Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Treasurystatuut Rozendaal 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut Rozendaal 2023
CiteertitelTreasurystatuut Rozendaal 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Treasurystatuut van 31 mei 2016.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijkste datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2023nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-495011

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut Rozendaal 2023

De raad van de gemeente Rozendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2023

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

Treasurystatuut Rozendaal 2023

 

1. Inleiding

 

Het treasurystatuut vormt het beleidskader voor de uitvoering van het treasury-functie. Onder treasury wordt verstaan: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

 

In het treasurystatuut worden de uitgangspunten, doelstellingen , taken, verantwoordelijkheden, en bevoegdheden vastgelegd. Daarnaast beschrijft het de financiële kaders voor financieringen, uitzettingen en derivaten gebruik. De financiële kaders die hier van toepassing zijn:

 • -

  Wet Fido en bijbehorende ministeriële regelingen

 • -

  Gemeentewet

 • -

  Besluit begroting en verantwoording (BBV)

 • -

  Wet houdbare overheidsfinanciën

 • -

  Europese regelingen aangaande staatssteun

 • -

  Wet markt en overheid

 • -

  Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)

Treasury

Artikel 1. Begrippenkader

In dit statuut wordt verstaand onder:

 • a)

  Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemde vermogen.

 • b)

  Kasgeldlimiet: Een bedrag op basis de Wet fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar.

 • c)

  Kredietrisico: De risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij, als gevolg van insolventie of deficit.

 • d)

  Liquiditeitenplanning: Een gestructureerd overzicht van toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid.

 • e)

  Liquiditeitsrisico: Het risico dat de gemeente loopt om niet aan haar korte termijn betalingsverplichting te kunnen voldoen.

 • f)

  Renterisico: Het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen

 • g)

  Schatkistbankieren: Tegoeden van decentrale overheden aangehouden in de Nederlandse schatkist.

 • h)

  Treasuryactiviteiten: De financieringsactiviteiten , het bijbehorende risicobeheer en alle activiteiten die erop gericht zijn huidige en toekomstige financiële risico’s in kaart te brengen en te beheersen

 • i)

  Treasuryfunctie: De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Artikel 2. Doelstellingen

 • -

  Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities.

 • -

  Het beheersbaar houden van financiële risico’s, zoals renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico’s.

 • -

  Het minimaliseren van interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • -

  Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten binnen de wettelijke kaders respectievelijk de richtlijnen en limieten van dit statuut.

 • -

  Het waarborgen dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasuryfunctie duidelijk wordt geregeld.

Risicobeheer

Artikel 3. Uitgangspunten risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangpunten:

 • -

  Het college legt bij het aangaan van een lening of garantie overwegingen vast ten aanzien van de financiële positie en kredietwaardigheid van de betreffende partij, alsook de impact op de eigen financiële positie.Bij leningen of garanties uit hoofde van de ‘publieke taak’ is bij een bedrag van meer dan € 1.000.000 instemming van de raad vereist. Voor lagere bedragen heeft het college informatieplicht richting de raad.

 • -

  Het college legt bij het aangaan van een lening of garantie vast op welke wijze zekerheden bij het aangaan van de lening, of garantstelling zijn afgedwongen.

 • -

  Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

Artikel 4. Renterisicobeheer

 • -

  Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en liquiditeitenplanning.

 • -

  Gestreefd wordt naar spreiding in rentetypische looptijden van uitzettingen.

Artikel 5. Kredietrisicobeheer

Bij uitzettingen en het aangaan van leningen brengt het college in beeld op welke wijze de uitzetting danwel lening past in de meerjarige liquiditeitsplanning.

Artikel 6. Liquiditeitsrisico’s

De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een liquiditeitenplanning.

Gemeentefinanciering

Artikel 7. Financiering

 • -

  Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak

 • -

  Financieringsmiddelen worden uitsluitend aangetrokken in euro’s

 • -

  Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne liquiditeiten te gebruiken

 • -

  De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 2 instellingen, waaronder de huisbankier, alvorens een langlopende belegging/financiering wordt gedaan. Dit is ook van toepassing op kortlopende beleggingen/financieringen met een looptijd, langer dan een maand. Deze offertes worden door de gemeente zelf schriftelijk vastgelegd.

 • -

  Toegestane vormen van het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen en kredietfaciliteiten in rekening-courant. De gemeente houdt bij het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen rekening met de wettelijke kasgeldlimiet. Een overschrijding van meer dan drie kwartalen moet worden gemeld bij de toezichthouder.

Artikel 8. Relatiebeheer

De gemeente beoogt het realiseren van gunstige danwel marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • -

  Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan een AA-rating.

 • -

  Financiële instellingen dienen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht te vallen, zoals de Nederlandsche bank en Verzekeringskamer.

Kasbeheer

Artikel 9. Geldstromenbeheer

Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:

 • -

  Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstomen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

 • -

  Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.

Artikel 10. Saldo- en liquiditeitsbeheer

Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer geldende volgende specifieke richtlijnen:

 • -

  De gemeente streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;

 • -

  Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden;

 • -

  Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant;

 • -

  Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s;

 • -

  Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 5 genoemde tegenpartijen toegestaan.

Administratieve organisatie en interne controle

Artikel 11. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

We hanteren de volgende uitgangspunten voor de administratieve organisatie en interne controle:

 • -

  De administratieve organisatie en interne controle waarborgen dat:

  • De uitvoering rechtmatig en doelmatig is;

  • De treasuryactiviteiten goed kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;

  • De juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd is;

 • -

  De bevoegdheden zijn via mandaat nader schriftelijk vastgelegd;

 • -

  Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:

  • Iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd;

  • De uitvoering en controle geschiedt door verschillende functionarissen;

  • De uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door verschillende functionarissen.

Artikel 12. Verantwoordelijkheden

We hanteren de volgende verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasuryactiviteiten:

 

Functie

Verantwoordelijkheden

De Gemeenteraad

Het vaststellen van het kaders voor treasury in dit Treasurystatuut

Het vaststellen van de paragraaf Financiering in begroting en jaarrekening

Het controleren van de naleving van het Treasurystatuut door college.

College van B&W

Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van dit Treasurystatuut

Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via de paragraaf financiering in de begroting en jaarrekening

Artikel 13. Informatievoorziening

In de begroting en jaarstukken geeft het college van burgemeester en wethouders inzicht in de berekening van de kasgeldlimiet, de renterisiconorm, de financieringsbehoefte (indien aanwezig) en de rentelasten externe financiering (indien aanwezig).

i

Artikel 14. Intrekking oude treasurystatuut

Het treasurystatuut zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 31 mei 2016 met kenmerk AW/16/01/02 wordt ingetrokken.

Artikel 16. Inwerkingstreding en naamgeving

 • 1.

  Dit treasurystatuut treed in werking op 28 maart 2023.

 • 2.

  Dit treasurystatuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut Rozendaal 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal d.d. 28 maart 2023

Klaas Schaap,

griffier

Ester Weststeijn,

burgemeester