Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Beleidsregeling toekennen brandweeronderscheidingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregeling toekennen brandweeronderscheidingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
CiteertitelBeleidsregeling toekennen brandweeronderscheidingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2023nieuwe regeling

22-06-2023

bgr-2023-1122

DB2023.6.22/4.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregeling toekennen brandweeronderscheidingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gelezen het voorstel van de directie d.d. 22-6-2023,

bestuursvoorstel nr. DB2023.6.22/4.7

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

 

Gelet op het ‘Besluit onderscheidingsteken trouwe en langdurige dienst brandweer’;

 

Overwegende dat:

 • het begrip brandweermedewerker in artikel 1 van het ‘Besluit onderscheidingsteken trouwe en langdurige dienst brandweer’ word gedefinieerd als degene die beroepsmatig of vrijwillig werkzaam is bij de brandweer;

 • dat het begrip beroepsmedewerker de vraag oproept welke functionarissen die beroepsmatig voor de brandweer werken in aanmerking komen voor de onderscheidingstekens;

 • dat naast repressieve beroepsmedewerkers vele andere functionarissen binnen de brandweer werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op de brandweerprocessen;

 • dat de vraag of een functionaris taken verricht voor de brandweer en/of de veiligheidsregio niet altijd meer te scheiden is en de binding / identificatie van de medewerker met de brandweer per medewerker verschilt;

 • dat medewerkers ook regelmatig wisselen van functie binnen de organisatie van brandweer en veiligheidsregio;

 • dat op grond van artikel 5 van het ‘Besluit onderscheidingsteken trouwe en langdurige dienst brandweer’ het bevoegd gezag de onderscheidingstekens toekent en deze dus door of namens het bestuur van de veiligheidsregio worden toegekend;

 • dat het gelet op de voorgaande overwegingen gewenst is beleidsregels ten aanzien van het toekennen van onderscheidingen op te stellen:

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregeling toekennen brandweeronderscheidingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Artikel 1 Toekenning onderscheiding brandweerjubileum

 • 1.

  Een onderscheiding voor een brandweerjubileum als bedoeld in het ‘Besluit onderscheidingsteken trouwe en langdurige dienst’ wordt toegekend aan iedere medewerker die beroepsmatig of vrijwillig werkzaam is bij de brandweer.

 • 2.

  Medewerkers, die in aanmerking komen voor een onderscheiding voor een brandweerjubileum zijn in ieder geval de medewerkers, inclusief vrijwilligers, die werkzaam zijn voor de volgende organisatieonderdelen / afdelingen:

  • a.

   District Markiezaten, inclusief portefeuilles Piketorganisatie en TFL;

  • b.

   District Baronie, inclusief portefeuilles IOV/Repressie en OCB;

  • c.

   District Hart van Brabant, inclusief portefeuilles Vakbekwaamheid en Vrijwilligheid;

  • d.

   Afdelingen Risicobeheersing van de sector Risicobeheersing/Crisisbeheersing alsmede de sectormanager Risicobeheersing/Crisisbeheersing.

 • 3.

  Medewerkers met de piketrollen Officier van dienst (OvD), hoofdofficier van dienst (HOvD) commandant van dienst (CvD) en adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) komen ook in aanmerking voor een onderscheiding voor een brandweerjubileum.

 • 4.

  Andere medewerkers in dienst van de veiligheidsregio die taken verrichten voor de brandweer en/of de veiligheidsregio kunnen ook in aanmerking komen voor het toekennen van een onderscheiding, mits zij dit melden bij de leidinggevende en doorgeven wat de peildatum voor het jubileum is.

 • 5.

  Medewerkers die een beroep doen op de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een brandweerjubileum en die één of meer jubilea hebben overgeslagen krijgen het laatste jubileum alsnog toegekend.

Artikel 2 Dienstjaren en peildatum

 • 1.

  Voor medewerkers die tijdens hun loopbaan bij de brandweer en/of veiligheidsregio van functie veranderen geldt de oorspronkelijke peildatum. Alle dienstjaren in dienst van de gemeentelijke en regionale brandweer en/of de VR tellen mee.

 • 2.

  Voor medewerkers met een dubbele aanstelling geldt dat de langste aanstelling voor het jubileum telt, tenzij de medewerker bij zijn leidinggevende aangeeft dat hij voor de andere aanstelling kiest.

Artikel 3 Mandaat

 • 1.

  Vervulling van een aantal dienstjaren betekent niet automatisch dat een onderscheiding voor het brandweerjubileum wordt uitgereikt. Een onderscheiding moet worden toegekend door het bevoegd gezag.

 • 2.

  Onderscheidingen kunnen namens het dagelijks bestuur worden toegekend door de direct leidinggevende tot het niveau van afdelingshoofd.

Artikel 4 Uitreiking van het onderscheidingsteken

Het onderscheidingsteken wordt op een gepast moment en gepaste wijze uitgereikt. Voor de viering van het jubileum gelden de richtlijnen die zijn terug te vinden in de representatieregeling.

Artikel 5 In werking treding

Deze beleidslijnen treden in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 22 juni 2023,

De voorzitter,

Th.L.N. Weterings

De secretaris,

A.C. Trijselaar