Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Verordening Interferentiegebied Wilderszijde gesloten bodemenergiesystemen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Interferentiegebied Wilderszijde gesloten bodemenergiesystemen 2024
CiteertitelVerordening Interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen Wilderszijde 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 121 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

26-10-2023

gmb-2023-493560

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Interferentiegebied Wilderszijde gesloten bodemenergiesystemen 2024

De raad van de gemeente Lansingerland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de Gemeente Lansingerland d.d. 12 september 2023;

 

gelet op

 • -

  artikelen 121 en 147 Gemeentewet;

 • -

  artikelen 22.1 en 22.2 Omgevingswet en artikelen 7.1 en 22.260 Invoeringsbesluit Omgevingswet.

overwegende dat:

 • -

  ter voorkoming van interferentie tussen gesloten en tussen gesloten en open bodemenergiesystemen onderling of anderszins ter bevordering van een doelmatig gebruik van bodemenergie bij gemeentelijke verordening interferentiegebied(en) kan/kunnen worden aangewezen;

 • -

  in Wilderszijde bij de ontwikkeling van de woonwijk de aanleg van meerdere bodemenergiesystemen wordt verwacht en het nodig is dat negatieve interferentie wordt voorkomen;

 • -

  dat met de aanwijzing van het interferentiegebied Wilderszijde door middel van deze verordening de in artikel 22.260 van het omgevingsplan Lansingerland (bruidsschat) opgenomen vergunningplicht op 1 januari 2024 in werking wordt gesteld;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening Interferentiegebied Wilderszijde gesloten bodemenergiesystemen 2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening en de toelichting wordt verstaan onder:

 

 • gesloten bodemenergiesysteem: een installatie waarmee gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van verwarming of koeling van gebouwen door middel van een gesloten circuit van zich in de bodem bevindende leidingen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;

 • open bodemenergiesysteem: een installatie waarmee gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van gebouwen door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van het bovengrondse deel van de installatie;

 • interferentie: onderlinge beïnvloeding van bodemenergiesystemen, die kan leiden tot een hoger of lager rendement van een bodemenergiesysteem;

 • interferentiegebied: een gebied binnen de gemeente Lansingerland waarin ordening van bodem-energiesystemen wenselijk is met het oog op het voorkomen van negatieve onderlinge beïnvloeding van meerdere bodemenergiesystemen of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie.

Artikel 2 Aanwijzing interferentiegebied

Het omkaderde gebied op bijlage 1 van deze verordening wordt aangewezen als interferentiegebied in de zin van artikel 22.260 van het omgevingsplan Lansingerland (bruidsschat).

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Interferentiegebied gesloten bodemenergiesystemen Wilderszijde 2024".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2023.

de griffier,

Eveline Hamelink – van Rens

de voorzitter

drs. Pieter van de Stadt

Toelichting

Sinds 1 juli 2013 is de gemeente bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen en kan de gemeente aansturen op doelmatig gebruik van gesloten bodemenergiesystemen. Dit gebeurt via het aanwijzen van interferentiegebieden.

 

Met deze verordening wordt een interferentiegebied aangewezen. Het aanwijzen van een interferentie-gebied voor bodemenergiesystemen sluit aan bij de Transitievisie Warmte en Bodemvisie van de gemeente Lansingerland (vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2019) en past binnen de duurzaamheids-visie “Lansingerland Duurzaam”. De gemeente Lansingerland heeft de ambitie om in 2050 een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben. Deze doelstelling kan onder meer behaald worden door het gebruik van bodemenergie.

 

Gezien de voorziene ontwikkelingen die in Wilderszijde zijn gepland, onder meer de realisatie van minimaal 2.600 aardgasvrije woningen, zal de drukte in de ondergrond bij toepassing van open en/of gesloten bodemenergiesystemen toenemen. Hierdoor kan er negatieve interferentie tussen de bodemenergie-systemen onderling en ondoelmatig gebruik van bodemenergie ontstaan. Om dit te voorkomen wordt Wilderszijde aangewezen als interferentiegebied.

 

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dat brengt een nieuw rechtssysteem met zich mee. De “omgevingsvergunning installeren gesloten bodemenergiesysteem” in artikel 22.260 van het Invoerings-besluit Omgevingswet maakt van rechtswege deel uit van het tijdelijke deel van het omgevingsplan (bruidsschat).

 

Met deze verordening en de aanwijzing van het interferentiegebied wordt de vergunning in artikel 22.260 Invoeringsbesluit Omgevingswet/omgevingsplan Lansingerland (bruidsschat) als het ware ‘aangezet’ per 1 januari 2024. Dit is een eenvoudige manier om dit stelsel in werking te stellen.

 

Voor 1 januari 2032 dient deze vergunningplicht opgenomen te worden in het definitieve deel van het omgevingsplan. Het omgevingsplan zal immers op termijn alle regels over de fysieke leefomgeving moeten bevatten die de gemeente wenst te stellen. Regels in verordeningen over de fysieke leefomgeving dienen voor deze datum te zijn overgezet indien voortzetting ervan gewenst is.

 

Artikel 22.260 Omgevingsvergunning installeren gesloten bodemenergiesysteem

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gesloten bodemenergiesysteem aan te leggen of te gebruiken:

  • a.

   in een interferentiegebied dat is aangewezen in dit omgevingsplan of bij gemeentelijke verordening of omgevingsverordening; of

  • b.

   met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer.

 • 2.

  Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a.

   een plattegrondtekening en situatietekening met daarop de ligging van de lussen van het gesloten bodemenergiesysteem, het middelpunt van het systeem en de einddiepte waarop het systeem zal worden aangelegd;

  • b.

   de coördinaten van het middelpunt van het gesloten bodemenergiesysteem en de einddiepte van het systeem in meters onder het maaiveld;

  • c.

   gegevens waaruit blijkt dat het gebruiken van het gesloten bodemenergiesysteem niet leidt tot negatieve interferentie met bodemenergiesystemen in de omgeving waarvoor een melding is gedaan of een omgevingsvergunning is verleend;

  • d.

   een verklaring van degene die het gesloten bodemenergiesysteem installeert over het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het systeem zal behalen;

  • e.

   informatie over het bodemzijdig vermogen van het gesloten bodemenergiesysteem en de omvang van de behoefte aan warmte en koude waarin het systeem zal voorzien; en

  • f.

   de naam en het adres van degene die het gesloten bodemenergiesysteem zal ontwerpen, installeren en van degene die de boringen zal verrichten.

 • 3.

  De omgevingsvergunning wordt alleen verleend als:

  • a.

   het bodemenergiesysteem geen interferentie kan veroorzaken met een ander bodemenergiesysteem waardoor het doelmatig functioneren van een van de systemen kan worden geschaad; en

  • b.

   er geen sprake is van een ondoelmatig gebruik van bodemenergie.

Bijlage 1 Interferentiegebied