Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent het adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent het adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet
CiteertitelBesluit adviesrecht gemeenteraad voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

26-10-2023

gmb-2023-499934

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem houdende regels omtrent het adviesrecht van de gemeenteraad onder de Omgevingswet

De raad van de gemeente Doetinchem;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16.15a, aanhef en onder b, van de Omgevingswet;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023;

 

besproken in de beeldvormende raad van 11 oktober 2023;

 

Besluit:

De gemeenteraad als adviseur aan te wijzen voor een aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover de aanvraag betrekking heeft op:

  • a.

    (bouw)plannen voor het realiseren van grootschalige energieopwekking op land, waarbij de energieopwekking niet voor eigen gebruik is (zoals windmolenparken en zonneparken);

  • b.

    (bouw)plannen die niet passen binnen een door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk beleidskader en voor zover de strijdigheid betrekking heeft op de (kaderstellende) doelstelling van dat beleidskader;

  • c.

    (bouw)plannen die – ter beoordeling door het college van burgemeester en wethouders en daarbij ontvangen signalen vanuit de raad meewegend – een politiek bestuurlijk gevoelig karakter hebben door de aanzienlijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving die ze hebben of kunnen hebben.

Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit en nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld op basis van het besluit dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Citeertitel

Het besluit wordt aangehaald als het adviesrecht gemeenteraad voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 oktober 2023,

griffier

voorzitter