Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Regeling Culturele initiatieven 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Culturele initiatieven 2024
CiteertitelRegeling Culturele initiatieven 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-499012

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Culturele initiatieven 2024

Regeling Culturele initiatieven 2024

Grondslag voor subsidie

Cultuur en recreatie

Subsidievorm

Éénmalige subsidie

Doel van de subsidie

De regeling Culturele Initiatieven is gericht op het ondersteunen van culturele initiatieven, die als extra activiteit kunnen worden benoemd op het gebied van amateurkunst in Hengelo.

Te subsidiëren activiteiten

In aanmerking voor deze subsidie komen activiteiten/projecten:

 • van Hengelose amateurkunstverenigingen en –initiatieven,

 • die voor die amateurkunstvereniging of –initiatief gelden als extra activiteit: activiteiten die niet tot het reguliere activiteitenpakket behoren van de afzonderlijke Hengelose amateurkunstverenigingen of –initiatieven dan wel de overkoepelende organisaties in Hengelo waarbij de bedoelde organisatie is aangesloten,

 • die in Hengelo plaatsvinden.

Niet in aanmerking voor subsidie uit deze regeling komen:

 • carnaval-, circus- en/of kermisactiviteiten

 • kerkelijke en/of spirituele activiteiten

 • Koningsdag en herdenkingen

 • sport en recreatie

 • jubilea

 • uitwisselingen/(concert)reizen/deelname aan een concours

 • materiaalkosten

Subsidieaanvraag voorwaarden

Het subsidieplafond voor deze regeling wordt door het college voorgesteld. Bij de vaststelling van de begroting 2024 in november 2023 zal de raad de subsidieplafonds 2024 vaststellen. Aanpassing van het subsidieplafond behoort daarom tot de mogelijkheden. Dit kan gevolgen hebben voor de aanvragen die worden ingediend op grond van deze regeling.

Subsidieaanvraag verplichtingen

Zie de ASv hoofdstuk subsidieaanvraag.

U vraagt de subsidie aan door gebruik te maken van het aanvraagformulier.

Indientermijn aanvraag

Een aanvraag uit deze regeling moet minimaal 13 weken vóórdat de te subsidiëren activiteit plaatsvindt, zijn ingediend.

Subsidie verlening/verantwoording

Zie de ASv hoofdstuk subsidievaststelling

Subsidies tot € 7.500,- worden toegekend en direct vastgesteld. Er hoeft geen verantwoording ingediend te worden.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €21.915. Dit op voorbehoud van de vaststelling van de beleidsbegroting 2024.

Subsidieverdeling

Voor deze regeling zijn de volgende kosten subsidiabel:

 • (maximaal) 50% van de begrote projectkosten tot een maximum van € 2.500,-

Amateurkunstverenigingen en – initiatieven kunnen maximaal voor één initiatief per jaar een aanvraag doen uit deze regeling.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het subsidieplafond in het desbetreffende jaar is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen.

Overige informatie

Voor het aanvragen van subsidie voor (culturele) evenementen, anders dan de in deze regeling bedoelde culturele initiatieven, wordt verwezen naar Hengelo Promotie, zie www.hengelopromotie.nl 

 

Voor subsidieaanvragen in het kader van een uitwisselingsactiviteit met Emsdetten wordt verwezen naar de subsidie-uitvoeringsregeling Uitwisseling partnerstad Emsdetten.

 

SUBSIDIEREGELING CULTURELE INITIATIEVEN AANVRAAGFORMULIER 2024

 

Dit formulier is bedoeld voor aanvragen uit de regeling ‘Culturele Initiatieven’.

U dient de aanvraag minimaal 13 weken voor aanvang van de activiteit in te dienen.

 

1.Gegevens vereniging/organisatie

 

naam vereniging/organisatie

 

postadres

pc/woonplaats

IBAN rekeningnummer

ten name van

 

2.De activiteit en de begroting

Stuur een document mee met de beschrijving van uw activiteit met daarin minimaal:

 • titel van de activiteit

 • datum en locatie

 • omschrijving van de activiteit

 • eventuele samenwerkingspartner(s) met werkverdeling

 • doel van de activiteit

 • doelgroep en verwacht aantal bezoekers en/of deelnemers

 • promotie van uw activiteit

Stuur een document mee met de begroting van uw activiteit met daarin (minimaal):

 • een overzicht van de uitgaven/kosten

 • een overzicht van alle inkomsten/opbrengsten (inclusief gemeentelijke subsidie)

datum van de activiteit

aan te vragen subsidiebedrag

 

3.Gegevens indiener

Hieronder de gegevens invullen van degene die dit formulier invult.

 

naam

functie

telefoon

e-mail

 

4.Ondertekening

Dit formulier ondertekenen en samen met uw documenten (activiteit en begroting), en bij de aanvraag ‘Podiumbudget’ de optiebevestiging voor het huren van de Stadhuishal, scannen en mailen naar gemeente@hengelo.nl of per post opsturen naar:

 

Gemeente Hengelo – afdeling MSO-MP – t.a.v. subsidieloket

Postbus 18 - 7550 AA HENGELO

 

_____________________ (datum) _____________________ (plaats) _____________________ (handtekening)