Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Castricum 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden Castricum 2024
CiteertitelVerordening marktgelden Castricum 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden Castricum 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2023nieuwe regeling

09-11-2023

gmb-2023-496249

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Castricum 2024

De raad van de gemeente Castricum:

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023;

 

gezien het advies van de commissie van 12 oktober 2023;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Castricum 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: marktdag;

 • b.

  kwartaal: een periode van 3 opvolgende kalendermaanden, aanvangende op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober;

 • c.

  abonnement: een doorlopende regeling voor het innemen van standplaats voor vaste standplaatshouders, welke per kwartaal kan worden opgezegd.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats op een markt als bedoeld in de geldende Marktverordening van de gemeente Castricum.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een belastingtijdvak aangemerkt als een geheel belastingtijdvak.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is een dag.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het belastingtijdvak bij een abonnement gelijk aan het kwartaal waarop een abonnement betrekking heeft.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de standplaats, waarvoor het marktgeld bij abonnement is voldaan, gedurende het betreffende kwartaal niet geregeld wordt bezet, wordt geen terugbetaling verleend.

 • 3.

  Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld bij abonnement is voldaan, gedurende een of meerdere marktdagen geen gebruik kan worden gemaakt omdat het marktterrein voor andere activiteiten in gebruik is, wordt teruggaaf verleend tenzij door het college van burgemeester en wethouders een andere plaats voor het houden van de markt is aangewezen. De teruggaaf wordt vastgesteld door het aantal marktdagen dat geen gebruik van de standplaats kan worden gemaakt te vermenigvuldigen met het tarief per marktdag voor de periode waarvoor het abonnement is verstrekt.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 4 weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden Castricum 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening marktgelden Castricum 2024’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van donderdag 9 november 2023.

Mevrouw R. Slootweg MSc

griffier

Mevrouw H.C. Heerschop

burgemeester

Tarieventabel 2024 behorend bij de Verordening marktgelden Castricum 2024

Algemeen

 • 1.

  Alle in de verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 • 2.

  Maatstaf van heffing is het langs de grond gemeten aantal strekkende meters van de frontbreedte van de standplaats waarbij een supplementair gedeelte van een strek­kende meter als een gehele meter wordt aangemerkt.

 • 3.

  De frontbreedte wordt gemeten langs die zijden waar het publiek toegang heeft en waar handelswaren zijn uitgestald.

Hoofdstuk 1 Standplaatsen

 • 1.1

  Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een standplaats voor een kraam met een frontbreedte van 4 meter voor één marktdag € 10,00

 • 1.2

  voor elke meter of gedeelte van een meter frontbreedte boven de onder lid 1.1 aangegeven meters breedte voor één marktdag € 2,50

 • 1.3

  voor een kraam met een frontbreedte van minder dan 4 meter voor één marktdag per strekkende meter € 2,50

Hoofdstuk 2 Abonnementen

 • 2.1

  Het in hoofdstuk 1 van de tarievenlijst genoemde tarief bedraagt voor vaste standplaatshouders gedurende een kwartaal per strekkende meter € 30,50

 • 2.2

  Een abonnement als bedoeld in het vorige lid dient uiterlijk tot twee weken voor aanvang van het tijdvak waarop het moet ingaan schriftelijk te worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van donderdag 9 november 2023.

 

Mevrouw R. Slootweg MSc

griffier

 

Mevrouw H.C. Heerschop

burgemeester