Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Besluit van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing voor de gemeentelijke deelnemers 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing voor de gemeentelijke deelnemers 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625954
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-511657

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing houdende regels omtrent de aanwijzing van toezichthouders van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing voor de gemeentelijke deelnemers 2023

De directeur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO);

 

overweegt dat:

 

 • de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf, samen met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing;

 • de deelnemende gemeenten het Mandaatbesluit FUMO 2023 hebben vastgesteld voor de mandatering van de wettelijke basistaken, aanvullende taken en/of BRIKS-taken aan de FUMO;

 • de aard en de omvang van de gemandateerde taken per gemeentelijke deelnemer zijn vastgelegd in het Mandaatbesluit FUMO 2023;

 • de aard en de omvang van de uit te voeren taken per gemeentelijke deelnemer zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst;

 • het van belang is om toezichthouders aan te wijzen met het oog op de naleving van wet- en regelgeving voor zover het toezicht daarop door het bevoegde gezag op basis van de gemeenschappelijke regeling, mandaatregeling, dienstverleningsovereenkomst of incidentele opdracht aan de FUMO is overgedragen.

gelet op:

 

 • -

  artikel 2, lid 5 van het Mandaatbesluit FUMO 2023 in samenhang met het ondermandaat besluit FUMO 2023;

 • -

  Artikel 18.6, leden 1 en 2 van de Omgevingswet (Ow); en

 • -

  het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

het onderstaande vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023

Artikel 1 Personen aangewezen als toezichthouders

 • 1.

  Aangewezen als toezichthouder zijn de personen die een dienstverband hebben bij de FUMO en werkzaam zijn in de volgende functies:

  • a.

   Senior Toezichthouder;

  • b.

   Toezichthouder A;

  • c.

   Toezichthouder B;

  • d.

   Toezichthouder C;

  • e.

   Senior Specialist;

  • f.

   Specialist A;

  • g.

   Specialist B;

  • h.

   Afdelingshoofd;

  • i.

   Teamleider

  • j.

   Directeur.

 • 2.

  Aangewezen als toezichthouders zijn eveneens de personen van buiten de organisatie die, op basis van inhuur of op een andere ‘externe’ basis, werkzaam zijn voor de FUMO in de onder lid 1 genoemde functies.

Artikel 2 Aangewezen wet- en regelgeving

De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

 • a.

  Omgevingswet;

 • b.

  Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels;

 • c.

  Wet milieubeheer; en

 • d.

  het Omgevingsplan.

Artikel 3 Legitimatie toezichthouder

De in artikel 1 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 2 genoemde wetten en regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Awb en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’.

Artikel 4 Inwerkingtreding, bekendmaking en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024. Voor zover bekendmaking van dit besluit hierna plaatsvindt, werkt het terug tot en met 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatiebladen van de gemeenten.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders FUMO voor de gemeentelijke deelnemers 2023.

De heer P. Hofstra

Secretaris/ directeur FUMO