Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere
CiteertitelBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2023Nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-499329

23b.08780

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere;

gelet op:

titel 4.3 , van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

het advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren

Overwegende dat:

Het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

Het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Veere 2023

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Wet: Participatiewet

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere

 • 3.

  Inkomen; alle middelen zoals bedoel in artikel 31, 32 en 33 van de wet

 • 4.

  Vermogen; alle beschikbare middelen die privé beschikbaar zijn of redelijkerwijs liquide zijn te maken

 • 5.

  Peildatum: 1 november 2023

 • 6.

  Referteperiode: oktober 2023

 • 7.

  Dagelijks Bestuur; het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren

 

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.000 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en vermogen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Een huishouden (alleenstaande of gehuwden) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen in aanmerking genomen. Op de peildatum mag het vermogen van het huishouden niet meer bedragen dan € 33.748 voor een alleenstaande en € 67.496 voor gehuwden.

 • 4.

  Het vermogen in onroerende goederen blijft voor de toepassing van deze regeling buiten beschouwing tenzij dit – gelet op de doelstelling van de wet- onredelijk is.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  Jonger is dan 21 jaar waarbij zich geen situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 12 onder a en b van de wet;

 • c.

  Niet zelfstandig verantwoordelijk is voor de betaling van de energierekening aan de energieleverancier;

 • d.

  Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

 • e.

  Jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

 

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  Algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  Een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • c.

  Een uitkering voor levensonderhoud ontvangen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz); of

 • d.

  Periodieke bijzondere bijstand ontvangen en ouder zijn dan 27 jaar; of

 • e.

  Een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)ontvangen op grond van artikel 47a van de wet; of

  Ontvangen de eenmalige energietoeslag ambtshalve.

 

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen digitaal een aanvraag indienen via www.orioniswalcheren.nl met gebruikmaking van het aanvraagformulier. In afwijking van deze digitale aanvraag is, bij bijzondere omstandigheden, een schriftelijke aanvraag mogelijk met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot 1 mei 2024.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1.

  In situaties waarin deze beleidsregels niet voorzien en dringende redenen noodzaken tot de toekenning van de eenmalige energietoeslag, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 november 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veere”.

 • 3.

  Deze beleidsregels vervallen op NTB

 

 

Aldus vastgesteld op 31-10-2023

Het college van burgemeester en wethouders Veere

De secretaris, De burgemeester,

E.T. Israël Drs. F.J. Schouwenaar

Bijlage 1: Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

Deze beleidsregels staan niet op zichzelf maar zijn gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat indien niet aan de voorwaarden van de wet wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat iemand op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan worden gemaakt op de energietoeslag.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt nadere invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het kabinet heeft met VNG en Divosa afgesproken dat wordt ingezet op het verstrekken van een eenmalige energietoeslag van € 1000,00 als richtbedrag. Wij volgen deze aanbeveling.

 

In het belang van een snelle uitvoerbaarheid van de regeling, wordt het vermogen van aanvragers buiten beschouwing gelaten. Het recht op energietoeslag wordt dus alleen bepaald op basis van het (huishoud)inkomen. Hierbij is, in aansluiting op de aanbevelingen vanuit het Rijk, gekozen voor een inkomensgrens van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Op grond van artikel 31, lid 2 van de Participatiewet wordt een aantal inkomensbestanddelen, zoals huur- en zorgtoeslag, genoemd die niet tot de middelen worden gerekend. Deze inkomensbestanddelen worden dan ook voor het recht op eenmalige energietoeslag buiten beschouwing gelaten.

 

De wet biedt de mogelijkheid om vermogensbestanddelen geheel of gedeeltelijk mee te nemen. De focus ligt voornamelijk op direct beschikbare of beschikbaar te maken middelen. Denk bijvoorbeeld aan de spaarrekening of een beleggingsportefeuille. Onroerende goederen blijven buiten beschouwing tenzij dit onredelijk is, bijvoorbeeld bij een tweede woning. De vermogensgrenzen zijn vastgesteld op basis van de normbedragen van 2023 van de Wet op de Huurtoeslag.

 

De energietoeslag is een vorm van bijstand en dus gelden ook de uitsluitingsgronden van de bijstand. Het recht op de energietoeslag is op grond van artikel 11 van de wet beperkt tot Nederlanders en daar aan gelijkgestelden, die woonachtig zijn- en rechtmatig verblijven in Nederland. Daarnaast zijn ook de uitsluitingsgronden van artikel 12 met betrekking tot de onderhoudsplicht ouders van kinderen 18 tot en met 20 jaar en artikel 13 met betrekking tot uitsluiting van bijstand van de wet van toepassing. Verder worden in deze beleidsregels personen die niet zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de betaling van de energiekosten uitgesloten van de energietoeslag. Dit kan onder meer gelden voor personen die verblijven in een inrichting in de zin van de wet, personen met een briefadres en kamerbewoners. Op deze wijze komt de financiële ondersteuning terecht bij huishoudens die daadwerkelijk zelfstandig de kosten van energie hebben.

 

Artikel 3

De gemeente kan de eenmalige energietoeslag ook ambtshalve vaststellen en verstrekken. Een aanvraag is dan niet nodig. Om de uitvoeringskosten te beperken wordt de energietoeslag waar mogelijk ambtshalve toegekend.

 

Artikel 4

Een bestuursorgaan kan bepalen hoe een aanvraag ingediend kan worden. De meest eenvoudige methode is het indienen van een aanvraag via de website www.orioniswalcheren.nl. Daarnaast is het vanzelfsprekend mogelijk een schriftelijke aanvraag te doen met een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld formulier dat, op verzoek, door Orionis Walcheren zal worden toegezonden/ uitgereikt. Medewerkers van Orionis Walcheren kunnen ook de inwoner helpen om een mondelinge aanvraag ‘op schrift te stellen’ door deze digitaal in te dienen. De inwoner krijgt altijd een bewijs van het indienen van de aanvraag.

 

Artikel 5

Wanneer de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een toeslag, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag maar deze uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aanvrager op 1 maart 2023 voor het eerst zelfstandige huisvesting heeft of er een daling van het inkomen is. De gemeente heeft als uitgangspunt dat wanneer aanvrager voor een periode gelijk aan of langer dan 6 maanden binnen het kalenderjaar 2023 aan de voorwaarden voldoet, afwijking van de referteperiode aan de orde is zoals beschreven in artikel 4 lid 3 van deze beleidsregels.