Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting Amstelveen 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting Amstelveen 2024
CiteertitelVerordening toeristenbelasting Amstelveen 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2023Nieuwe regeling

08-11-2023

gmb-2023-491208

Z23-083730

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de verordening toeristenbelasting Amstelveen 2024

Zaaknummer: Z23-083730

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikel 224 Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening toeristenbelasting Amstelveen 2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  vakantieonderkomens: woningen, stacaravans en andere verblijven, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, caravans en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen die door de verblijver zelf zijn meegenomen;

 • c.

  al dan niet beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of hotels waarin verblijf wordt geboden tegen betaling in welke vorm dan ook:

 • d.

  hotel: een accommodatie, niet zijnde een woning, met slaapplaatsen voor logiesverstrekking in overwegend, doch niet uitsluitend, een- en tweepersoonskamers tegen betaalde boeking per nacht of nachten, en waaronder mede worden begrepen pensions, hostels en appartementen met hoteldienstverlening;

 • e.

  kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen

 • f.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat is bestemd voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van eenzelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan;

 • g.

  volgtijdige standplaats: terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van kampeermiddelen;

 • h.

  camping: een accommodatie, niet zijnde een woning, waarin beroepsmatig, volgtijdelijk tegen vergoeding verblijf wordt mogelijk gemaakt en waar iemand tegen betaling kan overnachten in zelf meegebrachte mobiele kampeeronderkomen

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbare feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente tegen vergoeding, in welke vorm dan ook, in hotels, campings, appartementen, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, al dan niet beroepsmatig verhuurde ruimten, alsmede hiermee op één lijn te stellen ruimten en watervlakten en op vaste standplaatsen, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam toeristenbelasting een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

 • 1.

  van degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van door of met medewerking van de overheid gecontracteerde opvang van vluchtelingen (asielzoekers, ontheemden en statushouders) en dak- en thuislozen;

 • 4.

  van degene die op de dag waarop de eerste overnachting plaatsvindt, nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

 • 5.

  van studenten, ingeschreven of aantoonbaar studerend aan of bij een van overheidswege erkende onderwijsinstelling voor hoger beroeps- en universitair onderwijs in of in de directe omgeving van Amsterdam die aantoonbaar ten behoeve van hun studie verblijven in een hotel of extended stay voor de duur van tenminste één maand.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten.

Artikel 6 Belastingtarief

 • 1.

  Het tarief bedraagt per persoon, per verblijf € 4,45

 • 2.

  Het tarief per overnachting op/in een camping, zoals beschreven in artikel 1 letter h van deze verordening, bedraagt per verblijf € 1,25

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 1.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar kan degene die naar zijn mening vermoedelijk belastingplichtig is uitnodigen tot het doen van aangifte, door het toezenden van een daartoe strekkend aangifteformulier.

 • 2.

  De aangifte moet worden gedaan uiterlijk een maand nadat belastingplichtige daartoe is uitgenodigd.

 • 3.

  Het uitnodigen tot het doen van aangifte kan naast de op de in artikel 237, eerste lid, van de Gemeentewet aangegeven wijze geschieden door het uitreiken, toezenden of elektronisch verzenden van een aangiftebrief waaruit blijkt de wijze van het doen van elektronische aangifte, een omschrijving van de gevraagde gegevens of bescheiden en de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan. In dat geval geschiedt, in afwijking van de in artikel 237, tweede lid, van de Gemeentewet aangegeven wijze, de aangifte langs elektronische weg door het inleveren of toezenden van de gevraagde gegevens of bescheiden via een daartoe door de gemeente opengestelde digitale voorziening.

Artikel 9 Administratie

 • 1.

  De belastingplichtige is gehouden per belastingjaar een deugdelijke administratie bij te houden.

 • 2.

  Deze administratie bevat, met betrekking tot ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft, tenminste gegevens betreffende:

  • a.

   het wel of niet woonachtig zijn in de gemeente Amstelveen;

  • b.

   aantal personen;

  • c.

   aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • d.

   het ouder of jonger zijn dan de genoemde leeftijdsgrens in geval van een verblijf als bedoeld in artikel 4 lid 4;

  • e.

   van studenten, ingeschreven of aantoonbaar studerend aan of bij een van overheidswege erkende onderwijsinstelling zoals bedoeld in artikel 4 lid 5.

 • 3.

  Een nachtverblijfregister kan worden aangemerkt als een deugdelijke administratie als bedoeld in lid 1.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige gelegenheid tot verblijf biedt als genoemd in artikel 6 lid 1 en lid 2 dan dient dit onderscheid in de administratie te worden vastgelegd.

 • 5.

  Indien belastingplichtige meent recht te hebben op toepassing van een vrijstelling dan dient deze dit duidelijk en met mogelijke bewijstukken vast te leggen en te kunnen aantonen.

 • 6.

  Indien het onderscheid als bedoeld in lid 4 niet wordt geadministreerd, geldt voor alle overnachtingen het tarief zoals genoemd in artikel 6 lid 1.

Artikel 10 Betaaltermijnen en invordering

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsbepaling

 • De “Verordening toeristenbelastingen Amstelveen 2021” van 11 november 2020 en eventuele nadere wijzigingen daarop worden ingetrokken met ingang van de artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting Amstelveen 2024”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 08 november 2023.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens