Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Beheerplan Duingebiedvoorzieningen 2024-2028

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerplan Duingebiedvoorzieningen 2024-2028
CiteertitelBeheerplan duingebiedvoorzieningen 2024-2028
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpBeheerplan duingebiedvoorzieningen 2024-2028

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

IVOR gemeente Veere

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024Nieuwe regeling

05-07-2023

gmb-2023-499963

23b.00873

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerplan Duingebiedvoorzieningen 2024-2028

Samenvatting

In dit beheerplan is beschreven op welke wijze de gemeente Veere haar beheer en onderhoud van de duingebiedvoorzieningen gaat invullen. Het beheer en onderhoud is geënt op enerzijds beleid dat de gemeente Veere zich heeft gesteld op basis van wet- en regelgeving en anderzijds op basis van de technische staat waar de individuele objecten zich in bevinden. Elk beheerplan is een nadere uitwerking van de IVOR per beheersoort en geeft op operationeel niveau weer wat er moet gebeuren. Dit beheerplan geeft concreet invulling aan de opgave die de gemeente Veere heeft om haar doelstellingen te bereiken om haar areaal aan duingebiedvoorzieningen op het gewenste niveau te behouden en daar, indien benodigd, te verbeteren.

In dit beheerplan, zijn concrete maatregelen benoemd voor het onderhoud die vastgesteld zijn op basis van onderzoek en beleid. De maatregelen komen met name voort uit resultaten van inspecties zoals beschreven in paragraaf 4.1 en worden als project op de markt gezet. Elk project wordt nader beschouwd om vast te stellen of binnen dat project invulling gegeven kan worden aan een of meerdere ‘Veerse opgaven’, zie hoofdstuk 3.

1. Inleiding

 

In dit beheerplan is beschreven op welke wijze de gemeente Veere haar beheer en onderhoud van Duingebiedvoorzieningen gaat invullen. Het beheer en onderhoud is geënt op enerzijds beleid dat de gemeente Veere zich heeft gesteld op basis van wet- en regelgeving en anderzijds op basis van de technische staat waar de individuele objecten zich in bevinden.

Het beleid dat vastgesteld is door de gemeente Veere behoeft een nadere uitwerking die concreet passend is voor Duingebiedvoorzieningen en waarop gestuurd kan worden zodat op eenduidige wijze vastgesteld kan worden in hoeverre de beleidsdoelstellingen behaald zijn. De beleidsdoelstellingen beschreven in hoofdstuk 3 zijn richtinggevend voor de beheerder die invulling geven voor het vastgestelde beleid van de gemeente Veere.

 

Het doel van dit beheerplan is:

 • Het inzichtelijk maken van de kwantiteit en kwaliteit van het te beheren areaal;

 • Het vastleggen van de beleidsuitgangspunten en beheerstrategie die aansluit bij de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte, zoals in de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is vastgelegd;

 • Het vastleggen van de reguliere onderhoudswerkzaamheden voor de komende beheerperiode;

 • Het verkrijgen van de benodigde beheerbudgetten voor het instandhouden van het areaal.

 

1.1 Duingebiedvoorzieningen

Een duingebiedvoorziening betreft een voorziening voor de toegankelijkheid van het strand. De voorzieningen bestaan uit duintrappen, toegangspaden, meubilair en fietsenstallingen.

 

1.2 Stichting Strandexploitatie Veere

 

De gemeente heeft een overeenkomst met Stichting Strandexploitatie Veere (verder SSV) voor het dagelijks onderhoud van de duingebiedvoorzieningen. De lopende overeenkomst is afgesloten voor een periode van 4 jaar (2022 tot en met 2025).

Het groot onderhoud en vervangingen van deze voorzieningen doet de gemeente zelf in nauw overleg met de SSV. De werkzaamheden van de SSV bestaan uit:

 • Schoonmaken van het strand (daaronder valt de machinale

 • Vloedlijnreiniging en het handmatig rapen van afval);

 • Strand vlakken (ter voorbereiding op de plaatsing van strandbebouwing en plaatsing van voorzieningen);

 • Plaatsen (en na het seizoen weghalen) van afvalbakken, douches en loopplanken;

 • Tijdig legen van afvalbakken op het strand;

 • Reparaties uitvoeren aan voorzieningen;

 • Verzetten grote hoeveelheden zand om de voorzieningen weer bereikbaar te krijgen;

 • SSV verzorgt het klantcontact over het beheer en onderhoud en de bewaking van het strand.

 

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk twee wordt uiteengezet op welke wijze het Beheerplan Duingebiedvoorzieningen onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvisie. In hoofdstuk drie en wordt vervolgens concreet ingegaan hoe de beheerder invulling gaat geven aan de ambities en doelstellingen beschreven in de Omgevingsvisie.

 

Vanuit technisch oogpunt dienen de Duingebiedvoorzieningen ook op het gewenste onderhoudsniveau gehouden te worden. In hoofdstuk vier wordt beschreven hoe het onderhoudsniveau wordt vastgesteld (inspecties en onderzoeken), welk onderhoudsniveau de objecten moeten hebben en op welke procesmatige wijze dit inzichtelijk gemaakt wordt. Hoofdstuk vijf beschrijft vervolgens hoe groot (kwantiteit) het areaal aan Duingebiedvoorzieningen is en in welke staat (kwaliteit) de objecten zich bevinden op basis van onderzoek. In het afsluitende hoofdstuk zes is het uitvoeringsprogramma en bijbehorende financiën opgenomen en onderverdeeld in ‘Dagelijks onderhoud’, ‘Groot onderhoud’ en ‘Vervangingen’.

 

 

2. Relatie beheerplan met omgevingsvisie

 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op welke positie het Beheerplan Duingebiedvoorzieningen onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvisie. Dit wordt gedaan door de relatie met de Omgevingsvisie nader te belichten. Onderstaande figuur geeft aan waar het Beheerplan Duingebiedvoorzieningen zich bevindt.

 

 

2.1 Omgevingsvisie

De omgevingsvisie van de gemeente Veere beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van de gemeente op strategisch niveau. In de omgevingsvisie zijn belangen afgewogen en integraal benaderd. De Integrale visie openbare ruimte (verder IVOR) geeft een nadere invulling aan de ambities en doelen die beschreven zijn in de Omgevingsvisie.

 

2.2 Integrale visie openbare ruimte (IVOR)

De IVOR is hét overkoepelend document van het “Programma voor de Openbare Ruimte” en geeft op tactisch niveau weer hoe de ambities uit de Omgevingsvisie worden vormgegeven. De IVOR wordt gebruikt als leidraad voor het hele proces van inrichting, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte. De IVOR wordt elke tien jaar bijgesteld.

 

2.3 Beheerplannen openbare ruimte

De beheerplannen van de gemeente Veere maken onderdeel uit van het “Programma Openbare Ruimte”. Elk beheerplan is een nadere uitwerking van de IVOR per beheersoort en geeft op operationeel niveau weer wat er moet gebeuren. Dit beheerplan geeft concreet invulling aan de opgave die de gemeente Veere heeft om haar doelstellingen te bereiken om haar areaal van Duingebiedvoorzieningen op het gewenste niveau te behouden en daar, indien benodigd, te verbeteren.

 

 

 

3. Doelen en horizon

 

De doelen die de gemeente Veere zich heeft gesteld zijn beschreven in de Omgevingsvisie en in hoofdlijnen nader uitgewerkt in de IVOR. In de IVOR zijn deze omgeschreven als ‘De acht Veerse Opgaven’, welke zijn afgeleid uit de ‘Ambities en Opgaven’ beschreven in de Omgevingsvisie. Binnen dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de ‘De acht Veerse Opgaven’ beschreven in de IVOR. Daarnaast worden de doelen op het gebied van kwaliteit beschreven en ook de integraliteit van werkzaamheden in de openbare ruimte.

 

3.1 Ambities Openbare Ruimte

In de omgevingsvisie van de gemeente Veere staat de ambitie centraal om de gemeente aantrekkelijk te houden met prettige kernen met rust en ruimte. Vanuit de openbare ruimte liggen er grote kansen om bij te dragen aan ‘De acht Veerse opgaven’.

 

Met het beheer van Duingebiedvoorzieningen zal in meer en mindere mate bijgedragen worden aan deze opgaven. Dit verschilt per project, in onderstaande paragrafen wordt ingegaan op welke wijze concreet invulling gegeven kan worden aan de opgaven die beschreven staan in de IVOR.

 

Vanuit het beheer van Duingebiedvoorzieningen zal actief vastgesteld worden of bij projecten invulling gegeven kan worden aan één of meerdere Veerse opgaven. Dit wordt gedaan door middel van een aanvulling op het startdocument dat gebruikt wordt voor het definiëren van het project. Deze aanvulling betreft het opnemen van invulvelden van de verschillende Veerse ambities en antwoord geven of en op welke wijze het project geschikt is voor invulling geven aan de Veerse ambities.

 

Aantrekkelijk Veere (toerisme, identiteit, cultuurhistorie)

Ambitie: De openbare ruimte draagt bij aan de identiteit en aantrekkelijkheid van de gemeente. De ruimte rond trekpleisters wordt intensief onderhouden en aantrekkelijk ingericht waarbij de cultuurhistorie terug te zien is in het gebruik van het materiaal. Op de plekken waar monumenten, kunstwerken en beschermde stadsgezichten zijn, moeten deze zichtbaar blijven bij onderhoud of herinrichting van de openbare ruimte.

Iedereen, jong en oud, kan genieten van de fraaie kernen in onze gemeente. Dit houdt in dat iedereen zich zelfstandig en veilig kan verplaatsen van en naar iedere bestemming.

 

Bijdrage: In de basis dienen Duingebiedvoorzieningen functioneel te zijn, daarnaast dienen deze schoon, heel en veilig te zijn voor een goede uitstraling. Duingebiedvoorzieningen hebben vooral een recreatieve (en toeristische) functie binnen het gebied. De uiterlijke staat van de voorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving.

 

Leefbaar Veere (participatie, veiligheid)

Ambitie: Ons doel is dat de bewoners in Veere tevreden zijn over de manier waarop wij de openbare ruimte beheren en daarover communiceren. Ook andere gebruikers en bezoekers zijn tevreden over de beleving van de openbare ruimte en voelen zich veilig. De leefbaarheid wordt zoveel mogelijk samen verbeterd.

 

Bijdrage: Wat betreft Duingebiedvoorzieningen heeft de ambitie Leefbaar Veere veel samenhang met de ambitie Aantrekkelijk Veere. Aanvullende op hetgeen beschreven is bij Aantrekkelijk Veere moeten we ons blijven verdiepen in de vraag hoe de bewoners en toeristen (bezoekers) van de gemeente Veere de ‘leefbaarheid’ ervaren.

 

Bereikbaar Veere (toegankelijkheid, mobiliteit, parkeren)

Ambitie: De openbare ruimte draagt bij aan het goed functioneren van de gemeente. Er is voldoende parkeerruimte met ruimte voor laadpalen, voorzieningen zijn bereikbaar voor alle doelgroepen en ongelukken en ongemak worden voorkomen door tijdig onderhoud. Dorpskernen worden zoveel mogelijk ontlast van doorgaand verkeer en zoekverkeer waardoor het veilige en aangename verblijfsgebieden zijn geworden. We zetten in op lopen en fietsen en zorgen voor een verkeersveilige inrichting en onderhoud, zodat iedereen zich veilig kan verplaatsen.

 

Bijdrage: Duingebiedvoorzieningen hebben een belangrijke functie voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het strand en duingebied. Het duingebied kenmerkt zich door semi-continu veranderende glooiingen in het duingebied, veroorzaakt door de wind (duinen bewegen en verplaatsen zich). Hierdoor is het van belang dat met name voor mindervaliden en ouderen het gebied op veilige en prettige wijze bereikt kan worden.

 

Voor het beheer van deze Duingebiedvoorzieningen zal daarom in de komende planperiode vastgesteld worden of de Duingebiedvoorzieningen veilig ingericht zijn, dan wel verbeterd moeten worden. Aandacht voor de toegankelijkheid is hierbij een belangrijk onderwerp.

 

 

 

 

 

Ondernemend Veere (recreatie, werken, ondernemers)

Ambitie: De openbare ruimte draagt bij aan een gezonde economie. De openbare ruimte op bedrijventerreinen wordt functioneel ingericht en draagt bij aan een representatief beeld. In samenwerking met ondernemers wordt gekeken naar de beste inrichting en bijpassend onderhoud, dit geldt ook voor centra. Er is op bedrijventerreinen oog voor de werknemer met veilige wandelpaden in en rond de werkgebieden. Recreatie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door goede (fiets)verbindingen met het buitengebied te maken en duidelijke bewegwijzering. De centra zijn goed toegankelijk met veel fietsparkeermogelijkheden en voldoende mogelijkheid om op het terras te genieten van een hapje en/of drankje en te ontspannen.

 

Bijdrage: Het duingebied is een belangrijke toeristische trekpleister. Gelijk ook de toegang tot het strand waar ondernemers van strandpaviljoens zijn gevestigd. Het onderhoud aan de voorzieningen in de duinen draagt bij aan de bereikbaarheid van deze voorzieningen.

 

Gezond Veere (spelen, bewegen, ontmoeten)

Ambitie: De openbare ruimte stimuleert een gezonde levensstijl. We willen daarom dat de openbare ruimte voldoende aanleidingen biedt voor sport en spel voor jong en oud. Naast beweegvriendelijker wordt de openbare ruimte ook groener. Vanuit iedere nieuw te bouwen woning willen we zicht op groen. Groen maakt gelukkig en draagt bij aan gezonde inwoners.

 

Bijdrage: De duingebiedvoorzieningen nodigen uit op een wandeling te maken of te sporten in de natuur.

 

 

Natuurlijk Veere (biodiversiteit, groener)

Ambitie: De openbare ruimte draagt bij aan een toename van de biodiversiteit. Een natuurlijker Veere betekent meer groen en bomen, bijvoorbeeld door overtollige verharding te vervangen door groen in bestaande openbare ruimte en bij herinrichtingen. Daarnaast gaat het ook om groen van een hogere kwaliteit. Dus vooral groen dat gevarieerder is en bijdraagt aan de biodiversiteit. Zoals verschillende soorten bomen in straten om ziekten te voorkomen.

 

Bijdrage: De Duingebiedvoorzieningen bevinden zich in ‘natuur’ gebieden waar veel flora en fauna aanwezig is. Bij het beheer en onderhoud van Duingebiedvoorzieningen zal de flora en fauna zo goed als mogelijk met rust gelaten moeten worden.

In het duingebied verlichten we alleen als het echt niet anders kan en altijd in lijn met de regels uit het beleid voor donker. Hierdoor belasten we de natuur zo minimaal mogelijk.

 

Duurzaam Veere (grondstoffen, energie)

Ambitie: De gemeente Veere wil in 2050 energieneutraal zijn en er wordt ingezet op circulariteit en het verminderen van nieuwe grondstoffen door bijvoorbeeld afval als grondstof te gebruiken. We hebben daarin een voorbeeldrol om anderen te stimuleren. In het beheer wordt de uitvoering van de werkzaamheden steeds duurzamer en energie neutraler uitgevoerd doordat er minder CO₂ wordt uitgestoten. Bij de aankoop van nieuwe materialen gaan we zoveel mogelijk uit van totale levensduurkosten. De materiaalkosten kunnen daardoor in aanleg hoger liggen, maar worden terugverdiend over de gehele levensduur. Materialen worden daarnaast zoveel mogelijk hergebruikt.

 

Bijdrage: Een aspect dat invulling geeft aan duurzaamheid, is bij vervanging en/of renovatie van Duingebiedvoorzieningen duurzame materialen toe te passen of het hergebruiken van materialen die elders vrijkomen. Bij het vervangen van Duingebiedvoorzieningen zal ook nagedacht worden om de constructie of delen van de constructie op een dusdanige wijze te ontwerpen zodat gedeeltelijke vervanging van de constructie eenvoudiger en duurzamer is (IFD-bouwen ).

 

Op termijn is het landelijk verplicht om van alle objecten een materialenpaspoort vastgesteld te hebben, wanneer dit exact verplicht zal zijn is niet bekend. Het is daarom van belang de implicatie van deze verplichting te kennen en hierop te anticiperen. Dit zal daarom in de komende planperiode opgepakt moeten worden.

 

Klimaatbestendig Veere (hittestress, wateroverlast, droogte)

Ambitie: De openbare ruimte beperkt wateroverlast door hevige regenval tot een minimum, draagt bij aan de bestrijding van hittestress-gevoelige plekken tijdens de steeds warmer wordende zomers en speelt in op langere periodes van droogte. Dit doen we door onze openbare ruimte zo in te richten dat het bodem-, water- en groensysteem het water en de warmte kan opvangen en bergen als het nodig is en kan vrijgeven als daarvoor ruimte is. Wij zien ieder project in Veere als een bouwsteen naar een klimaatbestendige gemeente. Dit betekent dat in zowel projecten in de bestaande openbare ruimte als in nieuwbouwgebieden aandacht wordt besteed aan klimaat, water (ontharding), en biodiversiteit (vergroenen). We staan open voor initiatieven van externe partijen, zoals agrariërs en particulieren, om gezamenlijk een win-winsituatie te creëren en samen te werken aan klimaat- bestendigheid.

 

Bijdrage: Er zal moeten worden nagegaan of de gevolgen van klimaatverandering verminderd kunnen worden door toepassingen in, op of in de nabijheid van Duingebiedvoorzieningen, ook wel klimaatadaptatie genoemd. Het belangrijkste vraagstuk dat speelt bij klimaatadaptatie is: ‘Hoe anticiperen we in de toekomst op zeespiegelstijging enerzijds, bodemdaling anderzijds, regenwateroverlast en droogte, hittestress en onder druk staan van de biodiversiteit?’

 

Om invulling te geven aan dit vraagstuk zal vanuit het beheer van Duingebiedvoorzieningen als volgt actief meegedacht worden aan de gevolgen en de (gedeeltelijke) oplossing hiervan. Extreme weersomstandigheden hebben invloed op de instandhouding van de Duingebiedvoorzieningen. Vooral de duinovergangen die aansluiten op het strand lijden hieronder. Met regelmaat slaan trappen of paden weg door hoog water in combinatie met golven. De komende periode zoeken we naar mogelijkheden om hierop in te spelen.

 

3.2 Ambities kwaliteit

De kwaliteit van de Duingebiedvoorzieningen is vertaald in enerzijds ambities en anderzijds in technisch staat. De technische staat waar de Duingebiedvoorzieningen zich in bevinden is beschreven in hoofdstuk 4, de ambities worden in deze paragraaf beschreven.

 

De ambities die de gemeente Veere zich heeft gesteld op het gebied van Duingebiedvoorzieningen hebben te maken met de functionaliteit van de voorziening, de tevredenheid van de burger over de voorziening en de meldingen die gedaan worden over de staat of functionaliteit van de voorziening.

 

De functionaliteit van de Duinvoorziening heeft te maken met de vraagstelling of de Duinvoorziening voldoet aan de functie die deze heeft. Vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld: heeft de Duinvoorziening voldoende capaciteit om de ‘vraag’ veilig en comfortabel op te vangen.

 

 

 

Tevredenheid heeft een relatie met hoe de burger de Duinvoorziening ervaart, veelal heeft dit te maken met veiligheid en esthetische kenmerken. Met esthetische kenmerken moet dan vooral gedacht worden of het Duingebiedvoorzieningen schoon, heel en veilig is.

 

Binnen de gemeente Veere heeft de burger de mogelijkheid om meldingen te doen over alle zaken die aanwezig zijn de openbare ruimte, waaronder Duingebiedvoorzieningen. Het is van belang dat de gemeente Veere haar processen dusdanig heeft ingericht en onderhoudt dat meldingen op adequate wijze worden behandeld. Dit proces is al geruime tijd geleden ingericht en werkt naar behoren. Meldingen worden in de regel binnen één dag behandeld en afhankelijk van de melding ook binnen één dag afgehandeld.

 

3.3 Integraliteit beheer Openbare Ruimte

Met de integraliteit beheer openbare ruimte wordt bedoeld dat op efficiënte wijze werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd. We combineren de onderhoudsbehoefte zo veel mogelijk om kosten en overlast voor de omgeving te voorkomen of in ieder geval zo veel mogelijk te beperken.

 

De beheerders van de verschillende ‘beheersoorten’ houden regelmatig contact met elkaar zodat zij van elkaar op de hoogte zijn van projecten die opgestart gaan worden. Binnen Duingebiedvoorzieningen is dit in mindere mate benodigd omdat de voorzieningen weinig tot geen raakvlakken hebben met andere beheersoorten. Belangrijkste partners in de duingebieden zijn SSV en het waterschap Scheldestromen.

 

3.4 Participatie

Een deel van de burgers is en wil betrokken worden bij besluitvorming die invloed hebben op het leven en/of de omgeving waarin hij of zij zich begeeft. Het betrekken van bewoners en overige stakeholders bij het onderhoud van duingebiedvoorzieningen is een belangrijke stap in het proces. Zodra er een onderhoudsbehoefte is maakt participatie onderdeel uit van het definiëren van het project. Er is daarom een aanvulling opgenomen in het startdocument om de mate van participatie per project vast te stellen. De door de gemeenteraad vastgestelde participatienota 2022 is hiervoor het kader.

4. Onderzoek en beleid

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de staat waar een voorzieningen zich in bevindt verkeert (vaststellen kwaliteit) alsmede het vaststellen van het benodigd onderhoud zodat weer voldaan wordt aan het gewenst kwaliteitsniveau. Daarnaast heeft vastgesteld beleid (zie hoofdstuk 3) invloed op het volledige pallet aan werkzaamheden die gaan plaatsvinden bij de Duingebiedvoorzieningen.

 

4.1 Vaststellen kwaliteit

Zoals beschreven in de IVOR kan naar kwaliteit op diverse manieren gekeken worden. Kwaliteit gaat verder dan wat er op het zicht te zien is en kwaliteit kan ook met elkaar schuren. Een strak gemaaid grasveld geeft een strak beeld, maar kan minder opleveren voor biodiversiteit. Een asfaltweg kan goed scoren op beeldkwaliteit, maar een boring zegt pas iets over de kwaliteit van de fundering en levensvatbaarheid van de weg.

 

Bij Duingebiedvoorzieningen wordt de kwaliteit waar het object zich in bevindt vastgesteld op basis van ‘beeldkwaliteit’.

 

Beeldkwaliteit conform CROW 323

In deze CROW-publicatie wordt beschreven hoe het kwaliteitsniveau van een voorzieningen vastgesteld wordt. De publicatie kent hierin een onderverdeling in 5 kwaliteitsniveaus, A+, A, B, C en D, waarbij niveau A+ de hoogste status heeft, zie onderstaande tabel.

 

Kwaliteitsniveau

Omschrijving

Toelichting

A+

Zeer goed

Nagenoeg ongeschonden

A

Goed

Mooi en comfortabel

B

Voldoende

Functioneel

C

Matig

Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder

D

Te slecht

Kapitaalvernietiging, functieverlies, juridische aansprakelijkheid

 

4.2 Gewenst kwaliteitsniveau

Binnen de gemeente Veere is het beeldkwaliteitsniveau voor Duingebiedvoorzieningen (toegangspaden en duintrappen) vastgesteld op niveau B. Voor het meubilair (fietsenstallingen en bankjes) geldt niveau A.

 

4.3 Vaststellen benodigd onderhoud

Op basis van het beeldkwaliteitsniveau wordt het variabel onderhoud bepaald zodat weer voldaan gaat worden aan het gewenste beeldkwaliteitsniveau. We houden twee keer per jaar een schouw samen met de SSV.

 

4.4 Beheerplannen

In elk beheerplan, waaronder dit beheerplan, zijn concrete maatregelen benoemd voor het onderhoud die vastgesteld zijn op basis van onderzoek en beleid. De maatregelen komen met name voort uit resultaten van inspecties zoals beschreven in paragraaf 4.1 en worden als project op de markt gezet. Elk project wordt nader beschouwd om vast te stellen of binnen dat project invulling gegeven kan worden aan een of meerdere ‘Veerse opgaven’, zie hoofdstuk 3.

 

De gemeenteraad stelt met de beheerplannen het onderhouds- en inrichtingsambities vast. Het beheerplan resulteert in een budget wat nodig is om de openbare ruimte te onderhouden. De gemeenteraad stelt om de vier jaar het beheerplan vast.

5. Areaal: kwantiteit en kwaliteit

 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het aantal civiele kunstwerken dat onderdeel uitmaakt van dit beheerplan, daarnaast wordt inzicht verschaft in de huidige staat waar de civiele kunstwerken zich in bevinden.

 

5.1 Actuele kwantiteit Duingebiedvoorzieningen

Bijna de gehele kustlijn van Walcheren valt onder de gemeente Veere. De kustlijn van de gemeente heeft een lengte van circa 34 kilometer. Deze kuststrook bestaat voor 28 kilometer uit duinen en 6 kilometer uit duinstukken (bij Zoutelande en Westkapelle). Er zijn in deze kuststrook 82 dijk- en duinovergangen die de zee en de stranden bereikbaar maken. Daarnaast is er een netwerk van wandelpaden aanwezig tussen de diverse duinovergangen van circa 15 kilometer en zijn er 100 duintrappen.

 

Naast de wandelpaden en duintrappen allen de fietsenstallingen en meubilair binnen dit beheerplan. Het exacte aantal fietsenstallingen en bankjes is niet bekend. In de komende planperiode zal een areaalstudie uitgevoerd worden om meer inzicht te verkrijgen in deze hoeveelheid.

 

De duintrappen in beheer en eigendom van de gemeente Veere zijn opgenomen in Obsurv. Dit beheersysteem geeft zo continu inzicht in het areaal. Dit zal nog uitgebreid moeten worden met de bankjes en fietsenstallingen.

 

5.2 Actuele kwaliteit Duingebiedvoorzieningen

Op basis van halfjaarlijks uitgevoerde inspecties op basis van beeldkwaliteit verkeren de Duingebiedvoorzieningen gemiddeld genomen in redelijke tot goede staat. Tijdens de laatste schouwronde is naar voren gekomen dat vooral de bankjes bij Dishoek en Westkapelle in een mindere staat van onderhoud verkeren dan gewenst. Dit geldt ook voor enkele trappen en leuningen bij Dishoek. Dit zal de komende planperiode opgelost worden zodat deze weer aan het gewenste beeldkwaliteitsniveau voldoen.

 

Afgelopen jaren zijn bijna alle duinpaden uitgevoerd in prefab betonplaten. De kwaliteit van de paden is hiermee weer op orde. Hiermee is toegankelijkheid weer geborgd. Ook voor beheer is dit een groot voordeel. Herstel van verzakte platen is gemakkelijk uit te voeren. Ook voor het meubilair (afvalbakken en banken) is een grote inhaalslag gemaakt. Hierdoor hebben we hier de komende jaren weinig werk aan.

 

Het belangrijkste wat de komende beheerperiode moet gebeuren is in stand houden van het areaal en vervangen van slecht trappen. En herstellen van schades. Dit moeten we in het volgende hoofdstuk wat duidelijker omschrijven.

 

6. Uitvoeringsprogramma en kosten

 

In de paragrafen opgenomen in dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens het Dagelijks Onderhoud, het Groot Onderhoud en de Vervangingen behandeld die plaats vinden binnen de planperiode van dit beheerplan. Onderscheid in deze drie vormen heeft te maken met de financieringsvorm van de maatregelen en activiteiten.

 

6.1 Dagelijks Onderhoud

Het Dagelijks Onderhoud wordt bekostigd vanuit exploitatie en bestaat uit twee soorten activiteiten.

 

 • 1.

  Het inspecteren van Duingebiedvoorzieningen vindt door de interne dienst in samenwerking met de SSV plaats. Dit heeft vooral te maken met het ‘echt’ kennen van de trappen in relatie met wat het weer (wind) doet met de Duingebiedvoorzieningen.

 • 2.

  Klein onderhoud bestaat voornamelijk uit het herstellen van traptreden, het uitbreiden en herstellen van eenvoudige fietsenstallingen en het herstellen van bankjes. Dit gaat om de werkzaamheden die buiten de opdracht van SSV vallen.

 

Activiteit

2024

2025

2026

2027

2028

- Inspecteren

-

-

-

-

-

- Klein onderhoud

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

Totaal

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

527.000

 

6.2 Groot Onderhoud

Tot Groot Onderhoud behoren die werkzaamheden die niet vallen onder het dagelijks onderhoud en geen vervanging zijn. Groot Onderhoud bestaat uit werkzaamheden die worden uitgevoerd wanneer de technische conditie van het object een bepaald minimum heeft bereikt en hersteld moet worden. De maatregelen zijn bedoeld om de beschikbaarheid van de Duingebiedvoorzieningen tot het einde van de levensduur te waarborgen.

De werkzaamheden die onder groot onderhoud vallen bij Duingebiedvoorzieningen betreffen het herstellen van duinpaden, conserveringen en duintrappen. De werkvoorbereiding van deze onderhoudswerkzaamheden en het voeren van directie en toezicht is in handen van Stichting Strandexploitatie Veere.

 

Activiteit

2024

2025

2026

2027

2028

- Groot onderhoud

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

Totaal

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

 

In onderstaand overzicht zijn die maatregelen weergegeven die al vastgesteld zijn.

 

Object

Activiteit

Jaar

Kosten

Trap Valkenisse

leuning vervangen

2024

€ 30.000

Trap Bucksweg landzijde

Onderdelen vervangen

2024

€ 8.000

Trap Hoge Hil

Onderdelen/bank vervangen

2024

€ 7.000

Trap Zandput Zoutelande

Onderdelen vervangen

2024

€ 7.000

Trap De Drichten landzijde

Onderdelen vervangen

2024

€ 8.000

Fietsenstalling uitbreiden

Joossesweg, Dishoek e.a.

2024-2025

€ 15.000

Trappen Zeedijk

Houten leuning vervangen

2024-2028

€ 32.000

Joossesweg/Westkapelle

Bovenste deel trap vernieuwen

2024-2028

€ 10.000

Herstel/klein onderhoud

levering materialen

2024-2028

€ 115.500

 

6.3 Vervangingen

Bij vervangingen wordt het volledige object vernieuwd, bijvoorbeeld bij einde levensduur of verandering in functie en gebruik.

 

In de periode 2024-2028 verkeren negen Duingebiedvoorzieningen in een dusdanig slechte staat dat de technische levensduur bereikt is en levensduur verlengend onderhoud niet meer tot de mogelijkheden behoort en derhalve vervangen dienen te worden. In onderstaande tabel zijn de objecten die aan vervanging toe zijn opgenomen.

 

Object naam:

Uitvoeringsjaar

Totaalprijs

Strandweg Dishoek

2024

€90.000

Zandput Vrouwenpolder

2024/2025

€60.000

Trap Watertoren Domburg

2025

€80.000

Marktgat Zoutelande

2025/2026

€70.000

Noordduine Domburg

2026

€90.000

Trap Badstrand Domburg

2026

€30.000

Het Lage licht Dishoek

2026/2027

€75.000

Trap Bramendal Zoutelande

2027

€70.000

Trap Duinstraat Domburg

2027

€70.000

Vervanging 2 duintrappen

2028

€ 180.000

Totaal

 

€815.000

 

7. Financiële doorkijk 2029 - 2033

 

Voor de beheerperiode 2028 – 2032 is de financiële behoefte inzichtelijk gemaakt. Dit is gedaan op basis van de instandhoudingsinspecties uitgevoerd in 2020. In 2025 volgt een nieuwe ronde van instandhoudingsinspecties, de resultaten hiervan zullen invloed op de werkelijke behoefte voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken. In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de behoefte zoals deze nu bekend is.

 

7.1 Dagelijks onderhoud

 

Activiteit

2029

2030

2031

2032

2033

- Inspecteren

-

-

-

-

-

- Klein onderhoud

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

Totaal

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

 

7.2 Groot onderhoud

 

Activiteit

2029

2030

2031

2032

2033

Groot onderhoud

46.500

46.500

46.500

46.500

46.500

Totaal

46.500

46.500

46.500

46.500

46.500

 

De exacte bestemming voor deze uitgaven is nog niet bekend, op basis van jaarlijkse inspecties zal dit inzichtelijk worden.

 

7.3 Vervangingen

Voor de planperiode 2028-2032 is nog niet bekend welke objecten aan vervanging toe zijn. Wel staat vast op basis van ervaring dat er gemiddeld genomen 2 à 3 objecten per jaar vervangen dienen te worden die gemiddeld genomen een investering vergen van € 75.000,- per object. In de planperiode 2029-2033 zal daarom een financiële behoefte bestaan van ca. € 937.500,-.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeenteraad stelt met de beheerplannen het onderhouds- en inrichtingsambities vast. Het beheerplan resulteert in een budget wat nodig is om de openbare ruimte te onderhouden. De gemeenteraad stelt om de vier jaar het beheerplan vast.

 

Op basis van de uitgevoerde inspecties verkeren de duingebiedvoorzieningen gemiddeld genomen in redelijke tot goede staat. Tijdens de laatste schouwronde is naar voren gekomen dat vooral de bankjes bij Dishoek en Westkapelle in een mindere staat van onderhoud verkeren dan gewenst. Dit geldt ook voor enkele trappen en leuningen bij Dishoek. Dit zal de komende planperiode opgelost worden zodat deze weer aan het gewenste beeldkwaliteitsniveau voldoen. In onderstaande tabellen is zichtbaar welke financiële behoefte hiervoor is benodigd. Hier is onderscheid gemaakt in dagelijks onderhoud (exploitatie) en groot onderhoud (voorziening).

 

Dagelijks onderhoud

Activiteit

2024

2025

2026

2027

2028

- Inspecteren

-

-

-

-

-

- Klein onderhoud

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

Totaal

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

€27.000

 

Groot onderhoud

Activiteit

2024

2025

2026

2027

2028

- Groot onderhoud

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

Totaal

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

€46.500

 

Vervangingen

Naast het dagelijks en groot onderhoud zijn er een aantal objecten toe aan vervanging. In de periode 2024-2028 is een bedrag van €815.000 nodig om de nodige vervangingen uit te voeren.