Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarn

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Baarn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Baarn
CiteertitelBeleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Baarn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-202301-09-2024Nieuwe regeling

14-11-2023

gmb-2023-492634

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Baarn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregel vast te stellen op de Beleidsregel bijzondere bijstand 2023 gemeente Baarn.

besluit vast te stellen de beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Baarn.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet

 • d.

  peildatum: 1 oktober 2023 voor de ambtshalve vaststelling en daarna aanvraagdatum. Voor aanvragen in 2024 is de peildatum 31 december 2023;

 • e.

  referteperiode: Bij ambtshalve aanvragen is de referteperiode één kalendermaand voorafgaand de peildatum. Bij niet ambtshalve aanvragen is de referteperiode drie kalendermaanden voorafgaand de peildatum.

 • f.

  huishouden: twee personen, met een leeftijd van 21 jaar of ouder die, gehuwd of samenwonend (of daarmee gelijkgesteld ingevolge de bepalingen van de Participatiewet) een gezamenlijke en zelfstandige huishouding voeren, al dan niet met hen ten laste komende kinderen of; een alleenstaande ouder, met een leeftijd van 21 jaar of ouder, zijnde de persoon, die een zelfstandige huishouding voert met zijn/haar ten laste komende kinderen of; een alleenstaande persoon, met een leeftijd van 21 jaar of ouder, die op het moment van aanvraag een zelfstandige huishouding voert.

 

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van €800 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Met uitzondering dat de kostendelersnorm niet van toepassing is

 • 4.

  Een huishouden dat deelneemt aan een minnelijke schuldregeling of WSNP wordt eveneens geacht een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm te hebben.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

 

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

 • a.

  aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

 • b.

  die een uitkering van de gemeente ontvangen (PW, IOAW, IOAZ, BBZ)  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 1 januari 2024.

 • 2.

  Tot de groep genoemd in het eerste lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

 

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 december 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2024.

 

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregel alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 7 november 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 1 september 2024.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Baarn.

 

Aldus vastgesteld op 14 november 2023

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

 

 

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregel bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen, bijvoorbeeld personen die periodiek bijzondere bijstand ontvangen of een bijdrage op grond van gemeentelijke minimaregeling. Of dat mogelijk is zal afhangen van de vraag of de aanwezige gegevens voldoende zijn om vast te stellen dat zij op voorhand ook zullen voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en andere voorwaarden uit de Participatiewet.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5) en hier zo nodig ook beleidsuitgangspunten voor te formuleren. De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.