Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Oisterwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Oisterwijk
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 gemeente Oisterwijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 september 2024.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2023nieuwe regeling

31-10-2023

gmb-2023-493668

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 Oisterwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  deze beleidsregels afwijken van de beleidsregels bijzondere bijstand en alleen van toepassing zijn op de eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Oisterwijk

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, en de algemene bijstand. Niet tot het inkomen wordt gerekend de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de wet;

 • d.

  geldende norm:

  • -

   voor gehuwden: de norm zoals genoemd in artikel 21 sub b Participatiewet;

  • -

   voor alleenstaande ouder: 90% van de norm gehuwden;

  • -

   voor alleenstaanden: 70% van de norm gehuwden;

  • -

   voor pensioengerechtigden: norm zoals genoemd in art. 22 Participatiewet.

 • e.

  norminkomen: 130% van de geldende norm exclusief vakantietoeslag.

 • f.

  besteedbaar inkomen: het inkomen minus de zorg- en woonkosten, de alimentatieverplichtingen en de eigen bijdrage CAK. Berekend volgens de ‘draagkrachtberekening’.

 • g.

  peildatum:

  • -

   voor de ambtshalve toekenning zoals genoemd in artikel 3 van deze beleidsregels: 1 oktober 2023;

  • -

   voor de aanvraag zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregels: het moment van aanvragen.

 • h.

  referteperiode: de volledige kalendermaand voorafgaand aan de peildatum en bij wisselende inkomsten de periode van 3 volledige kalendermaanden voorafgaand aan de peildatum;

 • i.

  voor alle overige begrippen geldt de betekenis zoals opgenomen in de Participatiewet.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als het inkomen gedurende de referteperiode niet hoger is dan het norminkomen. Als er sprake is van wisselende inkomsten, dan wordt over de referteperiode het gemiddelde inkomen berekend.

 • 3.

  Het inkomen van een zelfstandige wordt vastgesteld door uit te gaan van de IB-aangifte over 2022 en dit bedrag te delen door 12. Om tot netto bedragen te komen wordt op het bedrijfsresultaat een forfaitair belastingpercentage van 17% in mindering gebracht. Als de IB-aangifte over 2022 nog niet gedaan is, wordt uitgegaan van de IB-aangifte over 2021.

 • 4.

  Is het inkomen van de aanvrager hoger dan het norminkomen, dan wordt er gekeken naar het besteedbaar inkomen. Is het besteedbaar inkomen hoger dan norminkomen, dan is er geen recht op energietoeslag.

 • 5.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) in een minnelijke schuldsaneringsregeling of die is toegelaten tot de Wetschuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) maakt ongeacht de hoogte van het inkomsten uit arbeid of uitkering aanspraak op de eenmalige energietoeslag.

 • 6.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 7.

  Heeft de aanvrager eerder energietoeslag 2023 ontvangen van een andere gemeente, dan kan de aanvrager geen energietoeslag meer krijgen van de gemeente Oisterwijk.

 • 8.

  Per adres kan de energietoeslag eenmaal toegekend worden.

 • 9.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

Aan huishoudens die op 1 oktober 2023 voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW, IOAZ of BBZ; of

 • c.

  huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

 • d.

  aan wie een energietoeslag 2022 is verstrekt en volgens het inlichtingenbureau en gedurende de referteperiode een inkomen heeft dat niet hoger is dan het norminkomen; of

 • e.

  aan wie in 2023 een minimaregeling van de gemeente Oisterwijk is verstrekt en gedurende de referteperiode een inkomen heeft dat niet hoger is het norminkomen;

wordt de energietoeslag uiterlijk 31 december 2023 toegekend.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen, na afhandeling van de ambtshalve toekenningen, maar uiterlijk per 1 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 1 juni 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 november 2023.

 

Deze beleidsregels vervallen op 1 september 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op aanvragen ingediend voor 1 juni 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 gemeente Oisterwijk.

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk,

Secretaris,

Marco Wilke

de burgemeester,

Hans Janssen