Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BESLUIT Wijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBESLUIT Wijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW
CiteertitelAanwijzing eerste en tweede plaatsvervangend directeur BsGW
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 67 van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-202301-09-2023Wijziging ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht

31-08-2023

bgr-2023-1129

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT Wijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW

Onderwerp: Wijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW);

 

Gelet op artikel 67 tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en artikel 67, derde lid, van de Invorderingswet 1990

 

 

WIJZIGINGSBESLUIT

Vast te stellen het “Wijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW”

 

De directeur BsGW ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht te verlenen ten aanzien van verzoeken om gegevens te verstrekken inzake onderzoeken van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

 

De directeur BsGW ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht te verlenen ten aanzien van ad hoc verzoeken van deelnemers om gegevens te verstrekken inzake parkeerovertredingen.

 

De directeur BsGW wordt toegestaan op basis van het aan hem verleende mandaat een onder- mandaat te verlenen aan een of meerdere ambtenaren van BsGW. Ingeval de directeur BsGW een dergelijk ondermandaat heeft verleend, heeft de directeur BsGW tevens de bevoegdheid om nadere instructies aan de ambtenaar van BsGW te verstrekken omtrent de mate waarin en de werkwijze waarop gebruik dient te worden gemaakt van het aan hem verleende ondermandaat.

 

Ingeval van ondermandaat dient het te nemen besluit aan het slot de volgende ondertekening te vermelden:

 

Het Dagelijks Bestuur BsGW, namens deze de directeur BsGW,

Namens deze <de functie van de ondergemandateerde> gevolgd door de handtekening en de naam van de ondergemandateerde.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na vaststelling van het besluit.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Wijzigingsbesluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht BsGW”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 31 augustus 2023

 

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter