Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Sint-Michielsgestel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Sint-Michielsgestel
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Sint-Michielsgestel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-202301-11-202301-09-2024Vervangen bestaande regeling

07-11-2023

gmb-2023-504985

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Sint-Michielsgestel

 

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Nadere regels bijzondere bijstand en minimaregelingen Sint-Michielsgestel 2021;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Sint-Michielsgestel.

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wet: Participatiewet;

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel;

 • 3.

  Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in paragraaf 2.2. van de Nadere regels bijzondere bijstand en minimaregelingen Sint-Michielsgestel 2021;

 • 4.

  Peildatum: de eerste dag van de maand september 2023;

 • 5.

  Referteperiode: de maand september 2023.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag 2023 wordt eenmaal verstrekt (het maakt niet uit door welke gemeente deze is verstrekt).

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Een zelfstandig huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de periode september, oktober en november 2023.

 • 5.

  De eenmalige energietoeslag is eveneens van toepassing voor huishoudens die een inkomen hebben boven de inkomensgrens, en die vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden hebben (VTLB); zie artikel 5 lid 3 onder a-b-c van de Nadere regels bijzondere bijstand en minimaregelingen Sint-Michielsgestel 2021.

 • 6.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   Jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • d.

   Inwonend is bij zijn/haar ouders of bij zijn/haar kinderen.

 • 7.

  Studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 behoren niet tot de doelgroep van de Energietoeslag 2023.

   

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   aan wie een Energietoeslag 2022 is verstrekt; of

  • b.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • d.

   een bbz-uitkering ontvangen in 2023. De een keer verstrekte toeslag zal na afloop van het boekjaar niet teruggevorderd worden; of

  • e.

   algemene bijstand ontvangen als AIO gerechtigden van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

 • 2.

  Tot de groep genoemd in het eerste lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

   

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf januari 2024 tot en met maart 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend. Loket Wegwijs zal dit formulier toezenden nadat de inwoner zich gemeld heeft.

   

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 6: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 november 2023.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de eerder vastgestelde Beleidsregels Eenmalige energietoeslag november 2022 ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen na 31 augustus 2024.

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Sint-Michielsgestel

 

Aldus vastgesteld op 7 november 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel.

De Burgermeester,

Erik Ronnes

De secretaris,

Dirk van Eeten

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 staan niet op zich zelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag.

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in. Bij wisselende inkomsten bekijken we de maanden september, oktober, november 2023.

 

Huishouden

Er is een afbakening van het begrip huishouden. Personen die daarvan zijn uitgezonderd kunnen niet zelfstandig een beroep doen op een energietoeslag. Achterliggende gedachte is dat het moet gaan om inwoners die direct geconfronteerd worden met hogere energiekosten. Om die reden zijn uitgezonderd van het recht op energietoeslag:

 

Inwoners in een inrichting

In de energiekosten is dan voorzien door de instelling. Daaronder worden ook gerekend de inwoners die verblijven in de crisisopvang. Personen die beschermd wonen of begeleid wonen kunnen wel aanspraak maken op de energietoeslag als er sprake is van scheiding van wonen en zorg. Zij betalen dan zelf voor het wonen veelal in de vorm van een all-in huur. Daarin zijn energiekosten opgenomen.

 

Inwonenden

De hoofdbewoner is degene die de energierekening krijgt en moet betalen, en heeft als woningeigenaar of huurder recht op de energietoeslag. Inwonende meerderjarige personen die in dezelfde woning verblijven hebben geen directe energiekosten. Zij komen niet in aanmerking voor een energietoeslag. Wel recht op de energietoeslag hebben inwonenden die een commerciële huurprijs betalen. Denk aan kamerbewoners, onderhuurders of kostgangers.

 

Studenten

Studenten zijn uitgesloten van de energietoeslag.

 

Ambtshalve toekenning

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

 

Hardheidsclausule

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.