Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024
CiteertitelVerordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hengelo 2020, zoals vastgesteld bij besluit van 12 februari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

15-11-2023

gmb-2023-502480

3660074

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024

De raad van de gemeente Hengelo:

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023;

 • gelet op de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 • besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2.

  De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën;

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

 • 2.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

 • 3.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024.

 • 3.

  De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Hengelo 2020, zoals vastgesteld bij besluit van 12 februari 2020, wordt ingetrokken op het moment dat de Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hengelo 2024 in werking treedt.

Aldus vastgesteld te Hengelo in de openbare raadsvergadering van 15 november 2023

De voorzitter,

De griffier,