Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemert-Bakel 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemert-Bakel 2023
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemert-Bakel 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op op 1 september 2024.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2023nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-496293

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemert-Bakel 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemert-Bakel,

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen.

Besluit: vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemert-Bakel 2023

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Wet: Participatiewet;

  • b.

   College: college van burgemeester en wethouders van de Gemert-Bakel;

  • c.

   Huishouden: een eenpersoons huishouden of een meerpersoons huishouden;

  • d.

   Eenpersoons huishouden: een alleenstaande die een zelfstandige woning bewoont waarop hij/zij alleen staat ingeschreven in de basisadministratie van de Gemert-Bakel (BRP).

  • e.

   Meerpersoons huishouden: meerdere personen die samen een zelfstandige woning bewonen, waarop ze staan ingeschreven in de basisadministratie van de Gemert-Bakel (BRP) en die woonruimten met elkaar delen.

  • f.

   Hoofdbewoner: de houder van het energiecontract voor de levering van energie op het adres waar de bewoner staat ingeschreven in de basisadministratie van de Gemert- Bakel (BRP);

  • g.

   Zelfstandige woning: de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:234 van het Burgerlijk Wetboek;

  • h.

   Bijstandsnorm: de norm als bedoeld in de Participatiewet, zonder toepassing van de kostendelersnorm in artikel 19a en 22a van de wet en zonder vakantietoeslag.

  • i.

   Voor de toepassing van deze regeling wordt de bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder gesteld op 90% van de gehuwdennorm.

  • j.

   Peildatum inkomen voor de ambtshalve toekenning: 1 oktober 2023.

  • k.

   Referteperiode - inkomen voor nieuwe aanvragen: de periode van 1-1-2023 t/m 31-12-2023, waarbinnen de aanvrager zelf de maand kan kiezen waarin zijn inkomen getoetst wordt, met uitzondering van de aanvrager uit de doelgroep van artikel 2, lid 6 van deze beleidsregels.

  • l.

   Laag inkomen: Een huishouden heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen netto inkomen zonder vakantietoeslag van de hoofdbewoner, en bij een meerpersoons huishouden waar sprake is van een gezamenlijke huishouding het netto inkomen zonder vakantietoeslag van de gezamenlijke huishouding, in een maand naar keuze in de referteperiode niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zonder vakantietoeslag.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt € 800,- per huishouden per jaar;

 • 2.

  De toeslag is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 3.

  In een meerpersoonshuishouden wordt de hoofdbewoner aangemerkt als de gerechtigde tot de eenmalige energietoeslag. Als er meerdere bewoners in één huishouden wonen, worden de aanvragen van de tweede en volgende (hoofd)bewoners afgewezen.

 • 4.

  Als er meerdere bewoners zijn in het huishouden die energiekosten verschuldigd zijn, draagt de hoofdbewoner die gerechtigd is tot de toeslag zorg voor een evenredige verdeling onder elkaar.

 • 5.

  In afwijking van artikel 1, lid l wordt voor het bepalen van het netto inkomen op de datum aanvraag bij ondernemers uitgegaan van de jaarwinst over het jaar 2022 of 2023. Deze wordt berekend door het bepalen van de omzet (exclusief Btw). Hierop worden de bedrijfskosten in mindering gebracht. Het resultaat is de winst. Hierop mag nog 18% in mindering worden gebracht voor de betaling van belasting. Het bedrag dat overblijft is de netto jaarwinst. Het netto maandinkomen is 1/12 van de netto jaarwinst.

 • 6.

  Bij een gezamenlijke huishouding waar een schuldsaneringsregeling voor beide partners op grond van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is uitgesproken of die tot een Msnp (Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) traject op grond van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) is toegelaten, wordt het inkomen gelijkgesteld met een laag inkomen zoals bedoeld in artikel 1, lid l.

 • 7.

  Bij een gezamenlijke huishouding waar een schuldsaneringsregeling voor één partner op grond van de Wsnp is uitgesproken of waarbij één partner tot een Msnp traject is toegelaten, wordt voor de bepaling van het inkomen van de betreffende partner uitgegaan van het Vtlb (Vrij te laten bedrag).

 • 8.

  Tot een huishouden wordt in ieder geval niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de Wet;

  • b.

   Geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

  • c.

   Niet in de gemeente Gemert-Bakel staat ingeschreven in de Basisadministratie Personen;

 • 9.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning 2023

De eenmalige energietoeslag 2023 wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, én van wie het bankrekeningnummer/IBAN bekend is, én die:

 • 1.

  Een eenmalige energietoeslag in 2022 hebben ontvangen én die een laag inkomen hebben in 2023. Voor de bepaling van het inkomen in 2023 wordt uitgegaan van de verstrekte informatie van het Inlichtingenbureau.

 • 2.

  Op de peildatum 1-10-2023

  • a.

   een minimuminkomen op grond van de algemene bijstand op grond van de Participatiewet ontvangen; of

  • b.

   een minimuminkomen hebben op grond van de IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) of IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); of

  • c.

   een minimuminkomen hebben op grond van het Bbz levensonderhoud (Bijstandsbesluit zelfstandigen, of

  • d.

   de minimaregeling Meedoen/Maatschappelijke participatie gemeente Gemert-Bakel

  • e.

   gebruik maken van een minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) of de wettelijke schuldregeling natuurlijke personen (Wsnp).

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige Energietoeslag 2023 moeten op de hierin voorgeschreven wijze een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen, voorzien van de in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend van 8-1-2024 tot 1-7-2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als toepassing van de beleidsregels – gelet op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager – tot onevenredig en onvoorzien nadeel van de aanvrager leidt, kan het college in uitzonderlijke gevallen besluiten dat de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1-11-2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemert-Bakel 2023

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

G. Wouters

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen