Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpenergietoeslag 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35 van de Participatiewet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-202301-09-2024nieuwe beleidsregels

28-11-2023

gmb-2023-513738

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Overwegende dat:

 • het college ook in 2023 huishoudens in aanmerking wil laten komen voor een eenmalige energietoeslag;

 • het wenselijk is aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand 2020 gemeente Súdwest-Fryslân om te bepalen in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor deze eenmalige energietoeslag 2023;

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen in deze beleidsregels die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Participatiewet;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

  • c.

   energietoeslag: de eenmalige energietoeslag 2023;

  • d.

   huishouden: het zelfstandige huishouden van de persoon die op de peildatum 21 jaar of ouder is en die als alleenstaande of gezin een eigen woonruimte in eigendom bewoont, of een woonruimte als huurder bewoont op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde waarbij een commerciële prijs is overeengekomen;

  • e.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de wet;

  • f.

   peildatum: de aanvraagdatum van de energietoeslag. Voor ambtshalve toekenningen is de peildatum 1 oktober 2023;

  • g.

   referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de peildatum. Bij sterk wisselende inkomsten wordt het inkomen bepaald aan de hand van het gemiddelde over drie kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum.

 

Artikel 2 Doelgroep en bedragen

 • 1.

  De energietoeslag is bedoeld voor het huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Het huishouden heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 140 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Van een laag inkomen is tevens sprake als het inkomen door:

  • a.

   een executoriaal beslag; of

  • b.

   een schuldhulpverleningstraject, waarbij het huishouden door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen en begeleid in het aflossen van financiële schulden;

 • lager is dan 140% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 5.

  De energietoeslag wordt slechts eenmaal per huishouden verstrekt. Geen energietoeslag wordt verstrekt wanneer deze al door een andere gemeente is toegekend.

 • 6.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet.

 • 7.

  De energietoeslag bedraagt:

  • a.

   € 800,00 voor een huishouden met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • b.

   € 675,00 voor een huishouden met een inkomen vanaf 120% tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • c.

   € 550,00 voor een huishouden met een inkomen vanaf 130% tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Het huishouden dat voldoet aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 ontvangt de energietoeslag ambtshalve indien het huishouden:

  • a.

   een energietoeslag 2022 heeft ontvangen; of

  • b.

   algemene bijstand op grond van de wet ontvangt; of

  • c.

   algemene bijstand ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • d.

   een uitkering ontvangt op grond van de IOAW, IOAZ of Bbz 2004; of

  • e.

   in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 bijzondere bijstand op grond van de wet heeft ontvangen; of

  • f.

   in de periode van 1 januari tot 1 oktober 2023 een bijdrage op grond van de Verordening bijdrageregeling minima heeft ontvangen; of

  • g.

   in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 2023.

 • 2.

  Tot de groep genoemd in het eerste lid wordt niet gerekend:

  • a.

   de student die in aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

  • b.

   de jongere tot 21 jaar.

 

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Het huishouden dat niet in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag kan een aanvraag indienen.

 • 2.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend met het aanvraagformulier op de website van de gemeente. Een schriftelijke aanvraag is mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  De aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager op grond van deze beleidsregels niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college besluiten deze toch toe te kennen als bijzondere omstandigheden daartoe noodzaken.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van publicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 28 november 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

drs. E.K. Strijker, gemeentesecretaris