Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Regeling Podiumbudget 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Podiumbudget 2024
CiteertitelRegeling Podiumbudget 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-499065

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Podiumbudget 2024

Regeling Podiumbudget 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

Het beschikbaar stellen van twee podia die geschikt zijn voor Hengelose amateurkunstinitiatieven.

Het beschikbaar stellen van een podium voor professionele kamermuziekprogrammering in Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

 • Het huren van de stadhuishal voor culturele amateurkunstdoeleinden,

 • amateurkunstprogrammering door Cultuurpodium Houtmaat,

 • professionele kamermuziekprogrammering door Stichting Kamermuziek Hengelo

Niet in aanmerking voor subsidie uit deze regeling komen:

 • carnavals-, circus- en/of kermisactiviteiten; kerkelijke en/of spirituele activiteiten; Koningsdag en herdenkingen; sport en recreatie activiteiten; jubilea; commerciële activiteiten.

Subsidieaanvraag

voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting 2024 in november 2023 zal de raad de subsidieplafonds 2024 vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag

verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

 

Voor het huren van de Stadhuishal moet een optiebevestiging (met de begrote kosten) worden opgevraagd bij het team Services van de afdeling Organisatie en Services. De optiebevestiging moet bij de aanvraag worden meegestuurd.

N.B. deze optie voor beschikbaarstelling is geen garantie voor subsidie.

 

De volgende partijen kunnen een beroep doen op het podiumbudget:

 • Hengelose amateurkunstverenigingen en –initiatieven voor het huren van de Stadhuishal,

 • Stichting Cultuurpodium Houtmaat; Stichting Kamermuziek Hengelo

Voor stichting Cultuurpodium Houtmaat en stichting Kamermuziek geldt de aanvullende verplichting dat:

 • een dergelijke programmering minimaal 6 activiteiten per jaar omvat.

Indientermijn aanvraag

Een aanvraag uit deze regeling moet minimaal 13 weken vóórdat de te subsidiëren activiteit/programmering plaatsvindt/begint, zijn ingediend.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidies tot € 7.500,- worden toegekend en direct vastgesteld. Er hoeft geen verantwoording ingediend te worden.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €24.068. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Stadhuishal:

 • de subsidie voor het huren van de Stadhuishal wordt verleend tot een maximum van € 2.500,- per activiteit.

Stichting Cultuurpodium Houtmaat en Stichting Kamermuziek Hengelo:

 • maximaal 50% van de begrote programmeringskosten zijn subsidiabel tot een maximum van € 7.000,-.

Uit de regeling Podiumbudget kan maximaal voor één initiatief/ programma-reeks per jaar een aanvraag worden gedaan.

Aanvragen voor de Stadhuishal worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het subsidieplafond in desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Overige informatie

--

 

SUBSIDIEREGELING PODIUMBUDGET AANVRAAGFORMULIER 2024

 

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regeling ‘Podiumbudget.

U dient de aanvraag minimaal 13 weken voor aanvang van de (eerste) activiteit in te dienen.

 

1.Gegevens vereniging/organisatie

 

naam vereniging/organisatie

 

postadres

pc/woonplaats

IBAN rekeningnummer

ten name van

 

2.De activiteit en de begroting

Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit met daarin minimaal:

 • titel van de activiteit

 • datum en locatie

 • omschrijving van de activiteit

 • eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling

 • doel van de activiteit

 • doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers

 • promotie van uw activiteit

Stuur een document mee met de begroting van uw activiteit met daarin (minimaal):

 • een overzicht van de uitgaven/kosten

 • een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)

datum van de activiteit

aan te vragen subsidiebedrag

 

3.Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

 

naam

functie

telefoon

e-mail

 

4.Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw documenten (activiteit en begroting), en bij de aanvraag ‘Podiumbudget’ de optiebevestiging voor het huren van de Stadhuishal, scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 

Gemeente Hengelo – afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

 

_____________________ (datum) _____________________ (plaats) _____________________ (handtekening)