelden op sociaal, economisch, sociaaleconomisch gebied en de openbare ruimte. Voor de uitvoering van deze taken zoals vergunning en handhaving is het noodzakelijk te beschikken over objectgegevens van onroerende zaken in de gemeente. SVHW verstrekt voor dit doel daarom geanonimiseerde belasting- en WOZ-gegevens conform Stuf-tax uitwisselingsformaat (dus zonder subjectgegevens) en stelt gegevens uit Geoweb, waarvan het verstrekken ervan niet strijdig is met wettelijke geheimhoudingsplichten en/of met privacy wet- en regelgeving, beschikbaar voor de deelnemende gemeenten.

 

 • j.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van gemeentelijk armoedebeleid.

De gemeente is verantwoordelijk voor het armoedebeleid voor haar inwoners. Voor de uitvoering van deze taak is het noodzakelijk te beschikken over gegevens van inwoners die kwijtschelding voor de gemeentelijke lasten hebben verkregen wegens beperkte betalingscapaciteit. SVHW verstrekt daarom voor dit doel de NAW-gegevens, de IBAN gegevens (voor zover bekend) en belastinggegevens conform Stuf-tax uitwisselingsformaat, inclusief informatie van de eigenaren en de gebruikers, dan wel geanonimiseerde gegevens van belastingschuldigen die kwijtschelding hebben verkregen wegens beperkte betalingscapaciteit.

 

 • k.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de kwijtscheldingstaak van de niet door SVHW uitgevoerde heffingen.

De deelnemende gemeenten voeren nog zelfstandig heffingen uit, zoals leges. Voor de uitvoering van deze taken is het noodzakelijk te beschikkingen over gegevens van belastingschuldigen waaraan kwijtschelding is verleend door SVHW. Dit zijn gegevens waarover enkel SVHW beschikt. SVHW verstrekt daarom voor dit doel de NAW-gegevens van belastingschuldigen waaraan kwijtschelding is verleend door SVHW.

 

 • l.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Gemeenten monitoren de gemeentelijke woningmarkt. Gemeenten delen/promoten gericht bepaalde acties in het kader van duurzaamheid aan inwoners. Een gemeente heeft hiervoor gegevens nodig van de woningen in haar gemeente. SVHW vertrekt voor deze doelen aan de gemeenten: soort objectcode, omschrijving soort object, beschrijving woningtype, bouwjaar, inhoud/oppervlakte), eigendomssituatie (huur particulier/huur corporatie/koop), straatnamen, postcodes en WOZ-waarden van zowel woningen als niet-woningen, onder de strikte voorwaarde dat WOZ-waarden van niet-woningen niet buiten de gemeente gedeeld mogen worden. Verder verstrekt SVHW het totaal aantal woningen per kern en de gemiddelde WOZ-waarde per peildatum.

 

 • m.

  Gegevens die noodzakelijk zijn voor milieubeheer en afval- en grondstoffeninzameling.

Gemeenten zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om afvalstoffen in te zamelen. Gemeenten hebben voor de uitvoering van deze taak gegevens van de belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing nodig. In het kader van regiefunctie richting uitvoerder is onder meer relevant waar geen afval kan worden opgehaald en waar ontheffing is verleend. SVHW verstrekt daarom voor dit doel NAW-gegevens en heffingsgegevens van belastingplichtigen voor de afvalstoffenheffing. SVHW verstrekt tevens individuele aanslaggegevens, zoals aantal aanbiedingen en de invorderingsstatus mits deze gegevens nodig zijn voor geschillen tussen belastingplichtigen en de gemeente met betrekking tot afvalinzameling waarvoor aanslagegevens noodzakelijk zijn, en dit geschillen zijn die niet met de heffing en invordering te maken hebben.

 

 • n.

  Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een planschadeverzoek

Een gemeente kan te maken hebben met aanvragen om tegemoetkoming in de planschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening dan wel in Hoofdstuk 15 van de (concept)Omgevingswet zoals die in werking zal treden per 1 januari 2023.Voor het bepalen van een eventuele tegemoetkoming in planschade en nadeelcompensatie is het noodzakelijk dat een gemeente beschikt over gegevens over onroerende zaken in haar gemeente. Het belang van een aanvrager bij de waardering van de onroerende zaak in verband met de planschade wordt door het (mede) gebruiken van de WOZ-waarde als onderbouwing niet geschaad. SVHW verstrekt daarom voor dit doel de individuele WOZ-waarde van (niet-)woningen.