Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio
CiteertitelBeleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

10-07-2023

gmb-2023-490100

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio

Inleiding

 

Zuid-Limburg staat bekend als de belangrijkste wielerregio voor fietsend Nederland. Vele tienduizenden bezoekers trekken jaarlijks naar dit gebied om individueel, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband te fietsen of deel te nemen aan een van de vele wielertoertochten. Fietsen en wielrennen leveren een belangrijke bijdrage aan de branding en economie van dit gebied. Maar de toename van het aantal (on)georganiseerde wielertoertochten zorgde in het verleden ook voor druk op het gebied. Daarom is in 2013 beleid ontwikkeld dat zorgt voor verlichting van centraliseerde druk door spreiding, maximering van het aantal wielertoertochten én centrale coördinatie tussen toertochtorganisatoren en gemeenten. Sindsdien zijn er geen grote wielertoertochten meer tegelijkertijd, is het organisatieniveau omhoog gegaan vanwege duidelijke regelgeving en is er geen groei van georganiseerde wielertoertochten meer geweest.

 

“Het beleid en de regulering ten aanzien van de georganiseerde wielersport heeft zijn vruchten afgeworpen”.

 

Het beleid en de regulering ten aanzien van de georganiseerde wielersport heeft zijn vruchten dus afgeworpen. Het is echter wel van belang om te vermelden dat dit anders kan worden ervaren de afgelopen jaren. Uit cijfers van Strava blijkt namelijk dat het aantal recreanten (ongeorganiseerd) in Zuid-Limburg wel fors gegroeid is. Wandelaars, hardlopers, maar ook fietsers, waarbij de komst van de E-bike een grote rol speelt. Deze groei is dus niet afkomstig van/door wielerevenementen, maar van individuele recreanten.

 

Het nu voorliggende document is een update van het beleid uit 2014, waarin met name beleid is toegevoegd en aanzien van pelotonstochten en vastgesteld door de Zuid-Limburgse burgemeesters en wethouders van de gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Voerendaal, Beekdaelen, Maastricht, Stein, Beek, Sittard-Geleen, Simpelveld en de Belgische Gemeente Voeren en gaat in per 1 januari 2023 en is vastgelegd in de APV’s van de deelnemende gemeenten.

 

De wens is uitgesproken dat de ontbrekende Zuid-Limburgse gemeenten en bij voorkeur ook grensgemeenten aan Belgische en Duitse zijde zich in de toekomst aansluiten.

 

Hoofdstuk 1 Beleid wielertoertochten

1.1. Doel

Het doel van het ‘Beleid wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio’ is het realiseren van duidelijke en uniforme kaders en regelgeving voor gemeenten en organisatoren van wielertoertochten om daarmee de impact en druk van wielertoertochten voor de inwoners, veroorzaakt door wielertoertochten, te beperken en te spreiden.

 

1.2. Categorieën wieleractiviteiten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen wielerwedstrijden, wielertoertochten en pelotonstochten. Het beleid is van toepassing op wielertoertochten en pelotonstochten. De gehanteerde definities zijn:

 

Wielerwedstrijd

‘Wedstrijd waarbij de deelnemers met een fiets zo snel mogelijk een bepaald (tijdelijk) afgesloten parcours (met hekwerk en/of gecertificeerde verkeersregelaars) moeten afleggen en er een winnaar uitgeroepen wordt’.

 

Wielertoertocht

‘Wieleractiviteit waarbij deelnemers met een sportieve fiets een bepaald parcours moeten afleggen dat openbaar toegankelijk is, waarbij geen winnaar uitgeroepen wordt, waarbij deelnemers zich aan de verkeersregels dienen te houden, waarbij geen enkele vorm van tijdmeting plaatsvindt en waarvoor men zich moet aanmelden’.

 

Pelotonstocht

‘Een pelotonstocht is een recreatieve toertocht zonder wedstrijdelement waarbij een groep wielrenners van minimaal 30 en maximaal 100 renners als peloton, onder begeleiding van motards en voorrijd en/of volgauto een route afleggen waarbij op momenten het overige verkeer wordt tegengehouden en/of de geldende verkeersregels niet/beperkt worden gevolgd omwille van de veiligheid en/of overlast voor het overige wegverkeer’.

 

1.3. Categorie indeling wielertoertochten

Ten aanzien van de meldings- of vergunningsplicht geldt het volgende schema:

Categorie

Minimaal aantal deelnemers

Maximaal aantal deelnemers

Meldingsverzoek*

Meldingsplicht

Evenementen-Vergunning

1.

0

100

X

2.

101

250

X

Pelotonstochten

30

150

X

3.

251

1.000

X

4.

1.001

5.000

X

5.

5.001

15.000

X

 • Het totaal aantal deelnemers voor de wielertoertocht is maatgevend voor de categorie waarbinnen de wielertoertocht valt

 • Als een wielertoertocht verschillende lussen bevat wordt het aantal deelnemers van de verschillende lussen opgeteld

 • Vindt de wielertoertocht gedurende 2 dagen plaats dan wordt het aantal deelnemers van beide dagen opgeteld om de categorie te bepalen

 • Een wielertoertocht met groter dan 15.000 wordt niet toegelaten.

 • * Melding is niet verplicht, maar wel gewenst om knelpunten met andere evenementen te signaleren.

1.4. Maximering aantal wielertoertochten

Voor categorie 3, 4 en 5 is er door de gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Voeren (B) en Voerendaal vastgesteld welke / hoeveel wielertoertochten op jaarbasis regionaal maximaal in aanmerking komen voor vergunningverlening. Daarnaast hebben de deelnemende gemeenten aanvullend lokaal beleid vastgesteld (bijlage 1).

 

Categorie 1 + 2: Hier is geen maximum aantal wielertoertochten per jaar aan verbonden

 

Categorie 3: Hier is een maximum aantal wielertoertochten van 20 per jaar vastgesteld tenzij een individuele gemeente hier aangepast beleid voor heeft (zie bijlage 1).

 

Categorie 4: Hier is een maximum aantal van 9* wielertoertochten per jaar vastgesteld tenzij een individuele gemeente hier aangepast beleid voor heeft (zie bijlage 1). Deze 9 vastgestelde wielertoertochten zijn:

 

 • Klimclassic

 • Wielerfestival Cauberg

 • Volta Limburg Classic

 • Eroica Limburg

 • De Alternatieve

 • Bart Brentjens Challenge

 • ODS Classic

 • Omloop Math Salden

 • Tour de Dumoulin

Categorie 5: Hier is een maximum aantal van 3 vastgestelde wielertoertochten per jaar aan verbonden tenzij een individuele gemeente hier aangepast beleid voor heeft (zie bijlage 1). Deze 3 vastgestelde wielertoertochten zijn:

 

 • Limburgs Mooiste

 • Amstel Gold Race toerversie

 • Mergelheuvelland2Daagse

 

 • Het maximaal aantal wielertoertochten is alleen van toepassing voor de Gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Voerendaal en Voeren (B).

 • Er is slechts 1 vergunningplichtige wielertoertocht per weekend toegelaten in de Gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Voerendaal en Voeren (B). Uitzondering hierop vormt de Mergelheuvelland2daagse.

 • Bij meerdere vergunningaanvragen voor een weekend hebben de op dat moment bestaande wielertoertochten die gekoppeld zijn aan reeds bestaande wedstrijden voorrang (bijvoorbeeld Volta Limburg Classic).

 • Indien er in de toekomst aanleiding toe is, kan het beleid aangepast worden.

 • In overleg kunnen toertochten tussen categorie 3 en 4 wisselen.

1.5. Uitzonderingen maximering wielertoertochten

 • Wielertoertochten gekoppeld aan mondiale wedstrijden vallen (indien éénmalig georganiseerd) buiten het ‘Beleid wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio’ vanwege hun incidentele karakter en mondiale uitstraling voor de gemeenten en (Eu)regio. Het gaat om daarbij om bijvoorbeeld WK’s, EK’s, NK’s en grote ronden als Tour de France, Vuelta of Giro.

 • Wielertoertochten die zich met name richten op de gewone fiets of E-bike vallen buiten het ‘Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg- Euregio’.

 • In zeer bijzondere omstandigheden kan de burgemeester dan wel het college van burgemeester en wethouders gemotiveerd afwijken van het vorengenoemde beleid (hardheidsclausule).

1.6. Toelatingscriteria

 • Categorie 3

  Als er meer inschrijvingen in categorie 3 zijn dan mogelijk volgens het beleid krijgen wielertoertochten met de langste historie voorrang op nieuwere wielertoertochten.

 

 • Categorie 4

  Indien een wielertoertocht in categorie 4 wegvalt bestaat de mogelijkheid dat een wielertoertocht uit categorie 3 deze plaats inneemt. Bij meer aanvragen krijgen wielertoertochten met de langste historie voorrang op nieuwere wielertoertochten. Bij een gelijk aantal voorgaande edities krijgen lokale organisatoren uit Zuid-Limburg voorrang op organisaties buiten Zuid-Limburg. Indien dat ook gelijk is wordt er geloot.

 

 • Categorie 5

  Indien een wielertoertocht uit categorie 5 wegvalt worden er geen nieuwe wielertoertochten in deze categorie toegelaten.

Hoofdstuk 2 Beleid Pelotonstochten

2.1. Inleiding

Omdat pelotonstochten qua impact op het overige verkeer fors afwijken van wielertoertochten met deelnemers die gespreid starten is hier apart beleid voor gemaakt.

 

2.2. Beleid pelotonstochten

 • Er worden op jaarbasis maximaal 12 pelotonstochten toegestaan in de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voeren (B) en Voerendaal, waarvan maximaal 8 in het weekend;

 • Pelotonstochten op doordeweekse dagen zijn alleen toegestaan tussen 10.00 – 16.00 uur (buiten de spits);

 • Er wordt slechts 1 pelotonstocht per weekend toegestaan;

 • In de maanden juli en augustus is er 1 pelotonstocht per maand in het weekend toegestaan;

 • Bij meerdere aanvragen van pelotonstochten in een weekend, heeft de toertocht die het langste bestaat voorrang;

 • Een pelotonstocht bestaat uit minimaal 30 deelnemers en maximaal 100 deelnemers per groep, tot een maximum van 150 wielrenners per evenement van dezelfde organisatie op dezelfde dag;

 • Indien er sprake is van meerdere groepen, dient er 20 minuten tussen de groepen te zitten op dezelfde route om het verkeer dat tot stilstand is gebracht door te laten rijden;

 • Het aantal gecertificeerde motards dat deze groep begeleidt wordt door de organisator in overleg met de politie bepaald;

 • Het aantal auto’s die de pelotonstocht begeleiden (zoals medische volgers en/of materiaalwagens) worden gemaximeerd op 4 stuks;

 • Landelijk aangestelde motards beroepsverkeersregelaars mogen de groep fietsers begeleiden en beveiligen, maar dienen hinder richting de overige verkeersdeelnemers tot een minimum te beperken;

 • Pelotonstochten mogen niet op de rijbaan van Provinciale wegen als er een fietspad is;

 • Pelotonstochten mogen niet op de rijbaan van een 80 km weg als er een fietspad is;

 • Wedstrijdelementen zijn niet toegestaan;

 • Door rood licht rijden is alleen toegestaan als de motards die de groep beveiligen op voorhand het overige verkeer tegen hebben gehouden;

 • Overig verkeer mag nooit langer dan 5 minuten worden tegengehouden;

 • De organisator levert op voorhand een route aan (op kaart) en geeft in een toelichting duidelijk aan waar de pelotonstocht tegen de verkeersregels in handelt.

Hoofdstuk 3 Algemene voorwaarden

Een organisator van een wielertoertocht die een vergunning aanvraagt dient minimaal te voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor vergunningverlening:

Route

1.

De gewenste route wordt via een directe link naar een openbare website weergeven en bovendien wordt een routebeschrijving aangeleverd conform het uniforme inschrijfschrijfformulier (zie bijlage 2). Categorie 3: Alleen routebeschrijving racefiets Categorie 4 + 5: Zowel routebeschrijving racefiets als mountainbike

2.

Bij start en/of finishlocaties zorgen voor: benodigde parkeerplaatsen in overeenstemming met het aantal aanmeldingen zodat overlast voor omwonenden wordt voorkomen, parkeerzones, aanwijsborden, dranghekken, gecertificeerde verkeersregelaars benodigde sanitaire voorzieningen, vuilcontainers/vuilverzamelplaatsen en faciliteiten voor de ontvangst en registratie.

3.

De markering van de route mag op z’n vroegst 48 uur van tevoren door middel van goed zichtbare bewegwijzeringborden worden opgehangen (via tieraps) en moet binnen 48 uur na het einde van de wielertoertocht weer verwijderd worden door de organisator.

4.

Indien de route van een wielertoertoch of pelotonstocht t in conflict komt met een traditioneel evenement (bijvoorbeeld een processie), heeft het traditioneel evenement altijd voorrang op de wielertoertocht.

5.

Het is niet toegestaan om wielertoertochten of pelotonstochten over aangewezen wandel- en voetpaden te laten gaan, dit geldt ook voor mountainbike- en graveltochten.

6.

Wielertoertochten of pelotonstochten door stiltegebieden en Natura 2000 gebieden buiten de openbare weg zijn alleen toegestaan indien ze over een officiële mountainbike route gaan en/of toestemming c.q. vergunning is verleend door de betreffende eigenaar en het bevoegd gezag.

7.

Gemotoriseerd verkeer in stiltegebieden en Natura 2000 gebieden, buiten de voor deze voertuigen openstaande wegen en terreinen is verboden.

8.

Er is geen vorm van (aangeboden) tijdmeting op de route toegestaan bij wielertoertochten of pelotonstochten. Uitzondering op dit beleid is er voor de reeds bestaande Bart Brentjens Challenge, vanwege de combinatie met het NK Mountainbike.

9.

Organisatoren van een wielertoertocht met minder dan 250 deelnemers, die wel routebordjes wensen op te hangen moeten dit wel mededelen aan de desbetreffende gemeenten door de onderdelen 1 en 2 (‘Algemene informatie’ en ‘Specifieke informatie’) van het ’Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ in te vullen.

Gecertificeerde Verkeersregelaars

1.

De organisator dient voor gecertificeerde verkeersregelaars te zorgen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen en om het verkeer te reguleren. De verkeersregelaars moeten door de rijksoverheid dan wel middels een aanstellingsbesluit van de burgemeester aangesteld zijn. Dit is vastgelegd in het aanstellingsconvenant Zuid-Limburg waar alle burgemeesters gemandateerd zijn om bij grensoverschrijdende evenementen verkeersregelaars aan te stellen.

2.

Indien geen gebruikt wordt gemaakt van de door de rijksoverheid aangestelde motards en/of verkeersregelaars dienen de vragen van de onderdelen 1 en 3 (‘Algemene informatie’ en ‘Uniform format routebeschrijving’) van het ‘Aanvraagformulier wielertoertocht Euregio’ ingevuld te worden. Indien daarvan wel gebruik wordt gemaakt hoeft u verder niets te doen.

3.

Op overige gevaarlijke punten dienen gecertificeerde verkeersregelaars aanwezig te zijn (in overleg met de politie en/of gemeenten kunnen op aanvullende risicovolle/gevaarlijke punten of delen van de route waar ernstige verkeersoverlast wordt verwacht verplicht extra beroepsverkeersregelaars ingezet worden).

4.

Op routedelen waar ernstige (verkeers)overlast te verwachten is door toedoen van de wielertoertocht draagt de organisator zorg voor motards die controleren en desgewenst repressief optreden.

Milieu

De organisator moet alle passende maatregelen ter bescherming van het milieu nemen zoals:

1.

Op rustplaatsen foerage te verstrekken waarmee afval zoveel mogelijk voorkomen wordt (bijvoorbeeld papieren bekers met sportdrank i.p.v. flesjes met dop, het verstrekken van energierepen zonder wikkel etc.).

2.

Het standaard en duidelijk aangegeven plaatsen van geopende containers voor, tijdens en na een rustpost waar foerage is verstrekt.

3.

Uiterlijk 48 uur na de wielertoertocht de natuur en omgeving volledig naar de oorspronkelijke staat terugbrengen.

4.

Het is verboden wegschilderingen aan te brengen, tenzij daar vergunning voor is aangevraagd en verkregen bij de desbetreffende gemeente of beheerder.

Bevoorradingsposten

1.

De bevoorradingsposten dienen doorgegeven te worden aan de desbetreffende gemeente.

2.

De bevoorradingsposten dienen te worden gemarkeerd op de routekaart.

3.

Er dienen voldoende bevoorradingsposten ingericht te zijn die geleid worden door een medewerker van de organisatie. Deze standplaats(en) moet(en) sanitaire voorzieningen conform milieuregels op het vuilwaterriool of bioboxen alsook vuilverzamelplaatsen bieden die in verhouding staan tot het aantal deelnemers aan de tocht.

4.

De bevoorradingsposten moeten zich op een voldoende afstand van de openbare weg bevinden. Daarbij dienen ze bij voorkeur aan de rechterzijde van de weg te liggen.

Communicatie

3.

Om deelnemers herkenbaar te maken voor politie, gemeenten en omwonenden dienen deelnemers voorzien te worden van een uniek rug- en/of fietsnummer

Hoofdstuk 4 Coördinatiepunt

4.1 Inleiding

Om het beleid efficiënt uit te voeren en het overzicht te bewaken is het noodzakelijk om een vast coördinatiepunt te hebben dat de contacten heeft met wielertoertochtorganisatoren en gemeenten. In dit hoofdstuk worden de taken van het coördinatiepunt Zuid-Limburg vastgelegd en wordt tevens vastgesteld welke financiële bijdrage wielertoertochten moeten leveren en welke diensten ze daarvoor terugkrijgen.

 

4.2. Taken coördinatiepunt

 • Eén centraal aanspreekpunt voor de vergunningaanvragen of meldingen van wielertoertochten in de aangesloten gemeenten;

 • Jaarlijks uitzetten van één uniform aanvraagformulier voor de organisatie van een wielertoertocht voor de bij het beleid aangesloten gemeenten;

 • Organisatie en facilitering van informatiebijeenkomsten voor organisatoren en gemeenten;

 • Intermediair bij geschillen tussen gemeenten aangesloten bij het beleid en organisatoren;

 • Lobbyist bij grensoverschrijdende gemeenten t.b.v. wielertoertochten door het coördinatiepunt;

 • Verzamelen, controleren en verwerken aanvragen/meldingen en doorsturen naar de betrokken gemeenten;

 • Eerste aanspreekpunt voor organisatoren van wielertoertochten m.b.t. de routes. Afspraken m.b.t. de start/finish locatie worden met de gemeente gemaakt;

 • Initiëren evaluatie met wielertoertochtorganisatoren en stakeholders;

 • Ondersteunen in het oplossen van knelpunten van wielertoertochten;

 • Organiseren campagnes over houding en gedrag.

4.3. Financiële bijdrage wielertoertochten aan coördinatiepunt

 • Elke organisatie die een vergunning voor een wielertoertocht moet aanvragen (>250 deelnemers) in één of meerdere deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg draagt maximaal € 0,50 per deelnemer af aan het coördinatiepunt met een maximum van € 4.000,-;

 • Het aantal kilometers route of aantal doorkomstgemeenten van de wielertoertocht speelt hierbij geen rol;

 • Alleen gemaakte out-of-pocket kosten van het coördinatiepunt worden doorbelast aan de organisatoren;

 • Eventuele bijdragen aan Natuurbeheerders worden in mindering gebracht op de bijdrage aan het coördinatiepunt.

Voorbeeld:

Organisatie x vraagt een vergunning aan voor een wielertoertocht door 5 Zuid-Limburgse gemeenten, met 3 verschillende routes en totaal 1200 deelnemers . De bijdrage voor de out-of-pocket kosten aan het coördinatiepunt is 1200 deelnemers – 250 deelnemers is maximaal: 950 x € 0,50 = € 475,-

4.4. Overige kosten

 • Eventuele legeskosten per gemeente in Zuid-Limburg, de Belgische Gemeente Voeren of natuurbeheerders (indien van toepassing) worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de organisator van de wielertoertocht.

Hoofdstuk 5 Vergunningverlening / Melding

Termijnen

Er worden verschillende termijnen gehanteerd voor het aanleveren van informatie door organisatoren van vergunningplichtige wielertoertochten:

 

Wielertoertochten die plaatsvinden tussen 1 januari t/m 30 juni

Datum

Wat

Wie

Uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan het evenement.

Indienen route/datum en overige gevraagde informatie op het uniform aanvraagformulier via het coördinatiepunt

Wielertoertochtorganisator

 

Wielertoertochten die plaatsvinden tussen 1 juli t/m 31 december

Datum

Wat

Wie

Uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan het evenement.

Indienen datum en bij voorkeur indicatie van de route

Wielertoertochtorganisator

Uiterlijk 1 februari

Indienen route/datum en overige gevraagde informatie op het uniform aanvraagformulier via het coördinatiepunt

Wielertoertochtorganisator

 

LET OP!

 • Aanleveren 1 november indientermijn t.b.v. coordinatie bij Limburg Cycling is geen formele start van de indientermijn;

 • Termijnen zijn wisselend per gemeente en gaan in op het moment dat de aanrvaag is doorgestuurd naar de desbetreffende gemeenten.

 • Toestemming voor het betreden van terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en particuliere grondeigenaren dient rechtstreeks bij de desbetreffende organisatie/persoon gevraagd te worden.

Bijlage 1 Aanvullende kaders en uitgangspunten

 

Naast de kaders en uitgangspunten van het beleid hebben zes gemeenten aanvullende kaders en uitgangspunten met betrekking tot Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio:

 

GEMEENTE VAALS

 

 • Geen vergunningplichtige wielertochten op de feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren,

 • uitgezonderd de wielertoertocht die gekoppeld is aan de Amstel Gold Race en de Volta Limburg Classic.

 • De Leunweg dient, in verband met de verkeersveiligheid, vermeden te worden indien deze weg wordt gebruikt voor het naar boven rijden van deze weg.

 • De Weijerweg en Ulengats richting Holset dienen vermeden te worden in alle toertochten vanwege beperkte ruimte in Holset.

 • Er zijn maximaal 5 toertochten toegestaan in categorie 3 (251-1000)

 • Er wordt maximaal 1 toertocht toegestaan in de buurtschappen Rott, Melleschet, Wolfhaag en Raren in categorie 3.

 • Er zijn maximaal 3 toertochten toegestaan in categorie 4 (1001-5000).

 • Er worden geen toertochten van categorie 4 toegestaan in de buurtschappen Rott, Melleschet, Wolfhaag en Raren.

 • Er zijn maximaal 5 toertochten toegestaan door de kernen Vijlen en Lemiers.

GEMEENTE GULPEN-WITTEM

 

 • Categorie 3: maximaal 14 wielertoertochten van 251 – 1.000 deelnemers

 • Geen vergunningplichtige wielertochten op de feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, uitgezonderd de wielertoertocht die gekoppeld is aan de Amstel Gold Race en de Volta Limburg Classic.

 • Wanneer het maximum toegestane aantal wielertoertochten is bereikt kan aan een wielertoertocht die daardoor niet meer in aanmerking komt voor een vergunning wel nog vergunning worden verleend voor een korte passage via een grensweg met buurgemeenten. Er kan dan nog gefietst worden over:

 

 • De Vrakelbergweg, Klapstraat en Valkenburgerweg vanaf de Klapstraat tot aan de grens met Valkenburg aan de Geul.

 • De Provinciale wegen Nijswiller-Simpelveld, Nijswiller-Vaals, De Hut-De Planck vanaf de grens met België tot aan de Schilbergerweg, De Hut-De Planck vanaf de kruising met de Vosbergweg tot aan de Provinciale weg Maastricht-Vaals. Vanaf dit punt via de Provinciale weg Maastricht-Vaals tot aan de Wijnweg. De Wijnweg, de Ingberweg tot aan de Ingberdorpsstraat. Vanaf dit punt via de Ingberdorpsstraat tot aan de grens met Eijsden-Margraten.

GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

 

 • Er zijn geen wielertoertochten toegestaan tijdens Memorial Day en tijdens het Liberation Concert.

 • Er zijn geen wielertoertochten toegestaan tijdens de wedstrijden van de Bart Brentjens Challenge en de Volta Limburg Classic.

GEMEENTE VALKENBURG

 

 • Het gebruik van de Cauberg voor een wielertoertocht is alleen bergop toegestaan

 • Elke organisator van een wielertoertocht die een vergunning verkrijgt voor doorkomst/aankomst op de Cauberg is verplicht in overleg te treden met de contactpersonen van Thermae 2000, Holland Casino, Domaine Cauberg en Landal Kasteeldomein Cauberg om de bereikbaarheid van de bedrijven te waarborgen.

 • In het stiltegebied “De Keutenberg” worden op jaarbasis maximaal 2 wielertoertochten van de categorie 4 of categorie 5 toegestaan waarvan de Toertocht Amstel Gold Race er jaarlijks één is. Voor de tweede doorkomst voor de Keutenberg zal, indien er sprake is van meerdere aanvragen, geloot worden.

GEMEENTE VOERENDAAL

 

Categorie 3: maximaal 9 wielertoertochten van 251 – 1.000 deelnemers

Categorie 4: maximaal 5 wielertoertochten van 1.001 – 5.000 deelnemers.

 

 • Voor de kernen Winthagen, Colmont en Fromberg komt per kern per jaar maximaal 1 wielertoertocht uit één van de volgende categorieën voor vergunningverlening in aanmerking:

2022 – 2025 - 2028 etc.

2023 – 2026 - 2029 etc.

2024 – 2027 - 2030 etc.

Winthagen

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 3

Colmont

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Fromberg

Cat. 5

Cat. 3

Cat. 4

 

Tevens mag een wielertoertocht slechts 1 van deze kernen per jaar in zijn toertocht opnemen.

 

GEMEENTE VOEREN (B)

 

De gemeente Voeren omvat de volgende deelgemeenten:

Moelingen – ’s-Gravenvoeren – Remersdaal – Sint-Martens-Voeren – Sint-Pieters-Voeren - Teuven

 

Door de bovenvermelde kernen wordt per kern op jaarbasis slechts:

 

 • Eén wielertoertocht tussen de 2.000 en 4.000 deelnemers toegelaten

 • Twee wielertoertochten tussen de 1.000 en 2.000 deelnemers toegelaten

 • Drie wielertoertochten tussen de 250-1.000 deelnemers toegelaten

   

 • Bovendien mag 1 wielertoertocht door maximaal 2 van deze kernen per wielertoertocht gaan.

 • Géén wielertoertochten groter dan 2.000 deelnemers door het gehucht/de straat Ulvend, Schilberg, Veurs, Gieveld, Kloosterhof, Nurop, Graef, Poepelpoel, Rozengaerden en Pontus.

 • De Gewestwegen N653-N627-N602-N608-648 zijn aangewezen als doorkomsttraject van Zuid-Limburg naar de Ardennen of andersom.

 

Bijlage 2 Universeel aanvraagformulier wielertochten versie 2022

 

Type wielertoertocht

 

Inleiding

Dit uniforme meldings-/aanvraagformulier dient volledig DIGITAAL ingevuld te worden voordat het in behandeling kan worden genomen. Het niet naleven van de voorschriften kan er toe leiden dat er geen vergunning meer zal worden afgegeven in een volgend jaar. Het aanvragen van een vergunning biedt niet de garantie dat deze wordt afgegeven voor de desbetreffende wielertoertocht.

 

STAP 1

U organiseert een (vink de vakjes die van toepassing zijn aan):

Wielertoertocht:

Ga door naar Stap 2

Pelotonstocht:

U bent vergunningplichtig en dient u alle onderdelen van dit aanvraagformulier volledig in te vullen.

 

STAP 2

 

Categorie 1: 1 - 100 deelnemers

Meldingsverzoek

U heeft geen vergunning nodig en een melding is aanbevolen. Vul ‘1. Algemene informatie’ in en uw tocht komt op de wielerkalender.

 

Categorie 2: 101 - 250 deelnemers

Meldingsplicht

U heeft geen vergunning nodig, maar uw wielertoertocht aanmelding is verplicht. Vul ‘1. Algemene informatie’ in en uw tocht komt op de wielerkalender te staan.

 

Aanvullende vragen bij categorie 1 + 2

Wenst u tijdelijk routebordjes aan te brengen?

☐ Nee

☐ Ja, wij hangen routebordjes op volgens de voorschriften (hoofdstuk 1.8.) Vul onderdeel ‘1. Algemene informatie’ en ‘2. Specifieke informatie’ in.

 

Wenst u (gecertificeerde)verkeersregelaars c.q. motards in te zetten?

☐ Nee

☐ Ja. Indien dit door de rijksoverheid aangestelde verkeersregelaars c.q. motards zijn hoeft u verder niets te doen. Indien dit niet het geval is dient u toestemming te vragen door de onderdelen ‘1. Algemene informatie’ en ‘3. Uniform format routebeschrijving’ in te vullen.

 

Categorie 3: 251 - 1.000 deelnemers Vergunning 

Categorie 4: 1.001 - 5.000 deelnemers Vergunning 

Categorie 5: 5.001 - 15.000 deelnemers Vergunning 

 

Bij een categorie 3, 4 of 5 wielertoertocht bent u verplicht om een vergunning aan te vragen en dient u alle onderdelen van dit aanvraagformulier volledig in te vullen.

 

Let op:

 • 1.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 2.

  Bij meldingen (Categorie 1 en 2) kan een gemeente individueel altijd aanvullend om een route vragen in het kader van openbare orde en afstemming met andere evenementen.

1. Algemene informatie

 

Gegevens organisatie

 

Naam organisatie

 

Adres

 

Postcode + Woonplaats

 

Nummer Kamer van Koophandel

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Website

 

Gegevens contactpersoon

 

Naam, voornaam

 

Telefoon

 

E-mailadres

 

Gegevens wielertoertocht

 

Officiële naam wielertoertocht

 

Type toertocht? (meerdere antwoorden mogelijk)

☐ Racefiets

☐ Mountainbike

☐ Gravelbike

☐ Gewone fiets/hybride/e-bike

Hoeveelste editie van dit wielerevenement?

 

Aantal deelnemers meest recente editie

 

Datum / data komende editie

 

Verwacht aantal deelnemers komende editie

 

Aantal verschillende routes?

 

Wordt er in groepsverband of verspreid gestart?

☐ Groepsverband

☐ Verpreid

☐ Pelotonstocht (onder begeleiding van motards)

Hanteert de organisatie een maximaal aantal deelnemers voor de hele tocht en/of per route)?

☐ Ja, namelijk

Let op: Het maximaal aantal deelnemers kan de categorie waar u voor aanvraagt niet overschrijden.

Hoeveel bedraagt het inschrijfgeld gemiddeld (exclusief borg)?

Voorinschrijving:

Dag inschrijving:

Door welke gemeenten in Zuid-Limburg bent u van plan uw route(s) te laten lopen? (meerdere antwoorden mogelijk).

 

Let op! Dit aanvraagformulier is alleen voor de vetgedrukte gemeenten. Bij de overige weg- en terreinbeheerders dient u rechtstreeks uw vergunning aan te vragen (indien nodig) zoals:

 • Cursief gedrukte gemeenten

 • Provincie Limburg, Waterschap, Rijkswaterstaat

 • Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Natuurmonumenten.

Beek

Beekdaelen

Brunssum

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Heerlen

Kerkrade

Landgraaf

Maastricht

Meerssen

Simpelveld

Sittard-Geleen

Stein

Vaals

Valkenburg

Voerendaal

Door welke overige gemeenten bent u van plan uw routes te laten lopen? (meerdere antwoorden mogelijk)

☐ Voeren (B)

☐ Plombières (B)  

☐ Dalhem (B)

☐ Blegny (B)

☐ Herve (B)

☐ Aubel (B)

☐ Vise (B)

☐ Aken (D)

☐ Anders

In welke gemeente(n) is/zijn de start- en finishplaats van uw wielertoertocht?

Start gemeente

Finish gemeente

 

2. Specifieke informatie (alleen digitaal invullen!)

 

Wat is de naam van de contactpersoon voor de politie op de dag(en) van de wielertoertocht en op welk telefoonnummer is hij/zij bereikbaar deze dag?

Naam:

Telefoonnummer:

Maakt u gebruik van routeborden/routepijlen?

Indien u gebruikt maakt van routeborden / routepijlen, op welke datum worden deze dan aangebracht?

☐ Ja, Aangebracht op:  

(niet eerder dan 48 uur voor het evenement)

☐ Nee

Hoeveel rustpunten /ravitailleringspunten worden er ingericht en waar?

Aantal rustpunten:

 

Plaats

Adres

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

Neemt u passende maatregelen ter bescherming van het milieu?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Waar zijn de sanitaire voorzieningen ingericht tijdens de wielertoertocht?

 

Via welke openbare digitale link (bv.gpsies, routeyou, Alltrails, Strava, Google maps) kan/kunnen de route(s) bekeken worden?

 

Let op! Deze routes worden niet gepubliceerd

Internetadres naar route(s):

 

Let op! Een los gpx bestand of link die niet openbaar is wordt NIET als route geaccepteerd.

Is er medische hulpverlening voorzien?

☐ Nee

☐ Ja, namelijk:

Werkt u samen met een organisatie zoals de Stichting Nederland Schoon, Ik Fiets Vriendelijk of Ik Fiets Proper?

☐ Ja, namelijk met:

☐ Nee

 

3. Uniform format routebeschrijving

U dient de routebeschrijving in Excel aan te leveren via onderstand format (verplicht vanaf cat. 3 of pelotonstochten)

Gemeente

Plaats

Straat

Afgelegde km

Tijdstip*

passage eerste renner

Passage*

passage laatste renner

VK**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • *

  Inschatting

 • **

  VK= gecertificeerde verkeersregelaar. Vul bij de desbetreffende straat het aantal gecertificeerde verkeersregelaars in dat u in wenst te zetten.

4. Checklist

Let op!  Alleen voor vergunningplichtige toertochten vanaf categorie 3 (>250 deelnemers).

Pas als u alle vragen met ‘Ja’ kunt beantwoorden kunt u de aanvraag indienen:

Heeft u alle vragen bij ‘Algemene informatie’ en ‘Specifieke informatie’ ingevuld?

☐ Ja

☐ Nee

Stuurt u als bijlage(n) (een) routekaart(en) mee en staat in het aanvraagformulier de rechtstreeks digitale link waar gemeenten zonder account de route op kunnen bekijken

☐ Ja

☐ Nee

Hanteert u (voor)registratie van uw deelnemers?

☐ Ja

☐ Nee

Krijgt iedere deelnemer een rug en/of fietsnummer?

☐ Ja

☐ Nee

Levert u als bijlage de route aan volgens punt ‘3 Uniforme format routebeschrijving’?

☐ Ja

☐ Nee

Stelt u digitaal een lijst samen van alle deelnemers die op verzoek van de politie overhandigd kan worden? (de organisator houdt zich aan de AVG).

☐ Ja

☐ Nee

Laat u tijdmeting over de volledige route uit uw wielertoertocht weg?

☐ Ja

☐ Nee

Voldoet u aan de voorwaarden zoals omschreven in het document Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg - Euregio’?

☐ Ja

☐ Nee

 

Overige opmerkingen / informatie

 

 

Dit formulier dient door vergunningplichtige wielertoertochten die vóór 1 juli 2024 plaatsvinden vóór 15 november 2023 digitaal ingediend te worden.

 

Dit formulier dient door vergunningplichtige wielertoertochten die na 1 juli 2024 plaatsvinden vóór 1 februari 2024 digitaal ingediend te worden.

 

U dient het formulier compleet met routebeschrijvingen, routekaart en openbare digitale link of google maps kaart (indien van toepassing) te sturen naar:

info@limburgcycling.com