Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2023
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voorschot eenmalige energietoeslag 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-202301-11-2023nieuwe regeling

07-11-2023

gmb-2023-505051

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal,

 

gelet op titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 35 van de Participatiewet,

 

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 

besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

 • c.

  bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet, zonder vakantietoeslag. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm;

 • d.

  inkomen: alle inkomsten van het huishouden als bedoeld in artikel 32 en 33 van de wet, waarbij de middelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de wet niet tot het inkomen worden gerekend;

 • e.

  laag inkomen: inkomen lager of gelijk aan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • f.

  midden inkomen: inkomen tussen de 121 en 150% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • g.

  vermogen: liquide middelen op bank- en spaarrekening, cryptovaluta, contanten, beleggingen en obligaties;

 • h.

  peildatum: bij ambtshalve toekenning is de peildatum 6 oktober 2023 en bij aanvragen is de peildatum de eerste dag van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend;

 • i.

  referteperiode: deze wordt alleen gehanteerd in geval van zeer wisselende inkomsten en wordt gedefinieerd als de periode van drie aaneengesloten maanden voorafgaand aan de peildatum zoals benoemd onder lid h;

 • j.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, b of c van de wet;

 • k.

  voorschot: een vooruitbetaling op de nog vast te stellen energietoeslag 2023 ter hoogte van € 500.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1300 is bedoeld voor een huishouden met een laag of midden inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Als er aan de inwoner op grond van de Beleidsregels voorschot energietoeslag 2023 een voorschot is verstrekt van € 500, wordt deze in mindering gebracht op de verstrekking zoals genoemd in artikel 2 lid 1 van deze beleidsregels..

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen voor inwoners met een laag inkomen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Wanneer er sprake is van een wisselend inkomen wordt het inkomen vastgesteld aan de hand van het gemiddelde netto inkomen in de referte periode.

 • 5.

  Bij zelfstandigen wordt gemiddeld netto inkomen bepaald aan de hand van de BTW opgave van het kwartaal voorafgaand aan de maand van aanvraag.

 • 6.

  In afwijking van artikel 2 lid 1 is de inkomensgrens van laag inkomen of midden inkomen niet van toepassing, indien er sprake is van een wettelijke of minnelijke schuldregeling, waarbij de aanvrager alleen het vrij te laten bedrag aan inkomen overhoudt.

 • 7.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   Een kostendelende medebewoner is zoals bedoeld in artikel 19a van de wet;

  • c.

   Jonger is dan 21 jaar;

  • d.

   Jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • e.

   Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 8.

  Er bestaat geen recht op eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2023 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de wet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

Artikel 3. Aanvullende voorwaarden energietoeslag midden inkomen

 • 1.

  De aanvrager moet in het bezit zijn van een energiecontract op naam.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling geldt een maximaal vermogen. Er wordt aangesloten bij de normen zoals genoemd in de wet onder artikel 34 lid 3.

Artikel 4. Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023, indien zij:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen van de gemeente Rozendaal of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ;

  • c.

   als zelfstandig ondernemers een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 ontvangen;

  • e.

   de algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet;

  • f.

   aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31mei 2024.

Artikel 6. Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels toch voor de energietoeslag in aanmerking kan komen, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 • 2.

  De Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Rozendaal 2022 worden gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 november 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023’.

 • 3.

  De Beleidsregels voorschot eenmalige energietoeslag 2023 worden gelijktijdig ingetrokken.

Rozendaal d.d. 7 november 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris

Bas Pelgrum

De burgemeester

Ester Weststeijn

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

a en b: de definitie van deze begrippen spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

c. bijstandsnorm: bij het vaststellen van de hoogte van de bijstandsnorm wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat alleen de norm alleenstaande, alleenstaande ouder en echtpaar wordt aangehouden. Daarnaast wordt er een vergelijking gemaakt tussen het netto inkomen (zonder vakantietoeslag) en de netto uitkeringsnorm (zonder vakantietoeslag).

d. inkomen: onder inkomen wordt verstaan:

 

Inkomen uit

Bewijsstuk

Werk

De laatste loonstrook. In geval van wisselend inkomen kopieën van de loonstroken van de afgelopen 3 maanden.

Een uitkering op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW, Anw of ziektewet (en mogelijke aanvulling vanuit de Toeslagenwet).

De laatste uitkeringsspecificatie.

AOW en de eventuele AOW-partnertoeslag.

De laatste specificatie.

Pensioen

De laatste specificatie.

PGB voor verlening zorg aan iemand die zorgbehoevend is.

De laatste specificatie of beschikking van de gemeente.

Verhuur, onderhuur en/of kostgeld

Bankafschrift waaruit dit bedrag blijkt.

Partner- en/of kinderalimentatie

Bankafschrift waaruit dit bedrag blijkt.

Heffingskortingen van de Belastingdienst:

 • -

  heffingskorting minst verdiende partner.

 • -

  combinatiekorting.

 • -

  Geen bewijsstuk nodig

 • -

  Voorlopige teruggave inkomstenbelasting (voor en achterzijde van dit formulier).

Onderneming

BTW opgave van het kwartaal voorafgaand aan de maand waarin u de energietoeslag aanvraagt, aan. Is geval aanvrager is vrijgesteld van de BTW aangifte moet de inkomstenbelastingaangifte over 2022 aangeleverd worden.

MSNP of WSNP traject

Een afschrift van de beschikking van gemeente of rechtbank.

 

e. tot en met f: de definitie van deze begrippen spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

g. vermogen: onder liquide middelen worden alleen verstaan de zaken zoals opgesomd in het betreffende artikel. Onder vermogen wordt in elk geval NIET verstaan: vermogen uit eigen woning en/of onroerend goed, pensioenregelingen, schadevergoedingen (bijvoorbeeld in geval van letselschade) en (waardevolle) inboedel.

h. tot en met k: de definitie van deze begrippen spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2. Doelgroep

Lid 6 onder d: studenten zijn door de wetgever uitgesloten van de energietoeslag 2023. Er is een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij ontvangen een eenmalige uitkering via DUO. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden kunnen zij een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente indienen.

 

Artikel 3. Aanvullende voorwaarden energietoeslag midden inkomen

Lid 2: de verwachting is dat deze doelgroep in de afgelopen jaren kans heeft gezien enig vermogen op te bouwen. Gesteld mag worden dat deze reservering bedoeld is voor financieel slechtere tijden. Daarom is ervoor gekozen dat het deel van het vermogen boven de vermogensvrijlating aangewend kan worden voor de hogere energiekosten voortkomend uit deze crisis.

 

Artikel 4. Ambtshalve toekenning

Lid 2: Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat het huishouden op peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingenbureau (IB) ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen. Peildatum voor deze groep is 6 oktober 2023, de dag waarop de wet is gepubliceerd.

De bestandsvergelijking met het Inlichtingenbureau vindt plaats op T-2. Dit betekent dat de aangeleverde data vanuit de gemeente wordt vergeleken met vergeleken met het inkomen dat bekend is bij het IB van twee maanden daarvoor.

 

Artikel 5. Aanvraag

De energietoeslag mag tot en met 31 augustus 2024 verstrekt (uitbetaald) worden. Het is tot en met 31 mei 2024 mogelijk een aanvraag te doen. Daarmee is er ruim voldoende tijd om alle aanvragen af te handelen en uit te betalen voor 31 augustus 2024.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

De beleidsregels eenmalige energietoeslag staan niet op zichzelf maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 6 in.

Een voorbeeld kan zijn een inwoner tussen 18 en 21 jaar die een zelfstandig huishouden voert en die aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt, omdat hij/zij niet terug kan vallen op ouders en/of verzorgers.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting